Produktion och leveranser

Risk

Efterfrågan på Holmens produkter påverkas av flera faktorer, däribland makroekonomiska och politiska faktorer, produktionen bland europeiska producenter, förändringar av import till Europasamt möjligheterna att med lönsamhet exportera från Europa. Förändring i efterfrågan på Holmens produkter påverkar möjligheten att producera fullt vid koncernens industrier och kan leda till lägre intäkter. Intäkterna kan även påverkas om skörden från egen skog behöver begränsas till följd av lägre efterfrågan och från variationer i nederbörd och vind, vilka styr produktionen av vatten- och vindkraft.

Riskhantering

Holmen strävar efter att upprätthålla en bra kostnadsposition genom storskalig produktion i välinvesterade produktionsanläggningar, effektiva logistiklösningar och god kontroll över virkesförsörjningen. Tillsammans med långvariga kundrelationer och starka produktvarumärken ökar det möjligheten att upprätthålla en hög produktion även vid svårare marknadsförhållanden. Förändringar av efterfrågan på virke kan mötas genom att flytta skörd från egen skog mellan åren medan produktionenav vattenkraft under året kan styrasgenom att reglera nivån i vattenmagasinen.

Kommentar

Under 2020 förvärvades trävarubolaget Martinsons som stärker Holmens marknadsposition för sågade trävaror samtidigt som det innebär att en större del av egna skogar förädlas i egen industri. 2020 färdigställdes arbetet med att bygga ut produktionskapaciteten med 150 000 kubikmeter vid Bravikens Sågverk. Arbetet med att uppföra vindkraftparken Blåbergsliden med en installerad effekt om 143 MW pågår och väntas öka Holmens produktion av el från vatten- och vindkraft med 35 procent i slutet av 2021. Produktionen av papper har begränsats under året till följd av svag efterfrågan i spåren av pandemin. För information om hur ändrade leveranser skulle påverka Holmens rörelseresultat givet de förhållanden som rådde den 31 december 2020, se känslighetsanalysen.

 

Försäljningspriser

Risk

Marknadsbalansen inom respektive produktsegment styr försäljningspriset och påverkar intäkterna.

Riskhantering

Holmen har begränsade möjligheter att snabbt göra större förändringar i produktutbud vid prisförändring men anpassar produktinriktning mot de produkter och marknader som bedöms ha bäst långsiktiga förutsättningar samt genom att ha en bred kundbas och ett utbud som sträcker sig över flera produktområden. Prisförändringar för virke kan i viss utsträckning hanteras genom att flytta skörd mellan åren och förändringar i elpris kan delvis hanteras genom att reglera nivån i vattenmagasinen för att flytta elproduktionen under året.

Kommentar

Priset på kartong var stabilt under året medan prisetökade för trävaror till följd av ökat hemmabyggande i flera marknader samtidigt som produktionen i vissa regioner begränsades. Papperspriserna sjönk till följd av svag efterfrågan. Stort utbud av vattenkraft gjorde att elpriset sjönk jämfört med 2019. För information om hur ändrade priser skulle påverka Holmens rörelseresultat givet de förhållanden som rådde den 31 december 2020, se känslighetsanalysen.

 

Råvaror

Risk

Virke, el och kemikalier är de mest väsentliga insatsvarorna och prisförändringar påverkar lönsamheten. Holmens kostnader är beroende av prisutvecklingen på insatsvaror samt av hur väl koncernen lyckas öka effektiviteten i produktion och administration. Det finns en risk att koncernens kostnader ökar vid råvarubrist eller förhöjd prisbild på insatsvaror.

Riskhantering

Hälften av koncernens virkesbehov täcks av skörd i egna skogar medan återstoden huvudsakligen köps in från privata skogsägare. Genom den integrerade produktionsprocessen är koncernen i stort i balans på massa. Kartongverksamhetentillverkar nästan all el som behövs vid de egna bruken medan tillverkningen av papper försörjs av externa inköp. Samtidigt säljer koncernen el från vatten- och vindkraft samt bioenergi till elnätet. Netto motsvarar koncernens egna elproduktion cirka 50 procent av den totala elkonsumtionen. Prisrisken för denna konsumtion hanteras genomfysiska fastprisavtal och finansiella säkringar. Behovet av värmeenergi är stort och tillgodoses lokalt genom återvinning och produktion från restprodukter. Kemikalier är en betydande insatsvara, framförallt vid kartongtillverkning, men behovet reduceras då uttjänta kemikalier återvinns vid bruken.

