För att ta tillvara på våra anställdas drivkraft och röst så arbetar Holmen med verktyg som gemensamma värderingar, utvecklingssamtal och medarbetarundersökningar.


Holmens gemensamma värderingar och uppförandekod

Koncernens gemensamma värderingar utgör tillsammans med uppförandekoden en bas för hur medarbetare ska agera och hur ledarskapet utformas.

Värderingarna mod, engagemang och ansvar bidrar till att skapa en dynamisk och utvecklingsorienterad organisation där medarbetarna känner delaktighet och stolthet.

Att Holmen har gott anseende som ett ansvarsfullt och förtroendeingivande bolag är en grundläggande förutsättning verksamheten. Holmens uppförandekod tydliggör och betonar de krav och förväntningar som finns på medarbetarna i det dagliga arbetet. Koden är ett verktyg för att säkerställa att Holmens verksamhet genomsyras av ansvarsfullt beteende gentemot medarbetare, aktieägare, kunder, leverantörer, intressenter, myndigheter och övrig omvärld. Koden gäller Holmen-koncernens alla medarbetare.

Whistleblower

Koncernen har en whistleblower-funktion där anställda och personer som följer eller gör affärer med Holmen, såsom kunder, leverantörer, finansanalytiker och andra ska kunna komma i kontakt med företaget för att ge viktig information om eventuella brister i Holmens finansiella rapportering eller för att framföra andra klagomål eller påpekanden om eventuella missförhållanden i företaget. Sådan information är viktig för att kunna vidta lämpliga åtgärder.

Målstyrning

Under 2015 etablerades en gemensam målstyrningsprocess inom koncernen. Holmens målstyrningsmodell är ett strukturerat sätt att arbeta med målstyrning i det dagliga arbetet. Utifrån affärsområdets strategi har alla delar av verksamheten formulerat sina mål, kritiska framgångsfaktorer och nyckeltal. Genom ett enkelt verktyg för kontinuerlig uppföljning säkerställs att verksamheten gör korrekta prioriteringar för att nå uppsatta mål. Målen följs upp och utvärderas kontinuerligt. Under året har alltfler av koncernens medarbetare involverats i processen och målstyrning blir därmed en naturlig del i det dagliga arbetet. Nyckeln till framgång ligger i att engagera och involvera alla för att skapa samsyn och förståelse.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalen hjälper Holmen att förverkliga verksamhetens strategi och nå uppsatta mål. Syftet med samtalet är att chefen och medarbetaren ska skapa samsyn kring vad som ska göras och vad som krävs för att komma dit, arbetsmässigt, kompetensmässigt, samarbetsmässigt och på det personliga planet. För att säkra utveckling så krävs givetvis mer än ett utvecklingssamtal. Grunden skapas genom många samtal och en konstant dialog. Målsättningen är dock att samtliga anställda ska ha ett utvecklingssamtal per år.

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökningar är ett viktigt verktyg för att ta temperaturen i koncernens enheter och säkerställa att företaget är på väg i rätt riktning. Resultatet förmedlar viktig information kring huruvida medarbetarna trivs på jobbet och har rätt förutsättningar att genomföra sitt jobb. Resultatet visar även att företaget som helhet, men också varje medarbetare och chef, utvecklas i rätt riktning. Resultatet är även en del i koncernens utvecklingsarbete där behovet av förbättringsprojekt och utveckling i verksamheten identifieras och åtgärder startas upp.

Holmen har genomfört medarbetarundersökningar löpande sedan 2003. Historiskt har undersökningen skett på koncernnivå, men på grund av ett växande behov att kunna mäta på mer affärsområdesspecifika områden och kunna sätta in affärsnära åtgärder så har koncernen beslutat att medarbetarundersökningar framöver kommer ske på affärsområdesnivå. Under 2017 pågick ett pilotprojekt för att kunna utforma kommande medarbetarundersökningar.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019