Bakgrund

 

Holmens bolagsstämma har beslutat att inrätta en valberedning med uppgift att lämna förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelsearvode samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisionsarvoden. Enligt bolagsstämmans beslut skall valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 31 augusti varje år.

 

Inför årsstämman 2011 har valberedningen haft följande sammansättning.

 

Fredrik Lundberg, styrelsens ordförande

Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen

Johan Kempff, Kempestiftelserna

Håkan Sandberg, Handelsbanken med pensionsstiftelse

 

Ordförande i valberedningen är Mats Guldbrand.

 

 

Valberedningens förslag

 

  • Valberedningen föreslår att Fredrik Lundberg väljs till ordförande vid stämman.

 

  • Valberedningen föreslår att antalet av stämman valda ledamöter i bolagets styrelse skall vara nio.

 

  • Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, Carl Bennet, Magnus Hall, Carl Kempe, Hans Larsson, Louise Lindh, Ulf Lundahl och Göran Lundin samt nyval av Lars G Josefsson. Curt Källströmer har avböjt omval.

 

 Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets hemsida.

 

  • Valberedningen föreslår att Fredrik Lundberg väljs till styrelsens ordförande.

 

  • Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med 2 700 000 (före­gående år 2 475 000) kr, varav till styrelseordföranden 600 000 (550 000) kr och till envar av övriga av bolags­stämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget 300 000 (275 000) kr.

 

      Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

 

 

Av de personer som föreslås väljas till styrelseledamöter är, enligt valberedningens bedömning, Carl Bennet, Lars G Josefsson, Carl Kempe, Hans Larsson, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Fredrik Lundberg och Göran Lundin oberoende i förhållande till bolaget och bolags­ledningen samt Magnus Hall, Lars G Josefsson, Hans Larsson och Göran Lundin oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Carl Bennet är styrelseordförande och huvudägare i Lifco AB, en industrikoncern i vilken Renholmen AB ingår. Renholmen AB har under 2010 haft omfattande affärsförbindelser med Holmen Timber AB, i form av leverans av sorteringslinjer och annan utrustning till Bravikens Sågverk. Vid en samlad bedömning, inne­fattande såväl denna affär som övriga relevanta omständigheter, har valbered­ningen funnit att Carl Bennet fortsatt är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

 

 

Valberedningens yttrande avseende förslaget till styrelse

 

Valberedningen har i sitt förslag till ny styrelse beaktat de krav på kompetens och erfarenhet som kommer att ställas på styrelsen under det kommande året.

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018