Ett starkt ledarskap är en framgångsfaktor för det ekonomiska resultatet. Målet för Holmens ledarskap är att skapa mod, engagemang och ansvar hos medarbetarna. En ledare som har förmågan att engagera både sig själv och motivera sina medarbetare, tar fram kraften och potentialen i sin arbetsgrupp och får gruppen att prestera mer.


 

 

Chef i Holmen

Företagets viljeinriktning för ledarskap, värderingar och målstyrning beskrivs i Holmens ledarfilosofi, kallat "Chef i Holmen".

Ledarutveckling

Som ny chef i Holmen erbjuds man programmet "Ny som chef i Holmen". Syftet är att skapa en kunskap om Holmens ledningsfilosofi och de grundläggande ledarverktyg och teorier som stöder filosofin. Programmet är tre dagar långt och genom att chefer från olika delar deltar får man också ett nätverk med andra nya chefer vilket av deltagarna anses mycket viktigt under deras chefskarriär.

Nya chefer tilldelas också en lokal handledare för att säkerställa en bra start. Dessa utgörs av kollegor med flera års erfarenhet av att vara chef. Handledaren hjälper till att lotsa den första tiden genom att vara ett bollplank och mentor.

Holmens gemensamma ledarprogram (HGL) är ett 15-dagars utvecklingsprogram för samtliga chefer som hunnit få viss erfarenhet av ledarskap. Programmet ger både teorier och verktyg att använda i vardagen men går även in på styrkor och utvecklingsområden hos deltagarna och därmed blir programmet en personlig utvecklingsresa.

Holmen International Management Program (HIMP) är ett internationellt affärsmannaskapsprogram som syftar till att stärka de chefer och specialister som jobbar med strategiska frågor och som anses ha god potential att utvecklas ytterligare. Programmet ger kunskaper i ekonomistyrning, marknadsföring, försäljning, mångfaldsfrågor, EU-arbete, särskilda branschfrågor och viss del ledarskap. Programmet genomförs vartannat år med cirka 20 deltagare från alla delar av Holmen och omfattar 16 dagar.

Ledarskap utövas inte bara av de som har en chefsroll med underställda utan många gånger utövas ledarskap i förändrings- och utvecklingsarbeten av specialister utan att de har direkta underställda. För den här målgruppen bedriver Holmen ett program benämnt Leda utan att vara chef. Programmet är fyra dagar med ca 15 personer per år.

Utvärdering av chefer och medarbetare

Det är viktigt att se de medarbetare och chefer som har förutsättningar för – och är intresserade av – att avancera till mer kvalificerade uppgifter. Holmens Talent Review-process innebär att analysera vilka medarbetare som vill och kan mer och att så lång möjligt säkra successions-ordningen på viktiga befattningar. En Talent Review-process ger också ett kvitto på Holmens förmåga att få fram goda ledare och medarbetare med mod, engagemang och ansvar. I processen läggs särskild tonvikt på att hitta kvinnliga förmågor.

Medarbetarundersökningar är ytterligare ett verktyg att utvärdera verksamheten och ledarskapet. Medarbetarundersökningar sker utifrån verksamhetens behov av att belysa olika frågor. Utifrån frågeformulär på nätet eller via pappersenkäter och en analys av svaren får Holmens affärsområden svar på vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas. Varje avdelning skapar en handlingsplan som ingår i affärsplanen.

Utvecklingssamtalet där personliga mål och aktiviteter identifieras, värderingar och ambitioner diskuteras är ett viktigt verktyg både för utvärdering och för utveckling. Chefen har en viktig roll i att skapa delaktighet och engagemang i företagets verksamhetsplan, strategiska mål samt ställa krav på prestation.

 

 

 

Exempel på chefsjobb

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017