Risk

Riskhantering

Kommentar

Produktion och leveranser
Förändring i efterfrågan på kartong, papper och trävaror påverkar möjligheten att producera fullt vid koncernens industrier och kan leda till lägre intäkter. Intäkterna kan även påverkas om skörden från egen skog behöver begränsas till följd av lägre efterfrågan och från variationer i nederbörd och vind, vilka styr produktionen av vatten- och vindkraft.
Holmen strävar efter att upprätthålla en bra kostnadsposition genom storskalig produktion i välinvesterade produktionsanläggningar, effektiva logistiklösningar och god kontroll över vedförsörjningen. Tillsammans med långvariga kundrelationer och starka produktvarumärken ökar det möjligheten att upprätthålla en hög produktion även vid svårare marknadsförhållanden. Förändringar av efterfrågan på ved kan mötas genom att flytta skörd från egen skog mellan åren medan produktionen av vattenkraft under året kan regleras genom att styra nivån i
vattenmagasinen.
Kostnadspositionen stärks löpande genom riktade investeringar. 2019 genomfördes investeringar för att eliminera flaskhalsar i Iggesunds bruk vilket möjliggör ökad produktion av massa. Arbetet med att bygga ut produktionskapaciteten med 150 000 kubikmeter vid Bravikens sågverk fortgår enligt plan och förväntas tas i drift under 2020. Under året beslutades att investera i Bravikens pappersbruk i syfte att fortsätta omställningen mot ljusa och lätta produkter baserat på färska fibrer. I december beslutades att uppföra vindkraftparken Blåbergsliden med en installerad effekt om 143 MW vilket väntas öka Holmens produktion av el från vatten- och vindkraft med 35 procent.
Försäljningspriser
Marknadsbalansen inom respektive produktsegment styr försäljningspriset och påverkar intäkterna.
Holmen har begränsade möjligheter att snabbt göra större förändringar i produktutbud vid prisförändring men anpassar produktinriktning mot de produkter och marknader som bedöms ha bäst långsiktiga förutsättningar samt genom att ha en bred kundbas och ett utbud som sträcker sig över flera produktområden. Prisförändringar för ved och el kan i viss utsträckning hanteras genom att flytta skörd mellan åren och reglera nivån i vattenmagasinen för att flytta elproduktionen under året. Under 2019 sjönk priserna på papper och trävaror från en hög nivå till följd av försämrad marknadsbalans medan kartongpriserna var stabila. Till följd av temporärt högt utbud minskade timmerpriserna något i södra Sverige. Elpriserna var på i stort samma nivå som 2018.
Råvarupriser
Ved, el och kemikalier är de mest väsentliga insatsvarorna och prisförändringar påverkar lönsamheten.
Skörden av timmer från egen skog är i princip lika stor som förbrukningen vid de egna sågverken. Massaved från egen skog och flis från egna sågverk motsvarar knappt 50 procent av kartong- och pappersbrukens förbrukning. Genom den integrerade produktionsprocessen är koncernen i stort i balans på massa. Kartongverksamheten tillverkar nästan all el som behövs vid de egna bruken medan tillverkningen av papper försörjs av externa inköp. Samtidigt säljer koncernen el från vatten- och vindkraft till elnätet. Netto motsvarar koncernens egna elproduktion knappt 50 procent av den totala elkonsumtionen. Prisrisken för denna konsumtion hanteras genom fysiska fastprisavtal och finansiella säkringar. Behovet av värmeenergi är stort, men tillverkas lokalt på varje bruk från restprodukter. Kemikalier är en betydande insatsvara, framförallt vid kartongtillverkning, men behovet reduceras och uttjänta kemikalier återvinns vid bruken. Kostnaden för insatsvaror planade under 2019 ut efter kraftiga uppgångar året innan. Nettoförbrukningen av el är prissäkrad till 80 procent för 2020 och 65 procent för 2021. Nominellt belopp för finansiella säkringar uppgår till 326 Mkr. När vindkraftparken Blåbergsliden tas i bruk i slutet av 2021 kommer koncernens nettoexponering mot elpriset minska.
