Valuta

Risk

Förändringar i valutakurser påverkar koncernens resultat. Risken vid transaktionsexponering beror på att en väsentlig del av koncernens försäljningsintäkter är i andra valutor än kostnaderna. Risken vid omräkningsexponering härrör från omräkningen av de utländska dotterbolagens tillgångar, skulder och resultat till svenska kronor.

Riskhantering

Transaktionsexponering.
För att minska resultatpåverkan av förändrade valutakurser säkras nettoflödet med valutaterminer. Nettoflödet i euro, dollar och pund för de närmaste fyra månaderna säkras alltid. Det motsvarar normalt kundfordringar och utestående order. Styrelsen kan besluta att säkra flöden för en längre period om det bedöms lämpligt med hänsyn till produkternas lönsamhet, konkurrenskraft och valutasituationen. Valutaexponering som uppstår när investeringar betalas i utländsk valuta separeras från övrig transaktionsexponering. Normalt säkras 90–100 procent av valutaexponeringen för större investeringar.

Omräkningsexponering.
Säkring av exponeringen som uppstår när dotterbolagens tillgångar och skulder omräknas till svenska kronor (så kallad equity-hedge) bedöms från fall till fall och görs med utgångspunkt från koncernmässigt värde av nettotillgångarna. Koncernens anläggningstillgångar är i huvudsak svenska, med undantag av kartongbruket i England som utgör två procent av tillgångarna. Säkring sker med lån i utländsk valuta eller valutaterminer. Exponeringen som uppstår då utländska dotterbolags resultat omräknas till svenska kronor säkras normalt inte..

Kommentar

Transaktionsexponering
För kommande två år är förväntade flöden i EUR/ SEK säkrade till i genomsnitt 10,49 För övriga valutor är 4-10 månaders flöden säkrade.

Omräkningsexponering
Säkring av exponering i pund uppgick vid årsskiftet till 34 MGBP. Nettotillgångar i övriga valutor är begränsade och säkras normalt inte.

Ränta

Risk

Förändringar i marknadsräntor påverkar koncernens upplåningskostnad.

Riskhantering

Räntebindningen på koncernens finansiella nettoskuld varierar över tid och beslutas av styrelsen. För att begränsa effekterna av en ränteuppgång kan räntan på lån bindas eller ränteswapsavtal ingås utan att räntan på underliggande lån förändras.

Kommentar

Koncernens genomsnittliga upplåningsränta uppgick under 2021 till 1,2 procent.
Under 2021 har ränta på lån om 500 Mkr bundits på 5 år. Tabellen ovan visar koncernens räntebindning fördelat per valuta.

 

Kreditrisk mot finansiell motpart

Risk

Risken för att finansiella transaktioner ger upphovtill kreditrisker gentemot finansiella motparter.

Riskhantering

Kreditvärdigheten hos Holmens finansiella motparter bedöms med hjälp av välrenommerade ratinginstitut eller, i de fall rating saknas, egna analyser. För varje finansiell motpart fastställs en maximal kredit- och settlementrisk som följs upp löpande. Beräkningen baseras på löptid och historisk volatilitet för olika derivattyper. För likvida medel och kortfristiga placeringar bedöms den maximala kreditrisken motsvara nominellt belopp.

Kommentar

Per 2021-12-31 hade koncernen utestående derivatkontrakt med ett nominellt belopp om 18 Mdkr och ett marknadsvärde om netto 946 Mkr. Kreditrisken i utestående derivatkontrakt bedöms vara försumbar.

 

Likviditet och refinansiering. 

Risk

Risken för att behovet av framtida kapitalanskaffning och refinansiering av förfallande lån tvingas ske till hög kostnad.

Riskhantering

Holmens strategi är att ha en stark finansiell ställning för att ha handlingsfrihet att fatta långsiktiga affärsmässiga beslut. Målet är att den finansiella nettoskulden inte ska överstiga 25 procent av eget kapital. Holmens finansiering består i huvudsak av obligationslån och företagscertifikat. Risken att framtida kapitalanskaffning blir svår eller dyr reduceras genom användande av långfristiga kontrakterade kreditlöften. Finansieringsplaneringen hanteras genom prognoser över behovet för kommande år baserat på koncernens budget och resultatprognoser som uppdateras regelbundet.

Kommentar

Den finansiella ställningen är stark med en finansiell nettoskuld som per 2021-12-31 uppgick till 4 101 Mkr. Av de finansiella skulderna förfaller 736 Mkr under 2022. Koncernen har outnyttjade kontrakterade kreditlöften om 5 Mdkr varav 1 Mdkr förfaller 2025 och 4 Mdkr 2027. Båda löftena innehåller en begränsning som medför att de inte kan utnyttjas om nettoskulden i förhållande till eget kapital överstiger 125 procent. Vid årsskiftet var koncernens nettoskuld i förhållande till eget kapital 9 procent.

 

Läs mer

Operativa risker

Känslighetsanalys