En grund i Holmens strategi är att driva och utveckla en lönsam och hållbar verksamhet. Att löpande se över, effektivisera och förbättra organisation och arbetsrutiner är en naturlig del i detta arbete.


Vid Iggesunds bruk pågår ett treårigt program för att stärka brukets konkurrenskraft. Under 2016 låg fokus på kompetensöversyn och renodling av befattningar. Samtidigt har en ny organisationsstruktur implementerats vid bruket. Den medför en gradvis reduktion av personalstyrkan fram till 2017 genom naturlig avgång.

För den skogliga verksamheten etablerades under 2016 en ny organisation som kombinerar hög skoglig kompetens med förstärkt affärs- och marknadsinriktning.

Holmen Paper har förändrat säljorganisationen så att den nu är anpassad till den strategiska satsningen på specialpapper. Under året avyttrades bruket i Madrid till International Paper. Vid den tidpunkten uppgick antalet anställda vid bruket till cirka 260 medarbetare.

För att vid neddragningar kunna erbjuda medarbetare stöd, såväl ekonomiskt som till nytt arbete, är Holmen ansluten till Trygghetsfonden TSL.

Samtidigt som antalet anställda i koncernen fortsätter att minska har produktiviteten, det vill säga produktionen per anställd och år, ökat under flera år. Detta är en följd av organisatoriska förändringar, investeringar samt effektivare arbetsrutiner och processer.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018