Förväntningar på Holmens medarbetare

Holmen ställer krav och har förväntningar på medarbetarna för att säkerställa att verksamhetsmålen uppnås och att lagar och kollektivavtal efterlevs. Kraven och förväntningarna stöds av målstyrningsprocessen, uppförandekoden och Holmens värderingar mod, engagemang och ansvar.

Holmens värderingar

Holmens gemensamma värderingar, mod, engagemang och ansvar är verktyg för att utveckla beteenden och fatta bättre beslut för att nå uppsatta mål. Återkoppling på beteenden ska ske både i det dagliga arbetet och vid utvecklingssamtal.

Målstyrning

I samband med koncernens årliga strategigenomgång upprättar varje affärsområde en verksamhetsplan och sätter mål för sin verksamhet. Verksamhetsplanen utgör grunden för de förväntningar som ställs på respektive affärsområde och dess enheter. Utifrån förväntningarna sätter varje enhet mål samt identifierar framgångsfaktorer för att nå målen. Till framgångsfaktorerna kopplas indikatorer (KPI:er) för att mäta och följa utvecklingen.

Kompetensförsörjning

Varje affärsområde ska årligen upprätta en kompetensförsörjningsplan baserat på nuläge och kommande behov av kompetens, både på kort och på lång sikt.

All rekrytering ska ske baserat på kompetens och personlig lämplighet. Ingen sökande får diskrimineras. Vid likvärdig kompetens ska interna kandidater och underrepresenterade grupper prioriteras.

Minst ett utvecklingssamtal ska hållas per år där mål, prestation, beteenden och planer för utveckling diskuteras samt tillfälle ges för ömsesidig återkoppling.

Holmen ska ha särskilt fokus på att ta tillvara kompetens och engagemang hos de medarbetare som presterar synnerligen väl.

Föreningsfrihet, fackliga avtal och samverkan

Holmen ska respektera varje anställds rättighet att gå med i, eller avstå från att gå med i, fackföreningar eller andra organisationer. Holmen ska arbeta för ett bra samarbete med fackföreningarna som representerar de anställda.

Jämställdhet, mångfald och likabehandling

Holmen ska verka för en arbetsmiljö och en företagskultur med grund i värderingen om alla människors lika värde. Alla medarbetare inom Holmen ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, nationalitet, politiskt åsikt, fackföreningstillhörighet, social bakgrund, hälsostatus eller familjeansvar. Holmen ska minst följa svenska lagar gällande jämställdhet och diskriminering i alla de länder företaget bedriver verksamhet i egen regi. Diskriminering, trakasserier, övergrepp eller hot på arbetsplatsen får inte förekomma.

Löner, arbetstid och övriga arbetsvillkor

Holmen ska betala marknadsmässig lön och tillämpa differentierad och individuell lönesättning inom ramen för löneavtalen, baserat på befattningens svårighetsgrad, ansvar och individens prestation. Krav om minimilön enligt lag eller avtal ska uppfyllas. Holmens medarbetare ska ha ett skriftligt anställningskontrakt. Holmen ska respektera medarbetarnas integritet och behandla personuppgifter konfidentiellt.

Anställningsförmåner ska vara ändamålsenliga och marknadsmässiga. Anställningsförmåner ska som huvudregel vara generella och riktas till alla eller grupper av medarbetare.

Resor

Tjänsteresor ska vara ändamålsenliga och ske kostnadseffektivt samt på ett sätt som ger en trygg och säker arbetsmiljö även vid resande.

Arbetsmiljö

Holmen ska erbjuda god arbetsmiljö som är säker ur fysiska, hälsomässiga och psykosociala aspekter med målet att vara säker och skadefri.

Samhällsengagemang

Holmens medarbetare är fria att delta i föreningsliv inklusive politisk verksamhet men Holmen tillåter inte partipolitiska aktiviteter på arbetsplatsen. Ett personligt politiskt engagemang får inte kunna uppfattas ske med stöd av Holmen.