Holmens personalarbete är inriktat på att utveckla såväl medarbetarskap som ledarskap och organisation. Arbetet styrs av lagar, avtal och ett antal koncerngemensamma riktlinjer och policyer.


Koncernens personalarbete samordnas av ledningsgruppen för HR. Denna består av personalchefer från affärsområdena och leds av koncernens HR-chef. Ledningsgruppen samråder månadsvis för att diskutera och driva gemensamma HR-frågor och utvecklingsprojekt. Gruppen arbetar även med strategier, policyer samt gemensamma riktlinjer.

Ansvaret för HR-arbetet sker så nära verksamheten som möjligt. Vissa frågor hanteras dock bäst med en gemensam koncernstruktur. Policy och riktlinjer, värderingar, förväntningar på medarbetare, ersättningsfrågor, arbetsmiljö och fackliga samverkan är exempel på denna typ av frågor. Andra områden där ett koncerngemensamt arbete bedrivs, för att tillvarata synergieffekter är bland annat löneadministration, utbildningar, introduktionsprogram samt förvaltning och utveckling av HR-system.

Under senare hälften av 2015 och under 2016 pågår en genomlysning av koncernens HR arbete med fokus på struktur och ansvarsfördelning. I samband med detta ser verksamheten även över vilka nyckeltal som ska följas på koncernnivå och hur det ska genomföras.

HR-processen

Arbetet vid koncernens HR-avdelningar utgår från Holmens HR-policy, lokala instruktioner och affärsområdenas verksamhetsplaner. Vid de större enheterna finns personalchefer, HR-specialister och skyddsingenjörer. Verksamhetsplanerna revideras årligen och fastställs i koncernens och affärsområdenas ledningsgrupper samt med de fackliga organisationerna. Tonvikten ligger på att utveckla struktur och tydlighet kring bland annat kompetensförsörjning, ledarskap och organisation. Resultaten följs via nyckeltal.

Policyer och riktlinjer

Holmens HR-policyer, riktlinjer och instruktioner utgör koncernens syn på personalarbetet. Alla koncernövergripande HR-policyer är förankrade med de fackliga organisationerna. Under 2015 påbörjades en översyn av de policyerna som HR ansvarar för. Detta arbeta kommer att slutföras under 2016.

Den nya HR-policyn kommer att ta upp följande delar vilka kommer att utvecklas i riktlinjer: 

 • Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
 • Kompetensförsörjning
 • Lön och Anställningsvillkor
 • Jämställdhet och Mångfald.

Lagar och avtal

Det finns en rad lagar och avtal som reglerar den svenska arbetsmarknaden. Liknande lagar finns också i Storbritannien och Nederländerna: 

 • Arbetsmiljölagen
 • Arbetstidslagen
 • Lagen om anställningsskydd (LAS)
 • Lagen om medbestämmande (MBL)
 • EU-lag om diskriminering
 • Förtroendemannalagen (FML)
 • Avtal mellan branschorganisationen Industriarbetsgivarna och fackliga organisationer.

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 • Logga in
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2017