Vårt mål är att tillväxten i våra skogsbestånd ska öka vilket ger större framtida skörd och upptag av koldioxid. För varje träd som skördas planterar vi minst två nya, och eftersom den årliga skörden motsvarar 70 procent av tillväxten ökar mängden virke i våra skogar för varje år. Skogens tillväxt och värde beror till stor del på hur den sköts och brukas. Vi sköter skogen omsorgsfullt och främjar biologisk mångfald, vilket bidrar till en välmående skog rik på växt- och djurarter. På så sätt bevarar vi viktiga naturvärden för framtida generationer.

Här kan du läsa om hur vi arbetar med detta fokusområdet, och vad vårt mål är.

Genom utfasning av fossila bränslen och ökad produktion av egen förnybar el minskar vi klimatpåverkan från vår produktion. Vi arbetar aktivt med att minska material-, energi- och vattenåtgång, minimera utsläpp och använder restprodukter för produktion av förnybar energi. Våra bruks och sågverks geografiska lägen möjliggör transporter via sjö och järnväg vilket minskar utsläpp till luft, mark och vatten.

Läs mer om hur vi bidrar positivt till klimatet

Vår produktions bidrag till FN:s mål för en hållbar utveckling: