Förväntningar på Holmens medarbetare

Holmen ställer krav och har förväntningar på medarbetarna för att säkerställa att verksamhetsmålen uppnås och att lagar och kollektivavtal efterlevs. Kraven och förväntningarna stöds av målstyrningsprocessen, uppförandekoden och Holmens värderingar mod, engagemang och ansvar.

Holmens medarbetare förväntas ta ett personligt ansvar för att:

 • bidra till att verksamhetsmålen uppnås,
 • känna till och efterleva de regler som gäller för verksamheten,
 • utföra arbetsuppgifterna enligt bästa förmåga och ta initiativ till förbättringar,
 • samverka och utbyta information inom och utanför sin egen grupp,
 • bidra till en god arbetsmiljö och hälsa, både fysisk och psykosocial,
 • uppmärksamma och respektera andra medarbetare,
 • utveckla sig själv, sin egen kompetens och vara nyfiken på hur andra löst utmaningar,
 • vara öppen och prestigelös,
 • välkomna och ge återkoppling,
 • representera företaget på ett professionellt sätt och inte agera eller yttra sig med syfte att skada Holmens verksamhet och varumärke.

En chef i Holmen förväntas utöver rollen som medarbetare även ta ett personligt ansvar för att:

 • verksamhetsmålen för enheten uppnås,
 • tydliggöra förväntningar på medarbetarna,
 • säkerställa att medarbetarna har rätt kompetens för sina tjänster,
 • säkerställa att förutsättningar finns för medarbetarnas planerade kompetensutveckling,
 • sätta mål för enheten och tillämpa målstyrningsprocessen,
 • tydliggöra ansvar och befogenheter,
 • bedöma prestation och ge tydlig återkoppling,
 • kommunicera enkelt och tydligt med medarbetare och ledning,
 • involvera medarbetarna,
 • utveckla beteenden i linje med Holmens värderingar,
 • säkerställa att förutsättningar finns för god arbetsmiljö och hälsa, både fysisk och psykosocial,
 • motverka diskriminering, trakasserier och mobbning samt verka för jämställdhet och mångfald.

Holmens värderingar

Holmens gemensamma värderingar, mod, engagemang och ansvar är verktyg för att utveckla beteenden och fatta bättre beslut för att nå uppsatta mål. Återkoppling på beteenden ska ske både i det dagliga arbetet och vid utvecklingssamtal. 

Målstyrning

Holmen har en gemensam modell för målstyrning där man med utgångspunkt från de förväntningar som ställs på verksamheten (var man än befinner sig i organisationen) sätter mål, identifierar framgångsfaktorer för att nå målet, definierar KPI:s för att kunna mäta utvecklingen samt sätter handlingsplaner och följer upp.

Kompetensförsörjning

Varje affärsområde ska årligen upprätta en kompetensförsörjningsplan baserat på nuläge och kommande behov av kompetens, både på kort och på lång sikt.

Vid rekrytering ska vakanta tjänster utannonseras, men undantag kan göras efter beslut av koncernchef, stabschef, affärsområdeschef eller chef som rapporterar till affärsområdeschef. All rekrytering ska ske baserat på kompetens och personlig lämplighet. Ingen sökande får diskrimineras. Vid likvärdig kompetens ska interna kandidater och underrepresenterade grupper prioriteras. Om tjänst placeras i land där affärsområdet tidigare inte har verksamhet ska koncernens skattechef alltid kontaktas innan beslut om rekrytering tas.

Holmen ska ha en systematisk process för introduktion av chefer och medarbetare.

Minst ett utvecklingssamtal ska hållas per år där mål, prestation, beteenden och planer för utveckling diskuteras samt tillfälle ges för ömsesidig återkoppling.

Holmen ska ha särskilt fokus på att ta tillvara kompetens och engagemang hos de medarbetare som presterar synnerligen väl.

Om medarbetare väljer att lämna sin anställning ska orsaker till beslutet följas upp.

Föreningsfrihet, fackliga avtal och samverkan

Holmen ska respektera varje anställds rättighet att gå med i, eller avstå från att gå med i, fackföreningar eller andra organisationer. Holmen ska arbeta för ett bra samarbete med fackföreningarna som representerar de anställda.

