Revisionsupphandling

Holmen genomför nu en upphandlingsprocess för tillsättande av revisor för Holmen koncernen. Ambitionen är att val av ny revisor ska ske på årsstämman 2021. För ytterligare information vänligen kontakta Ulrika Rönmark, Chef Redovisning och Intern kontroll, ulrika.ronmark@holmen.com.

 

Revisionsbolaget KPMG, som har varit Holmens revisor sedan 1995, omvaldes av årsstämman 2019 till revisor för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

KPMG har sedan utsett den auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt till huvudansvarig för revisionen. KPMG genomför revisionen i Holmen AB samt i nästan samtliga dotterbolag.