Holmens personalarbete är inriktat på att utveckla såväl medarbetarskap som ledarskap och organisation. Arbetet styrs av lagar, avtal, Holmens uppförandekod och ett antal koncerngemensamma policyer och riktlinjer.


HR-arbetet i Holmen bedrivs enligt koncernens HR-policy. Personalfrågorna hanteras i en samordningsgrupp för HR som består av affärsområdenas personalchefer och leds av koncernens personaldirektör. Alla chefer har ansvar för HR-frågor. De stöttas av lokal och central HR-expertis. Företaget drar nytta av verksamhetsnära lokala HR-funktioner i kombination med en samordnande koncernövergripande stabsfunktion.

HR-arbetet utgår från de affärsmässiga verksamhetsplanerna samt gällande lagar och avtal. Holmens uppförandekod samt policyer och riktlinjer inom HR ger vägledning i det dagliga arbetet och klargör vilka förväntningar som finns på de som arbetar inom Holmen.

Det finns en rad lagar och avtal som reglerar den svenska arbetsmarknaden. Liknande lagar finns också i Storbritannien och Nederländerna.

 • Arbetsmiljölagen

 • Arbetstidslagen

 • Lagen om anställningsskydd (LAS)

 • Lagen om medbestämmande (MBL)

 • EU-lag om diskriminering

 • Förtroendemannalagen (FML)

 • Avtal mellan branschorganisationen Industriarbetsgivarna och fackliga organisationer

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

 • Logga in
 • Personuppgifter (GDPR)
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2019