Holmens medarbetare ska behandlas värdigt och med respekt. Diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen får inte förekomma. Holmens hållning till jämställdhet, mångfald och lika villkor är tydligt kommunicerat i såväl koncernens uppförandekod som i verksamhetens HR-policy.


Ingen form av diskriminering accepteras

Möjligheterna att utvecklas i arbetet ska vara rättvisa och likvärdiga oavsett kön, etnicitet, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, fackföreningstillhörighet, social bakgrund, hälsostatus eller familjeansvar. I de fall någon form av diskriminering eller trakasserier uppdagats ska ansvarig chef undersöka orsakerna och vidta åtgärder. Den lokala HR-avdelningen stödjer och följer upp. Handlingsplaner finns.

Kvinnor i Holmen

Skogsindustrin, där Holmen verkar, är traditionellt en mansdominerad bransch. Andelen kvinnor i Holmen-koncernen är fortfarande låg, drygt 19 procent, men ökar långsamt. Av de medarbetare som anställdes 2015 var cirka 24 procent kvinnor.

Andelen kvinnliga chefer vid Holmens enheter var mycket låg i början av 2000-talet. Sedan 2007 har andelen fördubblats och uppgick 2015 till 20,5 procent. Ambitionen att andelen kvinnliga chefer ska vara lika stor som andelen kvinnliga medarbetare nåddes redan 2011.

Kvinnorna i ledningsgrupperna

Antalet befattningar i koncernens, affärsområdenas och brukens ledningsgrupper som innehas av kvinnor uppgår till 18. Två kvinnor ingår i Holmens koncernledning. I Holmens styrelse finns två kvinnor, vilka är valda av årsstämman.

Brist på kvinnliga operatörer

För att antalet kvinnor på kvalificerade befattningar ska öka ytterligare krävs att andelen kvinnliga operatörer ökar. Dessa utgör nämligen rekryteringsbasen till första linjens chef. Holmen har påbörjat arbetet men det tar tid innan detta får genomslag.

Osakliga löneskillnader

Enligt de svenska lagkraven kartlägger Holmen vart tredje år lönerna inom de svenska enheterna. Företaget identifierar eventuella löneskillnader mellan kvinnor och män med lika eller likvärdiga arbetsuppgifter. Kartläggningen görs för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga könsrelaterade skillnader i lön och andra anställningsvillkor. Där osakliga löneskillnader uppdagats har åtgärdsplaner lagts fast i samråd med de fackliga organisationerna.

 

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017