Vi tror på naturen, vi tror på tekniken och vi tror på möjligheterna som finns i mötet mellan dessa. När vi får naturen och tekniken att samspela kan vi göra framsteg som gynnar människor, miljö och samhälle.

Holmens affär utgår från kraften som finns i skogarna, älvarna och vindarna. Den fokuserar på hur vi med teknik och ingenjörskonst kan skapa de fossilfria och återvinningsbara produkter världen behöver. Som svenskt skogsbolag har vi en fantastisk möjlighet att bidra till lösningar på några av världens stora framtidsutmaningar. Inte minst klimatförändringarna.

Våra växande skogar minskar mängden koldioxid i atmosfären, våra produkter ersätter fossila alternativ och vår produktion av vatten- och vindkraft hjälper till att ställa om till ett förnybart energisystem. På så sätt bidrar vi med lösningar på några av samhällets största utmaningar – att möta behoven från en växande befolkning och samtidigt minska klimatförändringarna.

Klimatnytta

Under 2020 bidrog Holmens verksamhet till en klimatnytta om 6,4 miljoner ton CO2e. Det motsvarar 12 procent av utsläppen inom Sverige.

  • 1,4 miljoner ton togs upp i våra skogars ökande virkesförråd
  • 3,7 miljoner ton lagrades i och ersattes av trävaror (2,2) samt av papper och kartong (1,5)
  • 1,7 miljoner ton ersattes av vår förnybara produktion av el från vind och vatten (1,2) samt från bioenergi (0,5)
  • De fossila utsläppen från Holmens produktion har minskat med 85 procent under de senaste tio åren. Under 2020 uppgick de samlade utsläppen från Holmens produktion och transporter till motsvarande 0,4 miljoner ton CO2e

Så gör vi skillnad

I vårt arbete för en hållbar framtid fokuserar vi särskilt på tre områden där vi har extra stora möjligheter att göra positiv skillnad, inte bara i framtiden utan redan idag: klimatet, kundernas hållbara affärer och i de lokalsamhällen där vi verkar.

Med växande välmående skogar, förnybar energiproduktion, resurs- och energieffektiv produktion av klimatsmarta produkter och en värderingsdriven företagskultur har vi stora möjligheter att bidra till en hållbar utveckling.

Genom ett aktivt och hållbart skogsbruk ökar vi tillväxten i skogen så att vi får mer förnybar råvara att förädla. Och tillsammans med våra kunder utvecklar vi fossilfria produkter som kan ersätta mer klimatskadliga alternativ. Vi är också aktivt engagerade i våra medarbetare och i de lokalsamhällen där vi verkar och har en betydelsefull roll som arbetsgivare. Inte minst då vår verksamhet skapar sysselsättning i glest befolkade områden och bidrar till att människor kan bo och verka utanför storstäderna.

Tillsammans med våra kunder och partners fortsätter vi att utveckla nya hållbara lösningar där natur och teknik möts.