Bästa aktieägare,

Det år vi nu lägger till handlingarna visar att vår affärsmodell, att skapa värde utifrån våra skogstillgångar, är framgångsrik. Vi noterar också att intresset för att äga skog fortsatt är stort vilket avspeglas i att värdet på våra skogstillgångar stigit med elva procent till drygt 52 Mdkr. Mot bakgrund av den goda resultatutvecklingen och vår starka finansiella ställning föreslås att utdelningen höjs till 8 kronor och att en extra utdelning om 8 kronor lämnas.

Omställningen till en hållbar värld

Även om vi upplever att utvecklingen inom förnybar energi gått snabbt är det bara en liten del av världens energi som kommer från hållbara källor. Tittar vi tillbaka de senaste 50 åren har världens energikonsumtion tredubblats och det ökade behovet har nästan uteslutande tillgodosetts av fossila bränslen. Rysslands invasion av Ukraina tydliggjorde hur skadligt vårt beroende av fossila energikällor är, inte bara för klimatet utan även för ekonomin och säkerhetspolitiken. För att ta oss ur beroendet behöver Europa ställa om energiförsörjningen. Det innebär inte bara att vi måste producera mer fossilfri el, utan vi måste även elektrifiera betydande delar av industriproduktion, uppvärmning och transporter.

Förnybar elproduktion

Med ett fossilfritt energisystem och med möjligheter att öka den förnybara elproduktionen har Sverige bra förutsättningar att leda utvecklingen av den nya generationens fossilfria industriprocesser. Den senaste tidens initiativ kring alltifrån grönt stål till batterier är konkreta exempel på att företag börjar gå från ord till handling. Med vår reglerbara vattenkraft kan vi bidra till att förse den växande industrin med grön el när den behövs som bäst samtidigt som den hjälper till att stabilisera ett alltmer väderberoende elsystem. Under 2022 ökade vi vår produktionskapacitet av förnybar energi med 40 procent genom idrifttagandet av Blåbergslidens Vindkraftpark och förvärvet av Varsviks Vindkraftpark. Potentialen att utveckla ytterligare vindkraft på egen mark är betydande men beroende av tillståndsprocesser som idag är utdragna och oförutsägbara.

Hållbart byggande

Fastighetssektorn svarar för mer än en tredjedel av Europas koldioxidutsläpp, något de stora byggbolagen har börjat uppmärksamma och de sätter nu mål för att värdekedjan ska bli fossilfri. Den stora utmaningen ligger i att det både är dyrt och svårt att göra tillverkningen av de dominerande byggmaterialen cement och stål hållbara. Trä erbjuder ett förnybart alternativ som inte bara är fossilfritt. Till skillnad från cement och stål är det även energieffektivt att tillverka samtidigt som det binder in koldioxid i byggnaderna. Det gör att marknadsutsikterna för trä är goda, inte minst när fossila byggmaterial får bära sin verkliga klimatkostnad. De senaste åren har vi genom förvärv och investeringar expanderat vår trävaruaffär samtidigt som vi flyttat oss framåt i värdekedjan. Vi investerar nu i expansion av Iggesunds Sågverk samt ökade volymer av produkter för storskaligt byggande. Med en stark position på virkesmarknaden och välinvesterade sågverk har vi en plattform för fortsatt tillväxt många år framöver.

Fossilfritt papper och kartong

Vi odlar skog med målet att bygga hus. När vi sågar virket uppstår restprodukter som vi tar hand om i våra pappers- och kartongbruk där flis och sågspån kompletteras med de träd som är för klena för att bli byggmaterial. Med en trygg och i stort sett fossilfri energiförsörjning förser vi marknaden med klimatsmarta produkter, något som blivit ett vinnande koncept när konkurrenter på kontinenten kämpat med brist på energi och fiberråvara. Vi ser att vår pappersaffär står sig stark i konkurrensen, med intressanta möjligheter även inom förpackningsområdet. Inom kartong ökar vi nu investeringstakten under en femårsperiod för att öka försäljning till våra kunder inom premiumsegmentet.

Brukad skog skapar klimatnytta

Världens skogar binder alltmer koldioxid för varje år men ökningen sker enbart i de skogar som brukas aktivt. Vi har sedan länge kombinerat ett aktivt skogsbruk med bevarande av biologisk mångfald och ser att det burit frukt med ett ökande virkesförråd och större skördar från livskraftiga ekosystem. Vårt växande virkesförråd bidrar till ett bättre klimat genom att binda koldioxid men den stora nyttan skapas när vi kan öka produktionen av trävaror, kartong och papper för att ersätta fossila alternativ samtidigt som kolet lagras i byggnaderna. 2022 skapade vår samlade verksamhet en klimatnytta om drygt 7 miljoner ton CO2e vilket motsvarar 15 procent av utsläppen inom Sverige. Med basen i vårt stora skogsinnehav odlar vi hus samtidigt som vi tar tillvara på energin som blåser över träden och rinner i vattendragen. Av det som blir över vid skogsbrukandet gör vi förnybara förpackningar, magasin och böcker. Med en stark finansiell ställning i ryggen är vi väl rustade att ta del av möjligheterna som öppnar sig i en värld som strävar efter ett hållbart samhälle samtidigt som det råder brist på råvaror och energi

Stockholm 20 februari 2023

 

Henrik Sjölund
VD och koncernchef