Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelsen innehåller information om anmälan och om rätt att delta och rösta på stämman, numrerad dagordning med de ärenden som skall behandlas, information om föreslagen utdelning och det huvudsakliga innehållet i övriga förslag, samt information om formerna för stämman.

För att få ett ärende behandlat på stämman, skall aktieägare lämna en skriftlig begäran till styrelsen senast sju veckor före årsstämman (eller i sådan tid att ärendet kan inkluderas i kallelsen till stämman), för att ärendet skall kunna tas upp i dag­ordningen. Detta datum infaller den 10 februari 2023. 

Förslag skickas till bolaget på adress Holmen AB, att: Styrelsens sekreterare, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Mer information kring årsstämma 2023 kommer.