Operativa risker

En procents förändring i leveranser och pris för koncernens produkter respektive väsentliga insatsvaror bedöms påverka koncernens rörelseresultat enligt tabellen till höger. Intjäningen under året är relativt jämn. De tydligaste säsongseffekterna är lägre personalkostnader under tredje kvartalet och att elproduktionen vid vattenkraftverken normalt är högre under första och fjärde kvartalet.

Påverkan rörelse-
resultat

År 2021

Förändring

Pris

Leveranser

Kartong +/-1 % 61 28
Papper +/-1 % 54 15
Trävaror +/-1 % 49 26
Virke egen skog +/-1 % 14 9
Vatten- och vindkraft +/-1 % 5 3
       

Insatsvaror

År 2021

     
Virke* +/-1 % 38  
El* +/-1 % 5  
Kemikalier +/-1 % 13  
Övriga rörliga kostnader +/-1 % 8  
Leverans-
kostnader
+/-1 % 18  
Personal +/-1 % 27  
Övriga fasta kostnader +/-1 % 14  

* Med hänsyn tagen till elprissäkringar för 2022. Utan hänsyn tagen till säkringar skulle motsvarande siffra vara 23 Mkr.

 

Finansiella risker

Tabellen till höger visar hur stor effekt en förändring av svenska kronan, elpriset respektive marknadsräntan skulle ha på koncernens resultat före skatt respektive eget kapital nästa år med hänsyn tagen till säkringar. Den antagna förändringen är framräknad utifrån fem års genomsnittlig historisk volatilitet för respektive instrument, vilket bedöms som en rimlig förändring även framåt. Den historiska volatiliteten på växelkurserna är uträknad utifrån den genomsnittliga årliga volatiliteten på KIX vilket är Riksbankens valutakursindex. Utan hänsyn tagen till säkringar skulle 5 procents förändring av kronan påverka resultatet före skatt med 480 Mkr per år.

Resultat före skatt* År 2021

Förändring

Mkr

Växelkurser +/-5 % 165
SEK mot EUR +/-5 % 45
SEK mot USD +/-5 % 14
SEK mot GBP +/-5 % 59
SEK mot Övriga valutor +/-5 % 47
Låneränta +/-0,5 procentenhet 7
     

Eget kapital 

Förändring

Mkr

Transaktions-
säkringar
+/-5 % 556
Investerings-
säkringar
+/-5 % 14
Equity-hedge +/-5 % 21
Elsäkringar +/-40 % 1 282
Ränteändringar +/-0,5 procentenhet 7

* Beräknad effekt för 2022 inklusive säkringar


Läs mer

Operativa risker

Finansiella risker