Elledningar mot blå himmel

Energi

Holmens energiproduktion domineras av förnybar vattenkraft. Tillsammans med vindkraft och den förnybara elenergin som produceras vid koncernens bruk motsvarar den knappt 50 procent av Holmens samlade elförbrukning.

Till Holmen Energi

Att vi själva äger, förvaltar och utvecklar energitillgångar är en viktig komponent för ett mer hållbart Holmen men ger också stabil intjäning över tid. Basen i vår energiproduktion är vattenkraft från 21 vattenkraftverk som vi hel- eller deläger. Miljöpåverkan från driften av vattenkraft är marginell med minimala utsläpp samtidigt som vattenkraften har en unik fördel gentemot andra förnybara energikällor. El kan inte lagras i större utsträckning, däremot kan vatten som används för elproduktion lagras i magasin, sjöar och vattendrag.

Resultatet blir reglerbar energiproduktion anpassat efter de faktiska förutsättningarna. När energibehovet är större produceras mer medan onödig överskottsproduktion minskas. Vattenkraften kompletteras med vindkraftsproduktion från fyra samägda vindkraftsparker. Vindkraft är det snabbast växande energislaget inom EU och våra stora markinnehav möjliggör vindkraftsetableringar på platser med goda vindförutsättningar.

Holmen Energi

Den förnybara energiproduktionen från vatten- och vindkraft uppgår ett normalår till drygt 1 TWh.

12 procent av koncernens sysselsatta kapital finns i affärsområde Energi.

 

 

Nyckeltal

Mkr 2018 2017
Extern nettoomsättning: 319 315
Rörelseresultat: 181 135
Investeringar: 22 26
Sysselsatt kapital: 3 052 3 115
Medelantal årsanställda, st: 12 11
Produktion egen vatten- och vindkraft, GWh: 1 145 1 169

Vattenkraft

Holmen äger helt eller delvis 21 vattenkraftverk belägna i Umeälven, Faxälven, Gideälven, Iggesundsån, Ljusnan och Motala Ström. Normal årsproduktion uppgår till cirka 1100 GWh.

Vindkraft

Holmen är en stor markägare och har en möjlighet att utveckla markinnehavet med vindkraftsetableringar på egen mark med goda vindförutsättningar. 

Tillsammans med investeringsfonden Eurofideme 2 har Holmen uppfört vindkraftsparken Varsvik några kilometer från Holmens pappersbruk i Hallstavik.