Miljö

Holmens sågverk, kartongbruk och pappersbruk ska vara miljöcertifierade och tillämpliga standarder ska långsiktigt efterlevas. Holmen ska i sin verksamhet arbeta enligt försiktighetsprincipen så att skador och olägenheter för människors hälsa och miljö förebyggs, hindras eller motverkas. Vid processtörningar ska miljö prioriteras framför produktion. Vid såväl pågående som avslutade verksamheter ska miljöpåverkan vara acceptabel för människor och miljön. Inför förändring av miljötillstånd ska investeringsbehov beaktas och godkännande enligt investeringspolicy inhämtas.

Användningen av vatten, kemikalier och andra insatsvaror ska vara resurseffektiv. Användningen av fossila bränslen ska minimeras. Kemikalier, fibrer och vatten ska återvinnas i syfte att minimera miljöpåverkan från produktionen. Biprodukter som uppstår i verksamheterna ska omhändertas och användas för olika ändamål. Avfall ska minimeras.

Energi

Holmens sågverk och kartong- och pappersbruk ska vara energicertifierade och tillämpliga standarder ska långsiktigt efterlevas. Koncernen ska eftersträva att öka produktionen av förnybar energi.

Energi ska återvinnas och användas för interna eller externa ändamål i syfte att minimera miljöpåverkan samt för att minska behovet av inköpt energi.

Inköpt el ska komma från fossilfri produktion. Ursprungsgarantier kan användas för att säkerställa detta.

Skogsbruk

Holmens skogsbruk ska vara certifierat och tillämpliga standarder ska långsiktigt efterlevas. Skogsbruket ska bedrivas med sikte på hög och uthållig produktion av vedråvara samt så att den växande skogen och dess produkter bidrar till positiv klimatpåverkan. Skogarna ska brukas ansvarsfullt så att naturligt förekommande växter och djur långsiktigt kan fortleva i skogslandskapet. Markens långsiktiga produktionsförmåga ska värnas, vattenmiljöer skyddas och historiskt värdefulla kulturmiljöer bevaras. Allt virke ska gå att spåra till sitt ursprung.

Utveckling

Holmen ska genom eget arbete och samarbetsprojekt bidra till en positiv utveckling inom miljö-, energi- och skogsbruksområdet. Vid produktutveckling och investeringar ska lönsam produktion kombineras med effektiv resurshushållning och miljöhänsyn.

Krav på leverantörer

Holmen ska uttrycka förväntningar på att leverantörer, entreprenörer och transportörer av varor och tjänster beaktar miljö- och energiaspekter i sina verksamheter. 

Ansvar

Koncernchefen har det övergripande ansvaret för de miljöfrågor som omfattas av denna policy och det ska delegeras, i ett eller flera steg. Delegering och vidaredelegering ska ske skriftligen.