Holmen arbetar sedan flera år med en uppförandekod för leverantörer. Syftet med denna kod är att verka för en hållbar utveckling, bland annat genom att respektera internationellt erkända principer för anti-korruption, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och miljö.


Holmens inköpspolicy ger stor vikt åt socialt ansvarstagande. För nya inköpsavtal ställer inköpsorganisationen krav på att principerna i Holmens uppförandekod för leverantörer efterlevs. Vid utgången av 2017 hade leverantörer motsvarande drygt 80 procent av koncernens inköpsvolym undertecknat leverantörskoden.

Som medlemmar i FN:s Global Compact har Holmen åtagit sig att stödja och respektera mänskliga rättigheter i sin påverkanssfär. Då leverantörer tillhör denna krets är det viktigt att ställa tydliga krav på dessa i fråga om mänskliga rättigheter. Uppförandekoden täcker samtliga områden som Global Compact berör.

Sedan 2017 anlitar Holmen en extern part, EcoVadis, för att följa upp leverantörernas efterlevnad av koden utifrån områdena mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, miljö, affärsetik och inköp. Utvärderingen anpassas efter leverantörens storlek i form av omsättning och antal anställda samt leverantörens riskexponering utifrån geografisk närvaro.

I det fall att utvärderingen visar att kodens principer inte efterlevs ska leverantören åtgärda problemet och ta fram en plan för hur de säkerställer att problemen inte upprepar sig. Uppförandekodens syfte är att förbättra villkoren för de som arbetar i Holmens värdekedja och därför är det viktigt att leverantörerna får möjlighet att åtgärda brister i verksamheten. Vid upprepad brist på efterlevnad av principerna kan dock kontraktet med leverantören komma att sägas upp.

Under 2017 blev ett hundratal strategisk viktiga leverantörer bedömda med ett genomsnitt över godkänt. Endast ett fåtal leverantörer visade betydande brister inom enstaka områden vilket hanteras genom åtgärdsplaner som följs upp under året.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019