Holmens uppförandekod, policyer och riktlinjer tydliggör och betonar de krav och förväntningar som finns på Holmens medarbetare. Tillsammans med lagstiftningen i respektive land sätter det ramarna för Holmens agerande på olika områden.


Holmen stöder de tio principerna i FN:s Global Compact, International Labour Organizations (ILO:s) åtta kärnkonventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Uppförandekoden baseras på dessa principer och ger vägledning i det dagliga arbetet och klargör vad varje medarbetare kan förvänta sig av sina kollegor inom områdena affärsetik, informationshantering, mänskliga rättigheter, arbetstagares villkor samt miljö.

Koden gäller Holmen-koncernens alla medarbetare och affärspartners uppmanas att agera enligt denna kod och Holmen tar det i beaktande när samarbetspartners ska väljas. Koden är ett övergripande men inte uttömmande dokument. Holmens policyer och övriga styrdokument ger ytterligare vägledning om hur de olika områdena ska hanteras.

Under 2016 pågick arbetet med koncernens styrdokument och en ny policyportfölj med riktlinjer är under utarbetande. Styrdokumenten återspeglar det som sägs i Holmens uppförandekod. Till höger redovisas ett urval av Holmens policyer.

Holmen förväntar sig att en medarbetare eller annan intressent som misstänker att det förekommer överträdelser av koden framför detta. En medarbetare som vill framföra en sådan misstanke kan vända sig till närmaste överordnade chef eller till annan chef inom Holmen. Det finns också möjlighet för såväl medarbetare som annan intressent att använda sig av Holmens whistleblower-funktion.

PDF icon Holmens uppförandekod

PDF icon Holmen's Code of Conduct - ENG

PDF icon Holmen's Code of Conduct - CHI 

PDF icon Holmen's Code of Conduct - DEU

PDF icon Holmen's Code of Conduct - ESP

PDF icon Holmen's Code of Conduct - EST

PDF icon Holmen's Code of Conduct - FRA

PDF icon Holmen's Code of Conduct - ITA

PDF icon Holmen's Code of Conduct - JPN

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019