Kommentar

Priset på virke och kemikalier var under 2020 i genomsnitt något lägre än 2019. Nettoförbrukningen av el är prissäkrad till 65 procent för 2021, 65 procent för 2022 och 15–35 procent för 2023–2025. När vindkraftparken Blåbergsliden tas i bruk i slutetav 2021 kommer koncernens nettoexponering mot elpriset minska. Nominellt belopp för finansiellasäkringar uppgår till 625 Mkr. För information om hur ändrade råvarupriser skulle påverka Holmens rörelseresultat givet de förhållanden som rådde den 31 december 2020, se känslighetsanalysen.

 

Leverantörer

Risk

Brister i försörjningskedjan för insatsprodukter vad gäller såväl leveranssäkerhet som kvalitet kan leda till produktionsstörningar. Leverantörer som inte uppfyller Holmens krav kan även påverka verksamheten negativt. Det finns även risk att leveranser av väsentliga råvaror uteblir till följd av förändrade lagar och regler eller andra externa faktorer.

Riskhantering

Holmen eftersträvar att ha minst två godkända leverantörer per användningsområde. Dessutom ingår Holmens uppförandekod för leverantörer i alla nya kontrakt. Den innehåller krav på hållbar utveckling, bland annat genom att respektera internationellt erkända principer för antikorruption, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och miljö. Sedan 2017 anlitar Holmen en extern part, Ecovadis, för att följa upp leverantörernas efterlevnad av koden. Holmen omfattas av UK Modern Slavery Act och en redogörelse för detta finns på holmen.com.

Kommentar

Under 2020 rapporterades 1(0) avsteg från uppförandekoden för leverantörer. Aktiv dialog inklusive åtgärdsplan finns i enlighet med Holmens processer. Leverantörer kopplade till 90 procent (90) av koncernens inköpsvolym har undertecknat koden. Risker i leverantörskedjan kopplade till miljö, arbetsrättslagstiftning, mänskliga rättigheter, affärsetik och hållbart inköp har kartlagts och en handlingsplan har tagits fram. Trots utmaningar i samband med pandemin har Holmen kunnat erhålla leveranser av väsentliga råvaror i sådan utsträckning att produktionen inte har påverkats negativt.

 

Kundkrediter

Risk

Risken för att koncernens kunder inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser utgör en kreditrisk.

Riskhantering

Risken att koncernens kunder inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser begränsas genom kreditkontroll, interna kreditlimiter per kund och i vissa fall genom försäkring av kundfordringar mot kreditförluster. Kreditlimiter följs upp löpande. Exponeringen mot enskilda kunder är begränsad.

Kommentar

Per 2020-12-31 uppgick koncernens kundfordringar till 2 015 Mkr, varav 32 (35) procent var försäkrade mot kreditförluster. Under året har kreditförluster på kundfordringar påverkat resultatet med -14 (-7) Mkr. Försäljningen till de fem största kunderna utgjorde under 2020 sammanlagt 15 (15) procent av koncernens totala omsättning.

 

Anläggningar

Risk

Produktionsutrustning kan allvarligt skadas vid till exempel brand, maskinhaveri eller strömavbrott. Detta kan leda till leveransproblem, oväntade kostnader och minskat kundförtroende. Produktionsanläggningar kräver löpande underhåll. Större underhållsstopp kan medföra högre kostnader och större produktionsbortfall än planerat. Även investeringar i anläggningstillgångar kan bli dyrare än initialt planerat.

