Handel med utsläppsrätter

Sedan 2005 gäller ett EU-system för handel med utsläppsrätter för fossil koldioxid. Holmens pappers- och kartongbruk ingår i handelssystemet. Bruken har tilldelats utsläppsrätter för perioden 2013-2020. Det sker en successiv minskning i tilldelning under perioden. EU har beslutat om så kallad "backloading", vilket innebär att ett antal utsläppsrätter ej sålts i den inledande fasen av handelsperioden utan görs tillgängliga i den senare delen av perioden fram till 2020. Avsikten är att man vill höja priset på utsläppsrätterna.

Koncernens investeringar och åtgärder för att minska användningen av fossila bränslen och därmed utsläppen av koldioxid har gjort det möjligt att sälja utsläppsrätter. Det redovisade resultatet varierar över åren. Resultatet 2017 blev
21 Mkr.

Holmen ser positivt på de initiativ som tagits för att bemästra klimatproblemen. Koncernen har för 2020 satt mål för minskad användning av fossila bränslen, det vill säga minskade utsläpp av fossil koldioxid.

Energiskatter och frivilliga avtal

Holmen har infört certifierade energiledningssystem vid samtliga enheter i koncernen och har program för att effektivisera användningen av energi.

Elcertifikat

Enligt svensk lag tilldelas den som producerar förnybar el ett elcertifikat för varje tillverkad MWh. Som förnybar el räknas sådan el som har sitt ursprung i uthålliga energikällor – ny vattenkraft, biobränsle och vindkraft. Elanvändarna är skyldiga att köpa ett visst antal certifikat i förhållande till sin förbrukning, så kallad kvotplikt. När kvotplikten skärps ökar efterfrågan på förnybar el. Den elintensiva industrin är undantagen kravet på kvotplikt. Systemet har förlängts till 2030 samtidigt som ambitionsnivån höjts.

Holmen har under flera år producerat förnybar el. Det har resulterat i intäkter sedan lagen infördes 2003. Det redovisade resultatet har under perioden 2010-2017 varierat mellan 31 och 435 Mkr. Resultatet för 2017 blev 405 Mkr. När systemet initierades fanns en regel som gav rättigheter till befintliga anläggningar att producera förnybar elkraft med rätt till certifikat. Denna rättighet utgick i slutet av 2012 och drabbar de anläggningar där inte stora nyinvesteringar genomförts. De flesta av Holmens anläggningar har därför mist rätten till certifikat. 2012 togs en ny sodapanna och ny turbin i drift vid Iggesunds bruk. Denna anläggning kommer att erhålla certifikat för ytterligare drygt 10 år då elproduktionen ökar.

Under 2013 togs en ny bioenergipanna med turbin i drift vid bruket i Workington. I England gäller sedan 2011 att för producerad förnybar elenergi erhålls gröna certifikat, så kallade Renewables Obligation Certificates (ROCs). Samtliga stora eldistributörer måste uppfylla en kvot av förnybar el. Kvoten är konstruerad så att det alltid ska finnas ett underskott av tillgängliga certifikat. De gröna certifikaten säljs av elproducenterna direkt till eldistributören eller på en marknadsplats. Producenterna av förnybar el erhåller certifikat i proportion till mängden genererad el.

Förnybar el producerad med vindkraft ger också elcertifikat. I slutet av 2014 invigdes 17 vindkraftverk vid Varsvik i Norrtälje kommun. Kraftverken drivs i ett samägt bolag och en normal årsproduktion beräknas bli 165 GWh.

EU:s klimatpaket

Mål och aktiviteter på Europanivå
Mål har fastställts inom EU om att minska utsläppen av fossil koldioxid och att spara energi inom unionen. 2015 lanserade EU-kommissionen en strategi om en energiunion som ska ta ett samlat grepp om energifrågorna. Som ett led i detta arbete enades EU:s ledare om måltal för klimat och energi. Omräknade till den företagssektor där Holmen ingår ska utsläppen av koldioxid minska med 43 procent till 2030 (basår 2005). Den förnybara energins andel av energikonsumtionen ska öka till 27 procent inom samma tidsrymd.

Holmens verksamhet kännetecknas av förnybar råvara och energi, återvinning av energi och fiber, nya produkter samt råvaror och produkter som binder koldioxid och agerar substitut för klimatpåverkande material. Holmens ambitioner på klimat- och energiområdet ligger därför i linje med de hållbarhetsmål som formulerats på såväl global, europeisk som nationell nivå.