Bästa aktieägare,

Det år vi nu lägger till handlingarna visar att vår affärsmodell, att skapa värde utifrån våra skogstillgångar, är framgångsrik. Vi har lyckats hålla uppe produktionen och tagit vara på möjligheterna att höja priser vilket gav ett mycket bra resultat där trävaror varit starkt bidragande. Vi noterar också att intresset för att äga skog fortsatt är stort vilket avspeglas i att värdet på våra skogstillgångar stigit med nio procent till 47 Mdkr. Mot bakgrund av den goda resultatutvecklingen och vår starka finansiella ställning föreslås att utdelningen höjs till 7,50 kronor och att en extra utdelning om 4,00 kronor lämnas.

Omställningen till en hållbar värld

Omställningen till en hållbar värld fortsätter där politiker, näringsliv och konsumenter gemensamt strävar mot en hållbar användning av jordens resurser. Den största utmaningen är att bromsa den globala uppvärmningen där energiproduktion svarar för tre fjärdedelar av koldioxidutsläppen. Även om vi upplever att utvecklingen inom förnybar energi gått snabbt är det bara en liten del av världens energi som kommer från hållbara källor. Tittar vi tillbaka de senaste 50 åren har världens energikonsumtion tredubblats och det ökade behovet har nästan uteslutande tillgodosetts av fossila bränslen. Framåt måste vi klara av att förse en växande befolkning med mer energi samtidigt som befintlig energiproduktion ska ställas om till hållbara källor. Det innebär inte bara att vi måste producera mer förnybar el, utan vi måste även elektrifiera betydande delar av industriproduktion, uppvärmning och transporter.

Förnybar elproduktion

Med ett fossilfritt energisystem och med möjligheter att öka den förnybara elproduktionen har Sverige bra förutsättningar att leda utvecklingen av den nya generationens fossilfria industriprocesser. Den senaste tidens initiativ kring alltifrån grönt stål till batterier är konkreta exempel på att företag börjar gå från ord till handling. Med vår reglerbara vattenkraft kan vi bidra till att förse den växande industrin med grön el när den behövs. När vi i början av 2022 tar Blåbergslidens Vindkraftpark i full drift ökar vi vårt bidrag av förnybar energi med 30 procent. Vi ser goda möjligheter att utveckla en betydande vindkraftaffär.

Hållbart byggande

Fastighetssektorn svarar för mer än en tredjedel av Europas koldioxidutsläpp, något de stora byggbolagen har börjat uppmärksamma och sätter nu mål för att bli fossilfria genom hela värdekedjan. Den stora utmaningen ligger i att det både är dyrt och svårt att göra tillverkningen av cement hållbar. Trä erbjuder ett alternativ som inte bara är fossilfritt utan även lagrar in koldioxid i byggnaderna. Det gör att marknadsutsikterna för trä är lovande, inte minst om fossila byggmaterial får bära sin verkliga klimatkostnad. De senaste åren har vi genom förvärv och investeringar expanderat vår trävaruaffär samtidigt som vi flyttat oss framåt i värdekedjan, senast genom förvärvet av Martinsons. Vi tar nu nästa steg i att utveckla Iggesunds Sågverk genom att komplettera det starka produkt- erbjudandet inom snickeriprodukter med konstruktionsvirke samtidigt som vi ökar kapaciteten. Med en stark position på virkesmarknaden och välinvesterade sågverk har vi skapat en plattform för fortsatt tillväxt många år framöver.

Fossilfritt papper och kartong

Vi odlar skog med målet att bygga hus. När vi sågar virket uppstår restprodukter som vi tar hand om i våra pappers- och kartongbruk där flis och sågspån kompletteras med de träd som är för klena för att bli byggmaterial. Med en i stort sett fossilfri energiförsörjning förser vi marknaden med klimatvänliga produkter, något som alltmer börjar uppmärksammas av våra kunder. Med kontroll över vedråvaran och hållbar energiförsörjning fortsätter vi utveckla vår position där vi tar till vara de unika egenskaper vi kan skapa utifrån den färska fibern.

Brukad skog skapar klimatnytta

Världens skogar binder lika mycket koldioxid som det finns i atmosfären och inbindningen ökar för varje år. Ökningen sker uteslutande i de skogar som brukas aktivt. Vi har sedan länge kombinerat ett aktivt skogsbruk med bevarande av god biologisk mångfald och ser att det burit frukt med ett stadigt ökande virkesförråd och större skördar från livskraftiga ekosystem. Återkommande oberoende mätningar visar att förutsättningarna för biologisk mångfald i Sverige och Finland är bra medan flertalet andra länder både inom och utanför Europa måste göra väsentligt mer. Vi ska successivt öka koldioxidbindningen i den stående skogen samtidigt som vi ökar produktionen av trävaror, kartong och papper för att bidra till omställningen till en hållbar värld. 2021 skapade vår samlade verksamhet en klimatnytta om 7 miljoner ton C02e vilket motsvarar 15 procent av utsläppen inom Sverige.


Vi odlar hus och av det som blir över gör vi förnybara förpackningar, magasin och böcker samtidigt som vi tar vara på energin som blåser över träden och rinner i vattendragen. Med en stark finansiell ställning i ryggen är vi väl rustade att ta del av möjligheterna som öppnar sig när Europa ställer om till ett fossilfritt samhälle.

Stockholm 18 februari 2022

 

Henrik Sjölund
VD och koncernchef