Riskhantering

Genom skadeförebyggande åtgärder, regelbundet underhåll och kontinuerliga uppgraderingar kan riskerna för skador i anläggningarna minimeras. Utbildningar av medarbetare främjar delaktighet, kunskap och medvetenhet om riskerna och hur de motverkas. Holmen försäkrar sina anläggningar till återanskaffningsvärde mot egendoms- och avbrottsskador. Självrisken varierar mellan olika anläggningar men uppgår som mest till 35 Mkr för en enskild skada. Koncernen har ansvarsförsäkring som även omfattar plötslig och oförutsedd miljöskada som drabbar tredje part.

Kommentar

Under 2020 inträffade inga större skadehändelser. Under året genomfördes ett större underhållsstopp vid Iggesunds Bruk vilket avlöpte väl. Den pågående investeringen i vindkraftsparken Blåbergsliden fortskrider enligt plan.

IT-system

Risk

För att styra och planera produktion, försäljning samt inköp krävs ett effektivt IT-stöd. Störningar i IT-stödet och obehörig åtkomst till information kan ge betydande negativa effekter för verksamheten.

Riskhantering

Driftstörningar samt obehörig åtkomst förhindras genom säkerhetsåtgärder och förebyggande åtgärder i form av ändamålsenligt fysiskt skydd, tillförlitlig serverdrift och säkra nätverk. Åtgärder och rutiner finns för att minimera risken för avbrott, men också för att hantera situationer då avbrott inträffat. Holmen utvecklar kontinuerligt skyddsåtgärder för att möta förändringar i riskbilden.

Kommentar

Verksamheten påverkades inte av IT-incidenter under 2020. Störningar i IT-stödet undveks trots hård belastning vid distansarbete till följd av pandemin. Under året genomfördes den återkommande IT-säkerhetsutbildningför anställda.

 

 

Brukandet av skog

Risk

Holmens rätt att få bruka den egna skogen är väsentlig för att upprätthålla dess värde. Det finns en risk att kraven på att avsätta områden för andra ändamål än skogsbruk ökar i framtiden. En sådan utveckling skulle kunna påverka värdet på Holmens skogstillgångar negativt.

Riskhantering

Holmen deltar i nationella och internationella branschorganisationer som har i uppdrag att sköta samhällsbevakning, opinionsbildning och föra fram Holmens position och syn i relevanta politiska och regulatoriska frågor.

Kommentar

Av Holmens totala landareal om 1 303 000 hektar är 195 000 hektar avsatta för naturändamål.

 

Skogsskador

Risk

Viltbete kan leda till betesskador på skogen, vilket gör att trädens kvalitet försämras och att tillväxten av skog minskar. Skadeinsekter är en annan riskfaktor, där exempelvis granbarkborren kan orsaka skada på granskogar.

Riskhantering

Holmens skogsinnehav är spridda över stora delar av Sverige och risken för att omfattande skador inträffar samtidigt bedöms som låg varför koncernens skogsinnehav inte är försäkrat. För att minska omfattningen av viltbete bedrivs ett aktivt arbete på Holmens marker i syfte att hålla viltstammar på rätt populationsnivå. Skadeinsekter som snytbaggar motverkas med hjälp av skyddsvaxning av plantor och skadeangripen skog skördas så snart som möjligt för att förhindra spridning.

Kommentar

Angreppen av granbarkborren fortsatte i södra Sverigeunder 2020. För att motverka spridningen prioriterade Holmen att skörda granbarkborreangripen skog och andelen gran som sågades vid BravikensSågverk ökade för att omhänderta skadattimmer.

 

Klimatförändringar

Risk

SMHI:s prognoser visar att medeltemperatur, nederbörd och markfuktighet kommer att öka i Sverige. Ett varmare klimat kan öka tillväxten i våra nordligt växande skogar med längre växtperiod, mer nederbörd och högre koldioxidnivåer i luften vilket underlättar fotosyntesen. Det kan också påverka den biologiska mångfalden samt öka risken för vind- och snöskador, svampattacker, insektsskador och skogsbränder. Klimatförändringar kan även påverka möjligheten att skörda.

