Forskning och utveckling

Våra produkter har förändrats över tid, men viljan att utveckla och erbjuda nya lösningar på aktuella utmaningar lever kvar. Holmen bedriver forskning och utveckling, FoU, både internt på affärsområdesnivå och externt.

Vårt interna forsknings- och utveklingsarbete är inriktat på funktionella produkter och energi- och resurssnåla processer. Det har resulterat i att den specifika råvaru- och energianvändningen stadigt har sänkts samtidigt som produkternas egenskaper har förädlats.

Holmen utveckling

Avdelningen Holmen Utveckling (HU) har ansvar för och koordinerar den samlade FoU-verksamheten. Affärsområdena ansvarar för utveckling inom sin egen kärnverksamhet. Inom HU bygger man upp ny kunskap, identifierar och initierar framtida affärsmöjligheter baserade på hållbarhetsdriven forskning, innovation och produktutveckling, samt stödjer affärsområdena i deras strategiska utvecklingsinitiativ.

Forskningssamarbeten

Det externa FoU-arbetet drivs tillsammans med andra aktörer, ofta branschgemensamt eller i värdekedjan och genom samarbeten med universitet och högskolor samt forskningsinstitut. Inriktningen är på produktutveckling och effektivisering av processer, samt på skoglig tillväxt och effektivisering av skogsbruket.

I övrigt pågår samarbeten bland annat med svenska RISE Bioekonomi, MoRe Research, SweTree Technologies, Kungliga tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola, Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Mittuniversitetet, Karlstads universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Skogforsk. I Norge samarbetar Holmen med Paper and Fibre Research Institute. Sedan några år tillbaka pågår ett samarbete med ett universitet i Israel, The Hebrew University of Jerusalem.

Nanocellulosa i Örnsköldsvik

Ett exempel på ett intressant samarbete är uppförandet av en pilotanläggning för kristallin nanocellulosa i Örnsköldsvik. Anläggningen blir den första i sitt slag i Europa. Materialet har många intressanta egenskaper och kan användas som barriärmaterial, byggmaterial, biokompositer och tryckt elektronik. Verksamheten i anläggningen grundas på det israeliska startup-bolaget Melodeas teknologi och Holmen deltar som katalysator för att få anläggningen till stånd och i sin roll som delägare i Melodea.