Holmen strävar efter att skapa en arbetsmiljö som är både säker och stimulerande. Samtliga produktionsanläggningar kommer under första halvåret 2016 att ha certifierade ledningssystem för arbetsmiljöfrågor.


Säkerhetsarbetet är prioriterat

Hälsa och säkerhet är en fortsatt prioriterad fråga för Holmen. Koncernledningen har tillsatt en arbetsgrupp bestående av platscheferna inom respektive affärsområde. Gruppen initierar aktiviteter, sätter upp mål och nyckeltal samt följer upp dessa kontinuerligt med avrapportering i koncernledningen.

Holmen har haft en bra trend under senare år med minskande antal olycksfall. Trenden bröts dessvärre under 2015. Utfallet blev 8,8 arbetsolycksfall per 1 miljon arbetade timmar (2014: 6,5). Till utgången av 2016 är delmålet fastställt till högst 4,0 (basår 2012: 11,6). Målet är att uppnå en skadefri verksamhet för de anställda genom att erbjuda en sund, inspirerande och säker arbetsmiljö utifrån fysiska, psykologiska och sociala aspekter. Säkrare arbetsmiljöer ligger ständigt högt på dagordningen och följs kontinuerligt upp på ledningsnivå.

Under 2015 genomfördes ett omfattande arbete vilket medfört att samtliga produktionsanläggningar under första halvåret 2016 kommer att ha certifierade ledningssystem för arbetsmiljöarbetet enligt OHSAS 18001. Certifieringarna innebär att koncernen bedriver ett gemensamt systematiskt arbetsmiljöarbete. Under de kommande två åren kommer arbetet att inriktas på säkerhetsbeteende, gemensamma regler och erfarenhetsutbyte.

Tillbuds- och olycksfallsrapportering

Alla produktionsanläggningar har nu digitaliserade system för rapportering av tillbud, riskobservationer och olycksfall. Det har gjort det enklare att rapportera samtidigt som överblick och uppföljning har förbättrats. Med de nya systemen har antalet inrapporterade tillbud och riskobservationer ökat.

Arbetsmiljöutbildning

Samtliga nyanställda vid produktionsanläggningarna utbildas i säker arbetsmiljö. Alla chefer och skyddsombud utbildas under tre till fem dagar.

Statistik kring sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under 2015 var 4,2 procent vilket är något högre än branschen.

Långtidsfrånvaron (över 60 dagar)

För tio år sedan var långtidsfrånvaron cirka 4 procent. Den låg för 2015 på 1,8 procent. De senaste årens stora personalminskningar har i många fall lösts genom förtidspensioneringar vilket också har bidragit till lägre långtidsfrånvaro. Forskare hävdar att arbetsföra människor behöver mellan 1–2 procent frånvaro för att återhämta sig från svåra sjukdomar. Holmen ligger i detta intervall.

Friskhetsindex

Holmen mäter årligen det som kallas friskhetsindex. Detta är ett mått på andelen anställda som inte haft någon sjukdag alls under ett kalenderår. För 2015 låg friskhetsindex på 48 procent vilket är i paritet med de senaste åren.

Företagshälsovård

Alla anställda har tillgång till friskvårdsaktiviteter och företagshälsovård som bland annat jobbar med rehabilitering och stödjer arbetsträning. I Sverige erbjuds dessutom friskvårdsbidrag. Det är företagets övertygelse att goda kostvanor och motion är en viktig del för att som människa hålla ett arbetsliv igenom. Balans i livet är ytterligare en viktig pusselbit som företaget jobbar aktivt med att främja. Regelbundna hälsokontroller erbjuds också de anställda för att i tid upptäcka begynnande sjukdomar.

Legionella

Reningsanläggningarna vid flera svenska skogsindustrier innehåller legionellabakterier. En branschgemensam metod för analyser av arbetsmiljörelaterade risker har införts och tillämpas vid Holmens enheter. Underhållsrutiner och hanteringen av vatten har förbättrats. Berörda personer och riskgrupper erbjuds hälsoundersökningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017