Koncernens inköp ska bidra till Holmens långsiktiga lönsamhet. En hållbar försörjning av råvaror, produkter och tjänster ska säkerställas på såväl kort som lång sikt.


Inköp

Holmen ska tillämpa hög affärsetik och alla inköp ska säkerställa objektivitet, helhetssyn och konkurrens.

Vid inköp ska medarbetare eftersträva koncerngemensamt agerande, verka för att skapa och tillvarata samordningseffekter samt arbeta för ett effektivt resurs- och kapitalutnyttjande.

Inköp ska baseras på tydliga specifikationer som utformas för att uppfylla miljö- och funktionskrav samt uppnå lägsta totalkostnad. Holmen strävar efter att ha minst tre godkända leverantörer för varje produkt och tjänst.

Avtal ska vara skriftliga. Inköp ska ske mot leverantörer där det finns ingångna ramavtal.

Permanent utrustning ska inte hyras eller leasas.

Leverantörer

Försörjningsrisker ska minimeras genom regelbunden utvärdering av leverantörer.

Holmens leverantörer och deras underleverantörer förväntas följa internationellt erkända principer för anti-korruption, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och miljö.

Se vidare i Holmens uppförandekod för leverantörer.

Efterlevnad

Det är varje medarbetares ansvar att känna till och följa policyn. Vid osäkerhet om hur den tolkas ska Strategiskt inköp kontaktas.

Tillämpliga lagar, förordningar och andra relevanta nationella eller internationella regler ska alltid följas och ges företräde om de är strängare eller i konflikt med innehållet i policy eller riktlinje.

Misstanke om brist i efterlevnaden avseende dessa frågor rapporteras till närmaste chef, HR eller genom användning av whistleblower-funktionen som finns tillgänglig på Holmens intranät och externa webbplats www.holmen.com.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019