Holmen tillhandhåller här en särskild rapporteringskanal, så kallad whistleblower-funktion, som gör det möjligt för Holmens anställda och andra intressenter att informera om allvarliga oegentligheter i koncernen. Möjligheten att lämna information är frivillig och whistleblower-funktionen utgör ett alternativ till övriga rapporteringsvägar. Informationsgivare uppmuntras i första hand att framföra information på annat sätt, exempelvis genom att kontakta sin chef (gäller anställda), HR-avdelningen eller annan ansvarig person inom koncernen.


Då lämnad information kan medföra hantering av uppgifter om att en person har, eller kan ha, begått brott måste bestämmelser i personuppgiftslagen (PuL) och särskilda föreskrifter meddelade av Datainspektionen följas. Bestämmelserna innebär bland annat att whistleblower-funktionen endast får hantera uppgifter avseende allvarliga oegentligheter som begåtts av nyckelpersoner. Huruvida lämnad information uppfyller dessa villkor bedöms av särskilt utsedda personer som mottar anmälan och gör en första granskning. Information som inte uppfyller kraven avregistreras. 

En person som lämnar information kommer att få återkoppling om hur ärendet hanteras (om denne har lämnat kontaktuppgifter). Om informationen inte kan hanteras inom whistleblower-funktionen kan informationsgivaren istället överlämna uppgifterna genom andra kanaler. 

Vill du informera företaget om allvarliga oegentligheter?

Fyll i information i formuläret nedan och klicka på Skicka för att skicka in uppgifterna. Följande e-postadress kan också användas: fairness@holmen.com

Dina uppgifter behandlas med sekretess. Undantag kan ske om det är nödvändigt för en fullständig och rättvis utredning. 

Du som vill använda denna whistleblower-funktion uppmanas att läsa ”Regler för Holmens whistleblower-funktion”. Reglerna innehåller viktig information, bland annat vad som avses med formuleringen ”allvarliga oegentligheter som begåtts av nyckelpersoner” och hur Holmen hanterar lämnad information. 


För att kunna skicka ditt meddelande skriv in svaret på räknetalet:
10 + 7 =

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019