År 2022 har präglats av energikrisen i Europa och kriget i Ukraina samtidigt som världens centralbanker kämpat med ett högt inflationstryck drivet av råvarubrist. Med egen skog och energiproduktion i basen har vi i Holmen, trots en osäker omvärld, kunnat flytta fram positionerna inom flera segment samtidigt som resultatet lyfte till över 7 Mdkr. Ett rekordresultat.

Mot bakgrund av den goda resultatutvecklingen och vår starka finansiella ställning föreslår styrelsen att utdelningen per aktie höjs från 7,5 kronor till 8 kronor samt att en extra utdelning om 8 kronor lämnas.

Trots en försvagad trävarumarknad och ett stort underhållsstopp blev fjärde kvartalets resultat högt, 1 622 Mkr, mycket tack vare ökad intjäning från den egna vatten- och vindkraften.

På virkesmarknaden har, som en effekt av att importen från Ryssland stoppats, konkurrensen om massaved och flis hårdnat och priserna steg ytterligare. Trots svagare sågverkskonjunktur var efterfrågan på timmer god och priserna låg kvar på en hög nivå. Resultatet för skog blev i det fjärde kvartalet 402 Mkr, vilket är något högre än normalt till följd av ersättning för bildande av naturreservat. Intresset för att äga skog är stort och priserna på skogsfastigheter har fortsatt att stiga vilket höjt det redovisade värdet på koncernens skogstillgångar under 2022 med 5 Mdkr till 52 Mdkr.

Efter en period med hög efterfrågan och stigande priser på kartong för konsumentförpackningar har marknaden normaliserats. Resultatet för fjärde kvartalet blev 152 Mkr och gynnades fortsatt av den goda energisituationen i Workington. Ett planerat underhållsstopp vid Iggesunds Bruk hade en negativ påverkan på resultatet med 250 Mkr. Med vår starka virkesförsörjning i ryggen och fördelaktiga energisituation avser vi under kommande fem år fördubbla investeringstakten vid Iggesunds Bruk med målet att höja brukets kartongproduktion med 25 procent.

Trots sjunkande pappersefterfrågan kunde priserna höjas ytterligare till följd av stigande produktionskostnader för framförallt kontinentala producenter. Vårt resultat var fortsatt mycket högt under fjärde kvartalet, 716 Mkr, trots underhållsstopp och ökade energikostnader. Under 2022 lanserade vi en ny produkt för mittskiktet i transportförpackningar som tagits emot väl på marknaden och vi utvärderar nu en mindre ombyggnad av en pappersmaskin för att kunna öka volymerna.

Intresset för att bygga i trä är stort men trävarupriserna har under andra halvåret sjunkit då kunderna avvaktat med beställningar. Mot slutet av fjärde kvartalet stabiliserades både priser och efterfrågan men osäkerheten kring byggkonjunkturens utveckling kvarstår. Lägre försäljningspriser kombinerat med stigande råvarukostnader gjorde att resultatet i fjärde kvartalet blev negativt, -67 Mkr. Omställningen till mer hållbart byggande ger oss goda möjligheter att fortsätta utveckla trävaruaffären. Vi investerar nu för att öka produktionen av KL-trä för storskaligt byggande och stärker logistikupplägget för limträ. Som tidigare
kommunicerats utreder vi också möjligheten att tillsammans med SCA bygga ett nytt storskaligt sågverk i Rundvik i nära anslutning till vårt skogsinnehav.

Det rådde fortsatt brist på energi i Europa även om läget förbättrades något jämfört med sommarens extrema situation. Priserna i norra Sverige, där vi har merparten av vår vatten- och vindkraft, har stora delar av året varit betydligt lägre än i övriga Sverige till följd av begränsningar i elnätet. Under fjärde kvartalet steg dock priset till nästan samma nivå som i mellersta Sverige vilket höjde vårt resultat till 463 Mkr. Vi har under året ökat vår produktionskapacitet av förnybar energi med 40 procent och ser goda möjligheter att växa den ytterligare men vi är beroende av tillståndsprocesser som fortsatt är väldigt oförutsägbara.

Med basen i vårt stora skogsinnehav odlar vi hus samtidigt som vi tar till vara på energin som blåser över träden och rinner i vattendragen. Av det som blir över vid skogsbrukandet gör vi förnybara förpackningar, magasin och böcker. Det är en affärsmodell som passar synnerligen väl i en värld som strävar mot ett hållbart samhälle samtidigt som det råder brist på råvaror och energi.

Stockholm, 31 januari 2023

Henrik Sjölund
VD och koncernchef