Holmens miljö- och energipolicy fokuserar på de miljöaspekter som är relevanta för koncernens intressenter. Miljörelaterade risker analyseras och åtgärder genomförs löpande.


Holmens verksamhet baseras på den naturliga, förnyelsebara och klimatneutrala råvaran vedfiber samt i ökande grad på egenproducerad energi. Produkterna, tryckpapper, kartong och sågade trävaror, kan efter att de använts återvinnas både som material och energi.

Holmen ska bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling såväl ekonomiskt och socialt som miljö- och energimässigt.

Holmen ska följa tillämplig lagstiftning och andra relevanta nationella och internationella regler.

Holmen ska arbeta för en effektiv användning och produktion av råvaror och energi. En ökad produktion av förnyelsebar energi i form av vatten-, vind- och bioenergi ska eftersträvas.

Arbetet med miljö- och energifrågor ska bedrivas med målen att uppnå ständiga förbättringar och förebygga förorening. I de certifieringar Holmen anslutit sig till ska koncernen långsiktigt följa gällande standarder. Arbetet ska präglas av en helhetssyn där koncernens skogar, vattendrag, processer och produkter ingår i ett naturligt kretslopp. Insatserna bestäms av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt samt miljö- och energimässigt motiverat.

Vid processtörningar ska miljö prioriteras framför produktion. Vid såväl pågående som avslutade verksamheter ska miljöpåverkan vara acceptabel för människor och miljön.

Skogen ska aktivt skötas med sikte på hög och uthållig produktion av skogsråvara samt så att den och dess produkter bidrar till positiv klimatpåverkan. Skogarna ska brukas så att naturligt förekommande äxter och djur långsiktigt kan fortleva i skogslandskapet, markens naturgivna produktionsförmåga ärnas, historiskt värdefulla kulturmiljöer bevaras och så att vattenmiljöer skyddas. Inköp av vedråvara ska följa Holmens riktlinjer. Allt virke ska gå att spåra till sitt ursprung.

Utveckling

Holmen ska genom eget arbete och samarbetsprojekt bidra till en positiv utveckling på miljö- och energiområdet. Vid produktutveckling och investeringar ska lönsam produktion kombineras med effektiv resursanvändning och miljöhänsyn.

Ansvar och utbildning

Koncernens VD samt cheferna för affärsområdena har det övergripande ansvaret för miljö- och energifrågor. Medarbetarnas kompetens ska löpande utvecklas så att alla kan ta ett personligt miljöansvar i det dagliga arbetet.

Krav på leverantörer

Holmen ska ställa krav på att leverantörer, entreprenörer och transportörer av varor och tjänster beaktar miljö- och energiaspekter i sina verksamheter.

Uppföljning och kommunikation

Miljö- och energiarbetet ska utvärderas regelbundet för att säkerställa att miljö- och energipolicyn följs. Koncernens information och dialog med intressenter ska kännetecknas av saklighet och öppenhet.

Holmens Miljö- och energipolicy för nedladdning

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019