Risk

Riskhantering

Kommentar

Valuta. Svängningar i valutakurser påverkar koncernens resultat. Risken vid transaktionsexponering beror på att en väsentlig del av koncernens försäljningsintäkter är i andra valutor än kostnaderna. Risken vid omräkningsexponering härrör från omräkningen av de utländska dotterbolagens tillgångar, skulder och resultat till svenska kronor.

Transaktionsexponering. För att minska resultatpåverkan av förändrade valutakurser säkras nettoflödet med valutaterminer. Nettoflödet i euro, dollar och pund för de närmaste fyra månaderna säkras alltid. Det motsvarar normalt kundfordringar och utestående order. Styrelsen kan besluta att säkra flöden för en längre period
om det bedöms lämpligt med hänsyn till produkternas lönsamhet, konkurrenskraft och valutasituationen. Valutaexponering som uppstår när investeringar betalas i utländsk valuta separeras från övrig transaktionsexponering. Normalt säkras 90–100 procent av valutaexponeringen för större investeringar.

Omräkningsexponering. Säkring av exponeringen som uppstår när dotterbolagens tillgångar och skulder omräknas till svenska kronor (så kallad equity-hedge) bedöms från fall till fall och görs med utgångspunkt från koncernmässigt värde av nettotillgångarna. Koncernens anläggningstillgångar är i huvudsak svenska, med undantag av kartongbruket i England som utgör 3 procent av tillgångarna. Säkring sker med lån i utländsk valuta eller valutaterminer. Exponeringen som uppstår då utländska dotterbolags resultat omräknas till svenska kronor säkras normalt inte.

För kommande dryga två år är förväntade flöden i EUR/SEK säkrade till i genomsnitt 10,43 För övriga valutor är 4 månaders flöden säkrade.

 

 

Säkring i pund uppgick vid utgången av årsskiftet till 14 MGBP. Nettotillgångar i övriga valutor är begränsade och säkras normalt inte.

 

Ränta Risker som uppstår då förändringar i marknadsräntan påverkar koncernens räntenetto. Räntebindningen på koncernens finansiella tillgångar och skulder är normalt kort. Styrelsen kan välja att förlänga räntebindningen i syfte att begränsa effekten av en ränteuppgång. Derivatinstrument i form av ränteswappar kan används för att styra räntebindningen utan att underliggande lån förändras. Koncernens genomsnittliga upplåningsränta uppgick under 2019 till 1,2 procent. Under 2019 ökade den långa räntebindningen med totalt 1 000 fördelat på 500 Mkr i fyra år och 500 Mkr i fem år.
Kreditrisk mot finansiell motpart. Risken för att finansiella transaktioner ger upphov till kreditrisker gentemot finansiella motparter. För varje finansiell motpart fastställs en maximal kredit- och settlementrisk som följs upp löpande. Holmens finansiella motparter bedöms med hjälp av välrenommerade ratinginstitut eller, i de fall rating saknas, egna analyser. Beräkningen baseras på löptid och historisk volatilitet för olika derivattyper. För övriga finansiella tillgångar bedöms
den maximala kreditrisken motsvaras av nominellt belopp.
Per 2019-12-31 hade koncernen utestående derivatkontrakt med ett nominellt belopp om 16 miljarder kronor och ett marknadsvärde om netto +123 Mkr.
Likviditet och refinansiering. Risken för att behovet av framtida kapitalanskaffning och refinansiering av förfallande lån tvingas ske till hög kostnad. Holmens strategi är att ha en stark finansiell ställning för att ha handlingsfrihet att fatta långsiktiga affärsmässiga beslut. Målet är att den finansiella nettoskulden inte ska överstiga 25 procent av eget kapital. Holmens finansiering består i huvudsak av obligationslån och företagscertifikat. Risken att framtida kapitalanskaffning blir svår eller dyr
reduceras genom användande av långfristiga kontrakterade kreditlöften. Finansieringsplaneringen hanteras genom prognoser över behovet för kommande år baserat på koncernens budget och resultatprognoser som uppdateras regelbundet.

Den finansiella ställningen är stark med en finansiell nettoskuld som per 2019-12-31 uppgick till 3 784 Mkr vilket motsvarar 9 procent av eget kapital. Av de finansiella skulderna förfaller 2 498 Mkr under 2020. Koncernen hade vid årsskiftet ett outynyttjat kontrakterat kreditlöfte om 400 MEUR (4 172 Mkr) med en grupp av åtta banker varav 296 Mkr var tillgängligt att utnyttjas fram till juni 2020 och resterande del till juni 2021. I februari 2020 ersattes detta med ett nytt kontrakterat kreditlöfte om 4 000 Mkr från en grupp av 7 banker som är tillgängligt att utnyttjas fram till februari 2025. Kreditlöftet får utnyttjas under förutsättning att koncernens nettoskuld inte överstiger 125 procent av eget kapital.

Läs mer

Operativa risker

Känslighetsanalys