Beskrivning av finansiella risker, hur de hanteras och kommentarer om aktiviteter 2017 för följande områden: valuta, ränta, kreditrisk mot finansiell motpart samt likviditet och refinansiering.


Risk Riskhantering Kommentar
Valuta. Svängningar i valutakurser påverkar koncernens resultat. Risken vid transaktionsexponering beror på att en väsentlig del av koncernens försäljningsintäkter är i andra valutor än kostnaderna. Risken vid omräkningsexponering härrör från omräkningen av de utländska dotterbolagens tillgångar, skulder och resultat till svenska kronor. Transaktionsexponering. För att minska resultatpåverkan av förändrade valutakurser säkras nettoflödet med valutaterminer. Nettoflödet i euro, dollar och pund för de närmaste fyra månaderna säkras alltid. Det motsvarar normalt kundfordringar och utestående order. Styrelsen kan besluta att säkra flöden för en längre period om det bedöms lämpligt med hänsyn till produkternas lönsamhet, konkurrenskraft och valutasituationen. Valutaexponering som uppstår när investeringar betalas i utländsk valuta separeras från övrig transaktionsexponering. Normalt säkras 90-100 procent av valutaexponeringen för större investeringar.

Omräkningsexponering. Säkring av exponeringen som uppstår när dotterbolagens tillgångar och skulder omräknas till svenska kronor (så kallad equity-hedge) bedöms från fall till fall och görs med utgångspunkt från koncernmässigt värde av nettotillgångarna. Säkring sker med lån i utländsk valuta eller valutaterminer. Exponeringen som uppstår då utländska dotterbolags resultat omräknas till svenska kronor säkras normalt inte.
För kommande dryga två år är 90 procent av förväntade flöden i EUR/SEK säkrade till i genomsnitt 9,67, för EUR/GBP är 90 procentav ett års förväntade flöden säkrade till 0,89. För övriga valutor är 4 månaders flöden säkrade. USD/SEK är säkrat till 8,19 och GBP/SEK till 10,98. Säkring i pund uppgick vid utgången av årsskiftet till 14 MGBP. Nettotillgångar i övriga valutor är mycket begränsade och säkras normalt inte. 
Ränta. Risker som uppstår då förändringar i marknadsräntan påverkar koncernens räntenetto. Räntebindningen på koncernens finansiella tillgångar och skulder är normalt kort. Styrelsen kan välja att förlänga räntebindningen i syfte att begränsa effekten av en ränteuppgång. Derivatinstrument i form av ränteswappar används för att styra räntebindningen utan att underliggande lån förändras. Koncernens genomsnittliga upplåningsränta uppgick under 2017 till 1,4 procent.
Kreditrisk mot finansiell motpart. Risken för att finansiella transaktioner ger upphov till kreditrisker gentemot finansiella motparter. För varje finansiell motpart fastställs en maximal kredit- och settlementrisk som följs upp löpande. Holmens finansiella motparter bedöms med hjälp av välrenommerade ratinginstitut eller, i de fall rating saknas, egna analyser. Beräkningen baseras på löptid och historisk volatilitet för olika derivattyper. För övriga finansiella tillgångar bedöms den maximala kreditrisken motsvaras av nominellt belopp. Per 2017-12-31 hade koncernen utestående derivatkontrakt med ett nominellt belopp om cirka 15 miljarder kronor och ett marknads-värde om netto -159 Mkr. Holmens totala kreditrisk i derivataffärer uppgick vid årsskiftet till 1 497 Mkr. Beräkningen baseras på löptid och historisk volatilitet för olika derivattyper. 
Likviditet och refinansiering. Risken för att behovet av framtida kapitalanskaffning och refinansiering av förfallande lån tvingas ske till hög kostnad. Holmens strategi anger att den finansiella ställningen ska vara stark för att ha handlingsfrihet att fatta långsiktiga affärsmässiga beslut. Målet är att skuldsättningsgraden inte ska överstiga 0,5. Holmens finansiering består i huvudsak av obligationslån och företagscertifikat. Risken att framtida kapitalanskaffning blir svår eller dyr reduceras genom användande av långfristiga kontrakterade kreditlöften.  Finansieringsplaneringen hanteras genom prognoser över behovet för kommande år baserat på koncernens fleråriga resultatprognoser ochbudgetar som uppdateras regelbundet.  Den finansiella nettoskulden minskade under året med 1 009 Mkr och uppgick per 2017-12-31 till 2 936 Mkr, varav pensionsavsättningar 39 Mkr. Koncernen har ett kontrakterat kreditlöfte om 400 MEUR (3 936 Mkr) med ett syndikat av nio banker som förfaller 2020 och 2021. Kreditlöftet var vid årsskiftet outnyttjat och är tillgängligt att utnyttja under förutsättning attkoncernens skuldsättningsgrad understiger 1,25. Vid årsskiftet var koncernens skuldsättningsgrad 0,13.

 

 

Skuldsättningsgrad
0,13

Nettoomsättning (Mkr)
16 133

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019