Allmänt

Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i enlighet med gällande lagstiftning och myndighetskrav. Arbetet ska omfatta systematisk analys, kartläggning och riskbedömning samt åtgärder och uppföljning.

Arbetsmiljöfrågor ska så långt möjligt hanteras enhetligt i koncernen med gemensamma regler och prioritering av god kommunikation. Arbetet ska bedrivas förebyggande inom alla områden med fokus på risker och säkerhetsbeteenden. Frågor avseende arbetsmiljö ska särskilt beaktas vid förändringar, exempelvis vid verksamhets- och produktutveckling, organisationsförändringar och investeringar.

Holmen ska ställa krav på att entreprenörer följer de lokala reglerna för arbetsmiljö.

Holmens produktionsenheter ska vara certifierade enligt OHSAS 18001.

Säkerhet

Holmen ska tillsammans med medarbetarna skapa en säker arbetsplats där instruktioner, rutiner och säkerhetsutrustning finns på plats. Olyckor, tillbud och riskobservationer ska rapporteras, analyseras och resultera i avhjälpande åtgärder. Holmens mål är noll arbetsplatsolyckor som leder till sjukfrånvaro.

Holmen ska för all verksamhet identifiera möjliga nödsituationer. Ingen medarbetare får vara alkohol- eller drogpåverkad på Holmens arbetsplatser. För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö kan alkohol- och drogtester genomföras på medarbetare samt extern personal som utför tjänster på Holmens arbetsplatser.

Hälsa

Holmen ska medvetandegöra betydelsen av hälsofrågor och problem med ohälsa samt betona gott ledarskap och lyhördhet för att hantera dessa frågor. Arbetsmiljön ska så långt möjligt anpassas till medarbetares olika förutsättningar.

Rutiner för kartläggning avseende risk för ohälsa, mobbning och trakasserier ska finnas avseende all verksamhet inom Holmen. Diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, övergrepp eller hot är oacceptabelt inom Holmen och får inte förekomma på arbetsplatsen. Medarbetare ska kunna känna trivsel, trygghet och respekt på sin arbetsplats.

Holmen ska arbeta i förebyggande syfte för att minska behovet av sjukskrivning och rehabilitering. Medarbetare som ändå skadas vid en olycka eller drabbas av sjukdom ska erhålla arbetslivsinriktad rehabilitering med målet att återgå till arbetet så snart som möjligt.

Ansvar

Alla medarbetare ansvarar för sin egen och sina kollegors arbetsmiljö genom att agera säkert och följa de instruktioner och rutiner som finns samt påtala risker och inträffade tillbud.

Koncernchefen har det övergripande ansvaret för arbetsmiljöfrågorna och det ska delegeras, i ett eller flera steg.