Jämställdhet, mångfald och likabehandling

Holmen ska verka för en arbetsmiljö och en företagskultur med grund i värderingen om alla människors lika värde. Alla medarbetare inom Holmen ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, nationalitet, politisk åsikt, fackföreningstillhörighet, social bakgrund, hälsostatus eller familjeansvar. Holmen ska minst följa svenska lagar gällande jämställdhet och diskriminering i alla de länder företaget bedriver verksamhet i egen regi. Diskriminering, trakasserier, övergrepp eller hot på arbetsplatsen får inte förekomma.

Löner, arbetstid och övriga arbetsvillkor

Holmen ska betala marknadsmässig lön och tillämpa differentierad och individuell lönesättning inom ramen för löneavtalen, baserat på befattningens svårighetsgrad, ansvar och individens prestation. Lönenivå och revidering av lön ska godkännas av chefens chef tillsammans med respektive HR-avdelning. Krav om minimilön enligt lag eller avtal ska uppfyllas. Holmens medarbetare ska ha ett skriftligt anställningskontrakt. Holmen ska respektera medarbetarnas integritet och behandla personuppgifter konfidentiellt och i linje med GDPR. Om Holmen tar initiativ att avsluta anställningen ska förhandlingsmandat inhämtas hos HR-direktör innan en process startar.

Pensionsvillkor ska vara avgiftsbestämda. Företagspension ska som huvudregel inte beviljas och undantag kräver beslut av koncernchef.

Anställningsförmåner ska vara ändamålsenliga och marknadsmässiga. Anställningsförmåner ska som huvudregel vara generella och riktas till alla eller grupper av medarbetare. Individuella förmåner kan endast godkännas i undantagsfall. Anställningsförmåner ska godkännas av Affärsområdeschef efter konsultation med HR-direktör.

Resor

Tjänsteresor ska vara ändamålsenliga och ske kostnadseffektivt samt på ett sätt som ger en trygg och säker arbetsmiljö även vid resande.

Gåvor till medarbetare och intern representation

Gåvor till medarbetare, exempelvis julgåvor, minnesgåvor och jubileumsgåvor eller motsvarande, ska vara återhållsamma. Intern representation ska ha tydligt syfte och vara måttfull till frekvens och värde. Både gåvor och intern representation ska uppfylla lokala Skatteverkets kriterier för att inte ge upphov till förmånsbeskattning.

Arbetsmiljö

Holmen ska gynna hälsa och motverka skada.  Det innebär att Holmen ska erbjuda god arbetsmiljö som är säker ur fysiska, hälsomässiga och psykosociala aspekter.

Holmens medarbetare ska inte vara alkohol- eller drogpåverkade på arbetsplatsen.

Vid arbetsrelaterade tillställningar såsom personalaktiviteter och representation kan bruk av alkohol tillåtas under förutsättning att det alltid är frivilligt, finns alkoholfria alternativ samt hanteras med omdöme och måttlighet.

Samhällsengagemang och bisysslor

Holmens medarbetare är fria att delta i föreningsliv inklusive politisk verksamhet men Holmen tillåter inte partipolitiska aktiviteter på arbetsplatsen. Ett personligt politiskt engagemang får inte kunna uppfattas ske med stöd av Holmen.

Medarbetare får inte bedriva verksamhet eller utföra arbete (bisyssla) som konkurrerar med Holmens verksamhet eller som kan inverka negativt på medarbetarens möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter hos Holmen. En bisyssla ska ha stämts av med överordnad chef.

Utrustning, arbetsredskap och annan Holmen-egendom

Tilldelning av utrustning och arbetsredskap ska ske efter behov. Utrustning och arbetsredskap som Holmen tillhandahåller medarbetarna är Holmens egendom, och ska handhas med aktsamhet. Holmens egendom får inte användas i konkurrerande syfte eller på något annat otillbörligt sätt som riskerar att skada Holmen eller för medarbetarens egna, anhörigas eller vänners vinning.

Det är inte tillåtet att nyttja Holmens anläggningar och utrustning privat. Undantag kan göras efter beslut av affärsområdeschef och förutsätter att nyttjandet inte medför kostnad för Holmen eller leder till förmånsbeskattning.