Bemyndigande om återköp

Vid årsstämman 2018 bemyndigades styrelsen att fatta beslut att förvärva upp till 10 procent av bolagets aktier, genom förvärv av B-aktier. 

Genomförda återköp

Återköp av aktier genomfördes 2008 för att  säkerställa bolagets åtaganden i incitamentsprogrammet  (se nedan). Totalt har 760 000 aktier av serie B återköpts, vilket motsvarar cirka 0,9 procent av det totala antalet  utelöpande aktier och cirka 0,3 procent av det totala antalet röster. Snittpriset för de återköpta aktierna var 201,70 kronor. 

På Nasdaqs webbsida hittar du aktuell  information om Holmens genomförda återköp. 

Återköp i kapitalstruktursyfte

Något uttryckligt mål för aktieåterköp finns inte. Det har använts som ett komplement till utdelningarna för att justera kapitalstrukturen när omständigheterna har bedömts gynnsamma. Förutom 2008 års återköp har aktier återköpts år 2000.

Incitamentsprogram

Årsstämman 2008 godkände styrelsens förslag om ett incitamentsprogram för Holmenkoncernens anställda. Programmet innebar att de anställda erbjöds att till marknadsmässigt pris förvärva köpoptioner avseende aktier av serie B i Holmen. 

1 492 av koncernens då omkring 4 800 anställda köpte sammanlagt 758 300 köpoptioner. Optionspriset var 20 kronor per option och optionernas lösenpris uppgår till 224,50 kronor per aktie. Varje option ger rätt att förvärva en aktie under lösenperioden maj/juni 2013. Holmens åtagande i programmet har säkerställts genom återköp av egna aktier.

 

Genomförda aktieåterköp maj 2008 760 000 B-aktier

 

 Skuldsättningsgrad
0,11

Nettoomsättning (Mkr)
16 133

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018