Holmens hållbara affär

Skogen gör mest nytta när den används. Det är kärnan i Holmens hållbara affär. Vi är en del av en värdekedja som skapar en klimatnytta om 6,4 miljoner ton koldioxid per år. Det motsvarar 12 % av de totala utsläppen inom Sveriges gränser.

Klimatförändringarna gör att världen står inför en enorm utmaning i att nå Parisavtalet. EU, USA, Kina, Indien – alla har mål att bli klimatneutrala. Samtidigt förväntas befolkningen öka med 2 miljarder personer fram till 2050. Det finns de som säger att världen kommer bygga motsvarigheten till ett New York varje månad i 40 år framåt.

Som svenskt skogsbolag har vi en fantastisk möjlighet att bidra till lösningar på några av världens stora framtidsutmaningar. Inte minst klimatförändringarna. Vår affär utgår från kraften som finns i skogarna, älvarna och vindarna. Den fokuserar på hur vi med teknik och ingenjörskonst kan skapa de fossilfria och återvinningsbara produkter världen behöver. Genom att vi producerar förnybar energi från vind och vatten på våra marker bidrar vi också till en hållbar energiförsörjning i Sverige och till den europeiska omställningen mot ett fossilfritt energisystem.

När vi beräknar den klimatnytta vi bidrar till blir det tydligt att Holmen gör störst klimatnytta genom att växa vår affär.

Holmens koldioxidutsläpp

Inom Holmen har vi länge arbetar med att minska våra egna utsläpp av koldioxid.  Detta medför att Holmens direkta utsläpp av koldioxid redan idag underskrider de uppsatta utsläppsgränserna som Parisavtalet medför.

Tack vare vårt framgångsrika kontinuerliga energieffektiviseringsarbete, och tack vare att Holmen påbörjade omställningen från fossil energi redan på 1980-talet, bedriver vi idag en industri vars utsläpp ligger långt under de gränsvärden Science Based Target identifierat för Pulp&Paper-industrin. Redan på 80-talet påbörjade tex Hallsta Pappersbruk omställningen till att bli ett 100 % eldrivet bruk som drivs av 100 % fossilfri el, och år 2005 satte Holmen-koncernen upp miljömålet att minska fossila bränslen med 90 % till 2020. Vi nådde 88 %.

Idag genereras 80 % av våra utsläpp från transporter till och från Holmens industrier, och ifrån inköp av insatsprodukter. Därför fokuserar vi våra nya klimatmål på att minska utsläppen inom dessa områden. Under 2020 genomförde vi en grundläggande transportutredning som inkluderade hela koncernen, och den ligger till grund för beräkning och uppföljning av transportmålet.

I vår hållbarhetsrapportering hittar du vår scope 1, 2 och 3-rapportering av koldioxidutsläpp.

Tack vare den långvariga inbindning av koldioxid som sker i de trävaror vi producerar är vi redan idag koldioxidneutrala. Dessutom sker en stabil och långvarig inlagring av koldioxid i den mark vi äger. I vår presentation av vår klimatnytta hittar du mer information om inbindning av koldioxid

Vad är Science Based Targets?

Science Based Targets är den vetenskapliga modell som finns tillgänglig idag för organisationer och företag för att beräkna hur mycket växthusgaser en verksamhet  max får släppa ut för att jordklotet ska undvika att värmas upp mer än 1,5 grader.

Science Based Targets Initiative (SBTi) är ett globalt samarbete mellan CDP, UN Global Compact, WRI och WWF.

Vad händer om jordklotet värms upp mer än 1,5 grader?

Om vår planet värms upp med mer än 1,5 grader Celsius jämfört med förindustriella nivåer, så visar FNs klimatpanel IPCC att vår värld kommer att drabbas ännu hårdare än idag av extrema väderhändelser som kommer påverka bland annat jordens resurser, ekosystem, biologisk mångfald, livsmedelssäkerhet och städer negativt. Ju större uppvärmningen blir desto värre blir konsekvenserna för alla oss djur och växter som lever på vår planet.

Nya klimatmål i linje med Science Based Target

Holmens klimatmål är beräknade i enlighet med SBT-ramverket, och vi kommer ansöka till SBTi om att få dem godkända under år 2021.

Holmens klimatmål gäller till 2030 med 2019 som basår. De är: 

  • Vi ska fortsatt vara klimatneutrala.
  • Vi ska fortsatt ligga under Parisavtalets nivåer för växthusgasutsläpp för vår industri. (Scope 1 och 2).
  • Vi ska minska utsläppen från transporter till och från våra industrier med 2 % växthusgaser per transportkilometer och år. De totala utsläppen från transporter får inte öka under samma period, även om vi ökar antalet transportkilometer.
  • Vi ska arbeta med leverantörer som minskar sina utsläpp med 1,23 % per år, eller som har ett klimatmål som är i linje med Parisavtalet 1,5°C.

Vi kommer rapportera status på målen årligen i vår hållbarhetsrapportering.