Holmen strävar efter att skapa en arbetsmiljö som är både säker och stimulerande. Samtliga produktionsanläggningar har certifierade ledningssystem för arbetsmiljöarbetet.


Säkerhetsarbetet är prioriterat

Hälsa och säkerhet är en fortsatt prioriterad fråga för Holmen. Koncernledningen har tillsatt en arbetsgrupp bestående av platscheferna inom respektive affärsområde. Gruppen initierar aktiviteter, sätter upp mål och nyckeltal samt följer upp dessa kontinuerligt med avrapportering i koncernledningen.

Målet med Holmens säkerhetsarbete är att uppnå en skadefri verksamhet för de anställda. En säker arbetsmiljö ligger ständigt högt på dagordningen och följs kontinuerligt upp på ledningsnivå. Samtliga enheter är certifierade enligt OHSAS 18001, vilket innebär att koncernen bedriver ett gemensamt systematiskt arbetsmiljöarbete. Under 2017 inriktades arbetsmiljöarbetet på säkerhetsbeteende, gemensamma regler och erfarenhetsutbyte.

Antalet arbetsolycksfall per 1 miljon arbetade timmar uppgick för 2017 till 5,1 stycken vilket är en klar förbättring jämfört med 2016 då antalet arbetsolycksfall blev 8,8. Det handlar huvudsakligen om halk- och snubbelolyckor samt klämskador. Målsättningen är noll olycksfall och flera enheter har också legat på den nivån under mer än ett år. Till utgången av 2018 är delmålet att antalet arbetsolyckor ska ha halverats jämfört med utfallet 2017.

Tillbuds- och olycksfallsrapportering

Alla produktionsanläggningar har digitaliserade system för rapportering av tillbud, riskobservationer och olycksfall. Det gör det enklare att rapportera samtidigt som överblick och uppföljning har förbättrats. Med de nya systemen har antalet inrapporterade tillbud och riskobservationer ökat vilket är bra för att kunna förebygga arbetsolycksfall.

Arbetsmiljöutbildning

Samtliga nyanställda vid produktionsanläggningarna utbildas i säker arbetsmiljö. Alla chefer och skyddsombud utbildas under tre till fem dagar.

Statistik kring sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under 2017 var 4,2 procent vilket är i paritet med tidigare år.

Långtidsfrånvaron (över 60 dagar)

För tio år sedan var långtidsfrånvaron cirka 4 procent. Den låg för 2017 på 2,0 procent. Forskare hävdar att arbetsföra människor behöver mellan 1–2 procent frånvaro för att återhämta sig från svåra sjukdomar. Holmen ligger i detta intervall.

Friskhetsindex

Holmen mäter årligen det som kallas friskhetsindex. Detta är ett mått på andelen anställda som inte haft någon sjukdag alls under ett kalenderår. För 2017 blev friskhetsindex 49 procent vilket är i paritet med de senaste åren.

Företagshälsovård

Alla anställda har tillgång till friskvårdsaktiviteter och företagshälsovård som bland annat jobbar med rehabilitering och stödjer arbetsträning. I Sverige erbjuds dessutom friskvårdsbidrag. Det är företagets övertygelse att goda kostvanor och motion är en viktig del för att som människa fungera ett helt arbetsliv. Balans i livet är ytterligare en viktig pusselbit som företaget jobbar aktivt med att främja. Regelbundna hälsokontroller erbjuds också de anställda för att i tid upptäcka begynnande sjukdomar.

Legionella

Reningsanläggningarna vid flera svenska skogsindustrier innehåller legionellabakterier. En branschgemensam metod för analyser av arbetsmiljörelaterade risker har införts och tillämpas vid Holmens enheter. Underhållsrutiner och hanteringen av vatten har förbättrats. Berörda personer och riskgrupper erbjuds hälsoundersökningar.

Arbetsolycksfall 

Sjukfrånvaro


Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019