En grund i Holmens strategi är att driva och utveckla en lönsam och hållbar verksamhet. Att löpande se över, effektivisera och förbättra organisation och arbetsrutiner är en naturlig del i detta arbete.


Flera affärsområden var under 2015 föremål för organisatorisk översyn. Holmen Paper har förändrat säljorganisationen så att den nu är anpassad till den strategiska satsningen på specialpapper. Holmen Skog har genomfört en omfattande organisationsförändring för ökad effektivitet och minskade kostnader.

Vid Iggesunds bruk startade under 2015 ett treårigt program för organisations-utveckling i syfte att stärka brukets konkurrenskraft. Programmet utvecklar arbetskultur och arbetssätt med fokus på ledarskap, medarbetarskap, målstyrning och effektiva team. Samtidigt har en ny organisationsstruktur implementerats vid bruket. Den medför en gradvis reduktion av personalstyrkan fram till 2017 genom naturlig avgång.

För att vid neddragningar kunna erbjuda medarbetare stöd, såväl ekonomiskt som till nytt arbete, är Holmen ansluten till Trygghetsfonden TSL.

Produktiviteten, det vill säga produktionen per anställd och år, har ökat under flera år samtidigt som antalet anställda i koncernen fortsätter att minska (se diagram). Detta är en följd av organisatoriska förändringar, investeringar samt effektivare arbetsrutiner och processen. Under 2015 var produktiviteten lägre till följd av underhålls- och ombyggnadsstopp.

 

 

 

 


Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017