Holmen arbetar sedan flera år med en uppförandekod för leverantörer. Syftet med denna kod är att verka för en hållbar utveckling, bland annat genom att respektera internationellt erkända principer för anti-korruption, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och miljö.


Holmens inköpspolicy ger stor vikt åt socialt ansvarstagande. För nya inköpsavtal ställer inköpsorganisationen krav på att principerna i Holmens uppförandekod för leverantörer efterlevs.

Som medlemmar i FN:s Global Compact har Holmen åtagit sig att stödja och respektera mänskliga rättigheter i sin påverkanssfär. Då leverantörer tillhör denna krets är det viktigt att ställa tydliga krav på dessa i fråga om mänskliga rättigheter. Uppförandekoden täcker samtliga områden som Global Compact berör.

Det viktigaste verktyget för att följa upp leverantörernas efterlevnad av koden är självutvärderingar som leverantörerna fyller i på förfrågan från Holmen. Leverantörerna riskklassificeras baserat på var de har sin produktion. Leverantörer med produktion i lågriskländer ska acceptera att de följer principerna i koden medan de leverantörer som har produktion i högriskländer måste visa att de även har egna rutiner för att följa upp principerna i koden. Under 2017 kommer en extern part att engageras för att leda arbetet med riskklassificering och självutvärderingar av leverantörer.

För det fall kodens principer inte efterlevs ska leverantören åtgärda problemet och ta fram en plan för hur de säkerställer att problemen inte upprepar sig. Uppförandekodens syfte är att förbättra villkoren för de som arbetar i Holmens värdekedja och därför är det viktigt att leverantörerna får möjlighet att åtgärda brister i verksamheten. Vid upprepad brist på efterlevnad av principerna kan dock kontraktet med leverantören komma att sägas upp.

I utvärderingen av leverantörer tas hänsyn till leverantörens resurser samt leverantörens riskexponering. Stora leverantörer med verksamhet i länder som utgör hög risk med avseende på mänskliga rättigheter och miljölagstiftning måste göra mer för att visa att de följer principerna i koden än mindre, lokala leverantörer och entreprenörer. De senare måste ändå uppvisa en medvetenhet om de frågor som uppförandekoden berör, samt förklara hur de ser till att principerna följs.

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018