Skog i dimma och gryningsljus

Holmens whistleblower-funktion

Holmen tillhandahåller här en särskild rapporteringskanal, så kallad whistleblower-funktion, som gör det möjligt för Holmens anställda och andra intressenter att informera om allvarliga oegentligheter i koncernen.

Möjligheten att lämna information är frivillig och whistleblower-funktionen utgör ett alternativ till övriga rapporteringsvägar.
 
Informationsgivare uppmuntras i första hand att framföra information på annat sätt, exempelvis genom att kontakta sin chef (gäller anställda), HR-avdelningen eller annan ansvarig person inom koncernen.

Whistleblower-funktionens begränsningar

Lämnad information kan medföra hantering av uppgifter om att en person har begått brott. Det finns därför särskilda lagkrav och myndighetsföreskrifter som måste följas. Framförallt får whistleblower-funktionen endast hantera uppgifter avseende allvarliga oegentligheter som begåtts av nyckelpersoner

  • Med allvarliga oegentligheter avses allvarliga oegentligheter som rör bokföring, intern bokföringskontroll, revision, mutor, allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen, allvarliga former av diskriminering och trakasserier eller andra allvarliga oegentligheter som rör bolagets eller koncernens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa.
  • Med nyckelpersoner avses personer i nyckelpositioner eller ledande ställning inom koncernen, dvs. personer som kan påverka verksamhetens risk- och säkerhetssituation genom sin roll och sina behörigheter. Exempel är personer som har personalansvar eller förfogar över stora summor pengar på företagets vägnar. Det kan också avse personer som har ansvar för inköp, försäljning, investeringar, redovisning, betalningar, tillståndsfrågor, IT-system, arbetsmiljö och miljö.

Information som bedöms falla utanför de ärenden som beskrivs här ovan kommer inte att behandlas inom denna whistleblower-funktion.

När information lämnas

Diskriminering eller repressalier mot en person som i god tro informerar företaget om olagligt eller oetiskt beteende kommer inte att tolereras.

Informationskällans uppgifter behandlas med sekretess. Undantag kan ske om det är nödvändigt för en fullständig och rättvis utredning. Behandling av personuppgifter kommer att ske i enlighet med gällande lagkrav, för mer information, se Holmens behandlig av personuppgifter.

Information kan ges anonymt men omöjliggör återkoppling om hur ärendet hanteras och kan försvåra en fortsatt utredning där det finns behov av kompletterade information. 

Det är av yttersta vikt att information lämnas i god tro och att den, enligt informationsgivarens kännedom, är korrekt. 

En anmälan bör innehålla så mycket fakta som möjligt för att underlätta undersökningen av ärendet. En anmälan som inte kan utredas eller styrkas kommer inte leda till ytterligare granskning. 

Vill du informera företaget om allvarliga oegentligheter?

Fyll i information i formuläret nedan och klicka på Skicka för att skicka in uppgifterna. Följande e-postadress kan också användas: fairness@holmen.com

 

"Det gick inte att skicka in din feedback pga av att postningen inte fungerade, vänligen försök igen Det gick inte att skicka in din feedback pga problem med mejlservern, vänligen försök senare Fältet är obligatoriskt