Anläggningar
Produktionsutrustning kan allvarligt skadas vid till exempel brand,
maskinhaveri eller strömavbrott. Detta kan leda till leveransproblem,
oväntade kostnader och minskat kundförtroende.
Genom skadeförebyggande åtgärder, regelbundet underhåll och kontinuerliga uppgraderingar kan riskerna för skador i anläggningarna minimeras. Utbildningar av medarbetare främjar delaktighet, kunskap och medvetenhet om riskerna och hur de motverkas. Holmen försäkrar sina anläggningar till återanskaffningsvärde mot egendoms- och avbrottsskador. Självrisken varierar mellan olika anläggningar men uppgår som mest till 30 Mkr för en enskild skada. Koncernen innehar ansvarsförsäkring som även omfattar plötslig och oförutsedd miljöskada som drabbar tredje part. Under 2019 inträffade inga större skadehändelser.
Skog
Skogsbrand, viltbete och skadeinsekter är risker i den växande skogen.
Koncernens skogsinnehav försäkras inte. Arealerna är spridda över stora delar av landet och risken för att omfattande skador inträffar samtidigt bedöms som låg. För att minska omfattningen av viltbete bedrivs ett aktivt arbete på Holmens marker i syfte att hålla viltstammar på rätt populationsnivå. Skadeinsekter som snytbaggar motverkas med hjälp av skyddsvaxning av plantor och skadeangripen skog skördas så snart som möjligt för att förhindra spridning. Centraleuropa har drabbats kraftigt av angrepp från granbarkborre de senaste åren, vilket medfört högt utbud av grantimmer med lägre priser som följd. Även södra Sverige drabbades av granbarkborreangrepp under 2019. För att omhänderta skadat timmer ställde Holmen under hösten tillfälligt om produktionen vid Bravikens sågverk till att enbart såga gran.
Kundkrediter
Risken för att koncernens kunder inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser utgör en kreditrisk.
Risken att koncernens kunder inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser begränsas genom kreditkontroll, interna kreditlimiter per kund och i vissa fall genom försäkring av kundfordringar mot kreditförluster. Kreditlimiter följs upp löpande. Exponeringen mot enskilda
kunder är begränsad.
Per 2019-12-31uppgick koncernens kundfordringar till 2 005 Mkr, varav 35 (43) procent var försäkrade mot kreditförluster. Under året har kreditförluster på kundfordringar påverkat resultatet med -7 (-1) Mkr. Försäljningen till de fem största kunderna utgjorde under 2019 sammanlagt 15 procent av koncernens totala omsättning.
Leverantörer
Brister i försörjningskedjan för insatsprodukter vad gäller såväl leveranssäkerhet som kvalitet kan leda till produktionsstörningar.
Leverantörer som inte uppfyller Holmens krav kan även påverka
verksamheten negativt.
Holmen eftersträvar att ha minst två godkända leverantörer per användningsområde. Dessutom ingår Holmens uppförandekod för leverantörer i alla nya kontrakt. Den innehåller krav på hållbar utveckling, bland annat genom att respektera internationellt erkända principer för antikorruption, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och miljö. Sedan 2017 anlitar Holmen en extern part, EcoVadis, för att följa upp leverantörernas efterlevnad av koden utifrån områdena mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, miljö, affärsetik och hållbara inköp. Under 2019 rapporterades inga (inga) ärenden avseende avsteg från uppförandekoden för leverantörer. Vid utgången av 2019 hade leverantörer motsvarande knappt 90 procent (85) av koncernens inköpsvolym undertecknat leverantörskoden. Risker i leverantörskedjan kopplat till miljö, arbetsrättslagstiftning, mänskliga rättigheter, affärsetik och hållbart inköp har kartlagts och handlingsplan gjorts. Holmen omfattas av UK Modern Slavery Act och en redogörelse för detta finns på holmen.com.