Riskhantering

Holmen utvecklar plantor och processer för plantering, röjning och gallring för att anpassa våra skogar till ett förändrat klimat. Frön till Holmens plantodlingar är utvalda för att växa och trivas i ett föränderligt klimat och vid plantering anpassar vi val av trädslag till markens unika förutsättningar för att öka trädens motståndskraft vid extremväder såsom stormar, regn och torka. Då kortare perioder av tjälad mark kan försvåra skörd under vintern anpassas arbetet genom planering och flytt av maskiner till områden med bättre förutsättningar. Risk för påverkan på Holmens industrier till följd av klimatförändringar hanteras inom Holmens industriers kontinuitetsplaner. Risker gällande energianvändning och utsläpp av växthusgaser hanteras inom våra ISO-certifierade miljö- och energiledningssystem.

Kommentar

Löpande genomförs klimatriskanalyser för att skapa friska och motståndskraftiga skogar anpassade till ett föränderligt klimat. Klimatförändringen skapar ökad efterfrågan på Holmens produkter då våra kunder efterfrågar förnybara alternativ till fossilbaserade produkter.

 

Miljö och tillstånd

Risk

Holmen bedriver verksamhet som kräver miljötillstånd. Tillstånden anger bland annat villkor för tillåten produktionsvolym samt tillåtna utsläpp till luft och vatten. Störningar i produktionen kan orsaka överskridanden av de utsläppsvillkor som miljömyndigheterna beslutat för verksamheterna. Överskridanden skulle kunna påverka miljön. På platser där Holmen bedrivit industriell verksamhet kan behov av saneringar innebära framtida kostnader.

Riskhantering

Miljöarbetet organiseras och bedrivs enligt Holmens miljö- och energipolicy. Vid störningar prioriteras miljön framför produktionen. Risker förebyggs och hanteras genom rutinmässiga egenkontroller, myndighetskontroller och miljöriskanalyser samt genom att använda certifierademiljö- och energiledningssystem och spårbarhetscertifiering. I samråd med myndigheter genomför Holmen utredningar för att avgöra behovet av saneringar på tidigare industriplatser.

Kommentar

Under 2020 rapporterades 37 (35) miljörelaterade incidenter till tillsynsmyndigheterna. Avvikelserna var inte av väsentligt slag vad gäller miljö- eller resultatpåverkan.

 

Arbetsmiljö

Risk

Holmen bedriver verksamhet som kräver miljötillstånd. Tillstånden anger bland annat villkor för tillåten produktionsvolym samt tillåtna utsläpp till luft och vatten. Tillbud och olyckor på arbetsplatsen innebär påverkan på människors liv och hälsa. Det kan också leda till störningar i produktionen med ökade kostnader som följd.

Riskhantering

Säker arbetsmiljö är en prioriterad fråga på samtliga ledningsnivåer i koncernen. Certifierade ledningssystem, koncernövergripande mål för arbetsolyckor, kontinuerlig utbildning av personal för ökad riskmedvetenhet, rutiner för riskobservation, tillbud- och olycksfallsrapportering samt riskbedömning av arbetsmoment och entreprenörsarbeten är exempel på aktiviteter för att få en hög säkerhet på arbetsplatsen.

Kommentar

Utfallet 2020 blev 4,3 (5,7) arbetsolycksfall per
1 miljon arbetade timmar. Se vidare sida 35. De vanligaste olyckorna var halk-, snubbel-, kläm- och skärskador. Traversarbete och fordon med personer i rörelse utgör största riskområden. Till följd av coronapandemin har vi genomfört ett stort antal anpassningar och åtgärder för att säkerställa en säker arbetsmiljöför medarbetare och andra som vistas i våra verksamheter.

 

Kompetensförsörjning

Risk

Kompetenta och motiverade medarbetare är viktiga förutsättningar för att långsiktigt kunna bedriva verksamheten med god lönsamhet. Pensionsavgångar ökar behovet att attrahera ny arbetskraft, vilket kan vara utmanande.

Riskhantering

Med Holmens employer brand marknadsför vi Holmen som arbetsgivare i digitala kanaler och fysiska möten. Vi har ett starkt Employer Value Proposition (EVP) med vår hållbara affär och det stora lilla företaget som framträdande budskap.

