Operativa risker

En procents förändring i leveranser och pris för koncernens produkter respektive väsentliga insatsvaror bedöms påverka koncernens rörelseresultat enligt tabellen nedan.

Intjäningen under året är relativt jämn. De tydligaste säsongseffekterna är lägre personalkostnader under tredje kvartalet och att elproduktionen vid vattenkraftverken normalt är högre under första och fjärde kvartalet.

Påverkan rörelse-
resultat

År 2019

Förändring

Pris

Leveranser

Kartong +/-1 % 60 29
Papper +/-1 % 58 20
Trävaror +/-1 % 17 5
Virke egen skog +/-1 % 13 9
Vatten- och vindkraft +/-1 % 4 3
       

Insatsvaror

År 2019

     
Virke* +/-1 % 31  
El* +/-1 % 11  
Kemikalier +/-1 % 15  
Övriga rörliga kostnader +/-1 % 7  
Leverans-
kostnader
+/-1 % 15  
Personal +/-1 % 23  
Övriga fasta kostnader +/-1 % 17  

* Med hänsyn tagen till skörd av egen skog samt produktion av egen elkraft är resultatkänsligheten netto för koncernen för virke 18 Mkr och för el 8 Mkr.

 

Finansiella risker

Tabellen nedan visar hur stor effekt en förändring av svenska kronan, elpriset respektive marknadsräntan skulle ha på koncernens resultat före skatt respektive eget kapital nästa år med hänsyn tagen till säkringar.

Den antagna förändringen är framräknad utifrån fem års genomsnittlig historisk volatilitet för respektive instrument, vilket bedöms som en rimlig förändring även framåt. Den historiska volatiliteten på växelkurserna är uträknad utifrån den genomsnittliga årliga volatiliteten på KIX vilket är riksbankens valutakursindex.

Utan hänsyn tagen till säkringar skulle 5 procents förändring av kronan påverka resultatet före skatt med 420 Mkr per år. Dessutom skulle en förändring av elpriset på 30 procent påverka resultatet före skatt med 235 Mkr per år utan hänsyn tagen till säkringar.

Resultat före skatt* År 2019

Förändring

Mkr

Växelkurser +/-5 % 162
SEK mot EUR +/-5 % 8
SEK mot USD +/-5 % 65
SEK mot GBP +/-5 % 44
SEK mot Övriga valutor +/-5 % 46
Elpris +/-25 % 23
Låneränta +/-0,5 procentenhet 13
     

Eget kapital 

Förändring

Mkr

Transaktions-
säkringar
+/-5 % 511
Investerings-
säkringar
+/-5 % 42
Equity-hedge +/-5 % 9
Elsäkringar +/-25 % 159
Ränteändringar +/-0,5 procentenhet 19

* Beräknad effekt för 2020 inklusive säkringar


Läs mer

Operativa risker

Finansiella risker