IT-system
För att styra och planera produktion, försäljning samt inköp krävs ett effektivt IT-stöd. Störningar i IT-stödet och obehörig åtkomst till information kan ge betydande negativa effekter för verksamheten.
Driftstörningar samt obehörig åtkomst förhindras genom säkerhetsåtgärder och förebyggande åtgärder i form av ändamålsenligt fysiskt skydd, tillförlitlig serverdrift och säkra nätverk. Åtgärder och rutiner finns för att minimera risken för avbrott, men också för att hantera situationer då avbrott inträffat. Holmen utvecklar kontinuerligt dessa skyddsåtgärder för att möta förändringar i riskbilden. Verksamheten påverkades inte av IT-incidenter under 2019.
Klimatförändring
SMHI:s prognoser visar att medeltemperatur, nederbörd och markfuktighet kommer öka i Sverige. Ett varmare klimat kan öka tillväxten i våra nordligt växande skogar med längre växtperiod, mer nederbörd och högre koldioxidnivåer i luften vilket underlättar fotosyntesen. Det kan också påverka den biologiska mångfalden samt öka risken för vind- och snöskador, svampattacker, insektsskador och skogsbränder. Klimatförändringar kan även påverka våra möjligheter att skörda.
Holmen utvecklar plantor och processer för bland annat plantering, rensning och gallring för att anpassa våra skogar till ett ändrat klimat. Frön till Holmens plantodling är utvalda för att växa och trivas i ett föränderlig klimat och vid plantering anpassar vi val av trädslag till markens unika förutsättningar för att öka trädens motståndkraft vid extremväder såsom stormar, regn och torka. Då kortare perioder av tjälad mark kan försvåra skörd under vintern anpassas arbetet genom planering och flytt av maskiner till områden med bättre förutsättningar. Risk för påverkan på Holmens industrier till följd av klimatförändringar hanteras inom Holmens industriers kontinuitetsplaner. Risker gällande energianvändning och utsläpp av växthusgaser hanteras inom våra ISOcertifierade miljö- och energiledningssystem. Inom affärsområde Skog genomförs löpande klimatriskanalyser för att skapa friska och motståndskraftiga skogar anpassade till ett föränderligt klimat. Klimatförändringen skapar ökad efterfrågan på Holmens produkter då våra kunder efterfrågar förnybara allternativ till fossila produkter.
Miljö
Störningar i produktionen kan orsaka överskridanden av de utsläppsvillkor som miljömyndigheterna beslutat för verksamheterna vilket skulle kunna påverka miljön.
Miljöarbetet organiseras och bedrivs enligt Holmens miljö- och energipolicy. Vid störningar prioriteras miljön framför produktionen. Risker förebyggs och hanteras genom rutinmässiga egenkontroller, myndighetskontroller och miljöriskanalyser samt genom att använda certifierade miljö- och energiledningssystem och spårbarhetscertifiering. Under 2019 rapporterades 35 (32) miljörelaterade incidenter till tillsynsmyndigheterna. Avvikelserna var inte av väsentligt slag vad gäller miljö- eller resultatpåverkan.
Arbetsmiljö
Tillbud och olyckor på arbetsplatsen innebär påverkan på människors liv
och hälsa. Det kan också leda till störningar i produktionen med ökade
kostnader som följd.
Säker arbetsmiljö är en prioriterad fråga på samtliga ledningsnivåer i koncernen. Certifierade ledningssystem, koncernövergripande mål för arbetsolyckor, kontinuerlig utbildning av personal för
ökad riskmedvetenhet, rutiner för riskobservation, tillbud- och olycksfallsrapportering samt riskbedömning av arbetsmoment och entreprenörsarbeten är exempel på aktiviteter för att få en hög säkerhet på arbetsplatsen. Traversarbete och fordon med folk i rörelse utgör största riskområden.
