Holmen avsätter varje år betydande resurser för att utveckla de anställdas kompetens. Främst handlar det om att öka yrkeskompetensen och bli skickligare i sin roll, men också om att kunna ta nya och större arbetsuppgifter. De avancerade tillverkningsprocesserna gör att jobben inom koncernen får ett allt större kunskapsinnehåll. Idag har 27 procent av medarbetarna en akademisk utbildning.


Inom Holmen är utbildning och utveckling en självklar del i arbetet. Det kan ske på flera sätt, till exempel i form av förändrade arbetsuppgifter, ökat ansvar, deltagande i projekt eller ny teknik. Samtliga affärsområden genomför varje år ett antal utbildningsprogram för att höja alla medarbetares kompetens. Inskolningen av nya medarbetare kräver dessutom betydande utbildningsaktiviteter. Holmen uppskattar att varje anställd genomgår i genomsnitt cirka 16 timmar traditionell utbildning per år. Till detta kommer ett stort antal timmar lärande i vardagen.

Lärande utan kurs

Den metod som ska genomsyra kompetensutvecklingen är "lärande utan kurs". Lärande sker som en naturlig del i vardagsjobbet och effekterna är positiva både vad avser inlärning och kostnad. Omfattningen är av betydande storlek men är svår att mäta.

Några exempel är:

 • Utökat ansvar eller ny roll
 • Arbete i projekt
 • Tillförordnad befattning
 • Lära sig använda ny utrustning
 • Delta i nätverk
 • Delta i studiebesök eller ta emot sådant
 • Mentor eller adept
 • Intern lärare eller handledare

Adept- och mentorprogram

Holmens mentorprogram är ett internt program som ska ge yrkesmässig och personlig utveckling. Utvärderingar visar på ett mycket positivt utfall. Sedan starten 2002 har cirka 160 adepter genomgått programmet. För att säkra att programmet är optimalt utformat och följer utvecklingen vad gäller företagets och deltagarnas behov och förväntningar så genomförs under 2016 en genomlysning kring programmets utformning, innehåll och syfte.

Kompetensutbyte

Sedan några år erbjuds främst utvecklingsingenjörer i Holmen möjlighet att under begränsad tid arbeta vid andra enheter inom koncernen. Syftet är att ge dem möjlighet att få nya infallsvinklar på sina ordinarie uppgifter.

Internationellt introduktionsprogram

Utöver den lokala introduktionen erbjuds även ett koncerngemensamt introduktionsprogram. Detta riktar sig mot de nyanställda som har en befattning som gagnas av en större koncerngemensam förståelse och samarbete över affärsområdenas gränser. Här möter deltagarna ledamöter från Holmens ledning, specialister och de olika verksamheterna runtom i koncernen. Syftet är att öka kunskapen om Holmen och att ge deltagarna ett stort nätverk. Varje år deltar cirka 60 nyanställda från de länder där Holmen är verksamt.

 

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 • Logga in
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2017