Holmen är sedan många år anslutet till FN:s Global Compact. Koncernen tar därmed tydlig ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, sociala förhållanden, miljöansvar och rätten att bilda fackföreningar.


Holmen är sedan 2007 anslutet till den internationella organisationen Global Compact och även dess nordiska nätverk. Koncernen ställer sig därmed bakom de tio principer som redovisas nedan. Risken för att det i Holmens verksamhet finns något som står i konflikt med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter är liten eftersom tillverkningen sker i Sverige och Storbritannien, där sådana frågor är noggrant reglerade. 

FN:s Global Compact, International Labour Organizations (ILO:s) åtta kärnkonventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag ligger till grund för Holmens uppförandekod. Koden, vilken undertecknats av koncernens VD, ger vägledning i det dagliga arbetet och klargör vilka förväntningar som finns på de som arbetar inom Holmen. Under hösten 2015 påbörjades en utbildning om koden för samtliga befattningshavare. 

En undersökning genomfördes för några år sedan om det finns leverantörer och kunder som inte lever upp till kraven i Global Compact i länder som internationellt klassats som så kallade riskländer. Holmen hade då inga inköp av betydande storlek från sådana länder. Holmen har också analyserat försäljningen till större kunder i riskländer. Analysen visar att Holmens försäljning till dessa kunder endast står för 2-3 procent av omsättningen. Då ingen av kunderna är dominerande görs bedömningen att ingen fördjupad analys är nödvändig i nuläget. 

Sedan undersökningen 2011 har andelen inköp från riskländer ökat såväl direkt som indirekt genom att leverantörer flyttar sin produktion till andra länder. Detta har resulterat i att en uppförandekod för leverantörer tagits fram. Enligt koden förbinder sig leverantörerna att respektera mänskliga rättigheter. Även miljö och korruption täcks av koden. För att säkerställa att koden efterlevs kommer regelbundna kontroller att göras av leverantörerna. Uppförandekoden reglerar bland annat tvångsarbete, barnarbete, diskriminering, föreningsfrihet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, arbetsvillkor, miljöskydd och samt korruption och mutor. Global Compacts tio grundprinciper omfattas av de principer som finns upptagna i uppförandekoden. 

www.unglobalcompact.org

Holmen redovisar årligen utfört hållbarhetsarbete till Global Compact. 

FN:s Global Compacts tio grundprinciper 

Mänskliga rättigheter

1. Stödja och respektera skyddet för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som företaget kan påverka.

2. Försäkra sig om att företaget inte är delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter.

3. Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar.

4. Avskaffa alla former av tvångsarbete.

5. Avskaffa barnarbete.

6. Avskaffa diskriminering vid anställning och yrkesutövning.

Miljö

7. Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.

8. Ta initiativ till och främja ett större ansvarstagande för miljön.

9. Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

Korruption

10. Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

Kommentarer

1–5. Holmens tillverkning sker i Sverige och Storbritannien där dessa frågor regleras av unionens lagar. Under 2014 påbörjades implementeringen av Holmens uppförandekod för leverantörer. Koncernens inköpsorganisation har utbildats och leverantörskoden ingår i alla nya leverantörskontrakt. Leverantörskoden innebär ökat fokus på mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden i leverantörsledet i syfte att säkerställa goda villkor för alla som arbetar i Holmens värdekedja. En riskbedömning görs där leverantörer i högriskländer har större krav på sig att visa att de lever upp till leverantörskodens principer. Riskbedömningen görs med hjälp av verktyget Maplecroft. Under 2015 lanserade Holmen en uppförandekod främst riktad till medarbetare. I samband med detta uppdaterades även Holmens uppförandekod för leverantörer med tillhörande självutvärdering. Holmen kommer att fokusera resurser till områdena där riskerna bedöms vara som störst.

3. EU:s lagar reglerar frågan om föreningsfrihet i fackliga samverkansavtal.

6. Holmen tillämpar EU:s diskrimineringslagar och kartlägger regelbundet om någon form av diskriminering förekommer. Nolltolerans gäller.

7. Holmens verksamhet kräver myndigheternas miljötillstånd vilket tillgodoser försiktighetsprincipens krav.

8. EU:s lagar är grunden för myndigheternas miljövillkor, vilka omprövas regelbundet. Certifierade miljöledningssystem tillämpas i både bruken och skogsbruket. Det senare sköts enligt kriterierna i standarderna utfärdade av PEFCTM och FSC® (FSC-ID). Certifierade ledningssystem för arbetsmiljöfrågor (OHSAS 18001) kommer under första halvåret 2016 att finns vid samtliga anläggningar.

9. Miljöarbete och teknikutveckling på miljöområdet bedrivs till stor del internt men också tillsammans med andra företag i branschen. Resultaten görs oftast offentliga. Holmen är öppen för erfarenhetsutbyte i miljöfrågor.

10. Holmens affärsetikpolicy poängterar att lagstiftningen i dessa frågor är sträng. Policyn klargör att anställda i kontakter med kunder och leverantörer där någon form av förmån erbjuds, noga måste överväga dess innebörd och syfte. 

För utförliga beskrivningar av Holmens arbete med de 10 principerna hänvisas främst till avsnitten Hållbarhet i Holmen, I samverkan med våra intressenterMedarbetare samt avsnittet Miljö.  

 

 

 

 

Global Compact

Global compact bygger på:

  • FN:s deklaration om de mänskliga internationella rättigheterna. 
  • OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) tillhandahåller bland annat principer och normer, som riktas av regeringar till multinationella företag för att de ska bedriva en ansvarsfull verksamhet. 
  • ILO:s (International Labour Organization) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. 
  • Rio-deklarationen om miljö och utveckling.

Källa: www.unglobalcompact.org


Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018