Utfallet 2019 blev 5,7 (4,9) arbetsolycksfall per 1 miljon arbetade timmar. Se vidare sida 33. De vanligaste olyckorna var halk-, snubbel- och kläm. Skärskador har under året minskat efter vidtagna åtgärder.
Kompetensförsörjning
Kompetenta och motiverade medarbetare är en viktig förutsättning för att långsiktigt kunna bedriva verksamheten med god lönsamhet. Pensionsavgångar ökar behovet att attrahera ny arbetskraft, vilket kan
vara utmanande.
Med ett koncerngemensamt employer branding-arbete marknadsför vi Holmen som arbetsgivare via digitala kanaler och i personliga möten. Kommunikationen riktas både brett och direkt mot de mest kritiska målgrupperna. Satsningar har givit betydligt fler sökande till de tjänster vi önskar besätta. Den frivilliga personalomsättningen är stabil och nyanställningsundersökningar visar att nyanställda trivs och att unga från universiteten stannar kvar inom bolaget, vilket är en styrka.
Affärsetik
Nationellt och globalt ställer kunder och partners krav på Holmen som en stabil och pålitlig leverantör som står för god affärsetik och tydliga hållbarhetsprinciper. Avsteg från principer och policyer kan påverka anseendet och affärsrelationerna negativt.
Holmens uppförandekod och Holmens affärsetikpolicy med tillhörande riktlinjer ger tydlig vägledning om hur god affärsetik upprätthålls i relationen med externa kontakter på de olika marknaderna. Utbildning avseende affärsetik sker för ledningsgrupper och för medarbetare
som bedöms kunna komma i kontakt med de frågor som omfattas av affärsetikspolicyn, såsom marknads- och säljavdelningar samt inköpare. Holmens uppförandekod ger även vägledning inom mänskliga rättigheter, arbetstagares villkor och miljö. Dessa områden förtydligas i Holmens policys med tillhörande riktlinjer.
Under 2019 inrapporterades inga ärenden avseende avsteg från varken affärsetikpolicyn eller uppförandekodens delar gällande affärsetiska frågor. Ett fåtal övriga händelser kopplade till uppförandekoden har rapporterats under året. Samtliga har hanterats enligt Holmens interna processer. Åtgärder är vidtagna och inte längre föremål för vidare aktiviteter.
Regulatoriska risker
Lagar och regler i länder där koncernen verkar påverkar hur
affärsverksamheten kan bedrivas. Regler om hur skogen får brukas kan
påverka framtida tillväxt och skörd. Regler för användande av färsk fiber
kontra returfiber, samt lagstiftning om vattenverksamhet kan komma att
påverka koncernens konkurrenskraft.
Holmen deltar i nationella och internationella branschorganisationer som har uppdrag att sköta samhällsbevakning, opinionsbildning och föra fram Holmens position och syn i vissa politiska frågor. På orter där verksamhet bedrivs knyts kontakter med lokala företrädare och allmänhet. Det sker till exempel vid samråds- och informationsmöten och via möten med beslutsfattare. Holmen har för frågor om rätten att bruka skogen och om vattenverksamhet deltagit aktivt i arbetet med näringslivsorganisationer och i remissvar. Storbritanniens utträde ur EU kan komma att påverka de marknader på vilka Holmen säljer sina produkter. Holmen har även produktion i Storbritannien vilken kan komma att påverkas. Utvecklingen följs noga, men utkomsten och konsekvenserna är svåra att förutse. Under 2019 beslutade EU om ett nytt direktiv som reglerar användningen av vissa engångsartiklar av plast. Holmen ser positivt på direktivet då det kan innebära möjligheter för skogsindustrins förnybara produkter.


Läs mer

Finansiella risker

Känslighetsanalys