Ett starkt ledarskap är en framgångsfaktor för det ekonomiska resultatet. Målet för Holmens ledarskap är att skapa mod, engagemang och ansvar hos medarbetarna. En ledare som har förmågan att engagera både sig själv och motivera sina medarbetare, tar fram kraften och potentialen i sin arbetsgrupp och får gruppen att prestera mer.


Chef i Holmen

Företagets förväntningar på chefer i deras chefs-och ledarskap förnyas under 2017. Holmen är i en ny fas och förväntningar och synen på ledarskap behöver uppdateras i samklang med det affärsmässiga läget.

Ledarutveckling

Som ny chef i Holmen erbjuds man programmet "Ny som chef i Holmen". Syftet är att skapa en kunskap om Holmens ledningsfilosofi och de grundläggande ledarverktyg och teorier som stöder filosofin. Programmet är tre dagar långt och genom att chefer från olika delar i koncernen deltar får man också ett nätverk med andra nya chefer vilket av deltagarna anses mycket viktigt under deras chefskarriär.

Nya chefer tilldelas en intern handledare för att säkerställa en bra start. Dessa utgörs av kollegor med flera års erfarenhet av att vara chef. Handledaren hjälper till att lotsa den första tiden genom att vara ett bollplank och mentor.

Holmens gemensamma ledarprogram (HGL) är ett 15-dagars utvecklingsprogram för samtliga chefer som hunnit få viss erfarenhet av ledarskap. Programmet ger både teorier och verktyg att använda i vardagen men går även in på styrkor och utvecklingsområden hos deltagarna och därmed blir programmet en personlig utvecklingsresa.

Holmen har tidigare haft ett International Management Program (HIMP) vilket är ett internationellt affärsmannaskapsprogram som syftar till att stärka de chefer och specialister som jobbar med strategiska frågor och som anses ha god potential att utvecklas ytterligare. Programmet kommer under 2017 att ses över och revideras.

Ledarskap utövas inte bara av de som har en chefsroll med underställda utan många gånger utövas ledarskap i förändrings- och utvecklingsarbeten av specialister utan att de har direkt underställda. För den här målgruppen bedriver Holmen ett program benämnt Leda utan att vara chef. Programmet är fyra dagar långt med ca 15 personer per år.

Utvärdering av chefer och medarbetare

Genom en kompetensförsörjningsprocess identifieras de medarbetare och chefer som har förutsättningar för – och är intresserade av – att avancera till mer kvalificerade uppgifter. Detta bidrar också till att successionsordningen för viktiga befattningar säkras. I processen läggs särskild tonvikt på att hitta kvinnliga förmågor.

Medarbetarundersökningar är ytterligare ett verktyg för att utvärdera verksamheten och ledarskapet. Enkätsvaren ger Holmens affärsområden och staber en indikation på vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas. Varje avdelning skapar en handlingsplan som integreras i utvecklingsarbetet av verksamheten.

Utvecklingssamtalet där personliga mål och aktiviteter identifieras, värderingar och ambitioner diskuteras är ett viktigt verktyg både för utvärdering och för utveckling. Chefen har en viktig roll i att skapa delaktighet och engagemang i företagets verksamhetsplan, strategiska mål samt att ställa krav på prestation.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018