Kommentar

Vårt employer branding-arbete i digitala kanaler på koncernnivå, kombinerat med lokalt arbete på våra verksamhetsorter, ger bra grund för ett inflöde av intresserade sökande till våra tjänster. Den frivilliga personalomsättningen är stabil och årliga undersökningar visar att nyanställda uppskattar Holmen som arbetsgivare, både kulturen och de möjligheter som ges i arbetet. Holmen har under året inte korttidspermitterat personal till följd av pandemin.

 

Affärsetiska risker

Risk

Nationellt och globalt ställer kunder och partners krav på Holmen som en stabil och pålitlig leverantör som står för god affärsetik och tydliga hållbarhetsprinciper. Avsteg från principer och policyer kan påverka anseendet och affärsrelationerna negativt.

Riskhantering

Holmens uppförandekod och Holmens affärsetikpolicy med tillhörande riktlinjer ger tydlig vägledning om hur god affärsetik upprätthålls i relationen med externa kontakter på de olika marknaderna. Holmens uppförandekod ger även vägledning inom mänskliga rättigheter, arbetstagaresvillkor och miljö. Dessa områden förtydligas i Holmens policys med tillhörande riktlinjer. Utbildning av alla ingående delar i Holmens uppförandekod sker av chefer och medarbetare inom sälj, marknad, inköp, ekonomi, HR, information, marknadskommunikation, projekt och koncernstaber.

Kommentar

Under 2020 inrapporterades 0 (0) ärenden avseende avsteg från affärsetikpolicyn eller uppförandekodens delar gällande affärsetiska frågor. Under året har 89 procent av utsedda funktioner genomfört utbildning i uppförandekoden.

 

Internationella, politiska och
legala risker

Risk

Holmen verkar på en global marknad och säljerprodukter till flertalet länder runt om i världen. Den geografiska spridningen innebär att Holmenär exponerade för politiska risker, konflikter, naturkatastrofer, epidemier och pandemier. Holmen är vidare skyldigt att efterleva, lagar och regler där Holmen bedriver verksamhet, bland annat inom miljö-, fastighets-,
arbetsrätts- och skatteområdet. Ändringar i lagaroch regler kan komma att påverka förutsättningarna för Holmens verksamhet och leda till ökade kostnader för regelefterlevnad. Då Holmens affär utgår från vårt hållbara nyttjande av skog och mark är det av vikt att lagar och regelverk, så som miljöbalken, Skogutredningen och EU-taxonomin främjar utvecklingen av den gröna tillväxten.

Riskhantering

Holmen deltar i nationella och internationella branschorganisationer som har i uppdrag att sköta samhällsbevakning, opinionsbildning och föra fram Holmens position och syn i relevanta
politiska och regulatoriska frågor. På orter där verksamhet bedrivs knyts kontakter med lokala företrädare och allmänhet. Det sker till exempel vid samråds- och informationsmöten och via möten med beslutsfattare. Mer oförutsägbara risker som kan uppstå, t ex nedstängningar som en konsekvens av sjukdomsutbrott eller politisk oro, hanteras genom löpande omvärldsbevakning, tät dialog och koordinering med branschorganisationer för att upprätthålla bästa möjliga beredskap.

Kommentar

Utbrottet av coronapandemin har påverkat lönsamheten inom affärsområde Papper negativt under året medan effekten på övriga affärsområden varit begränsad. Koncernen har under 2020 kontinuerligt arbetat med att vidta åtgärder för att minimera effekternaav virusutbrottet, där våra medarbetares hälsa och säkerhet varit i fokus. För att minska effekternaav Storbritanniens utträde ur EU har Holmen under året vidtagit ett flertal åtgärder, exempelvisså har logistiklösningar och lager anpassats för att säkerställa leveranser till kunder och från leverantörer. Holmen har även varit aktiva via dialog, remissvar, beredskap och påverkansarbete tillsammans med branschorganisationer för att främja utvecklingen av den gröna tillväxten.

 

 


Läs mer

Finansiella risker

Känslighetsanalys