Allt virke som används av Holmen kan spåras till sitt ursprung.


Riktlinjer för virkesinköp

Holmen tillämpar sedan 1998 tydliga riktlinjer för inköpen av virke. Dessa innehåller miljökrav och definierar vilka typer av skog som koncernen inte köper virke från. Om riktlinjerna inte följs, till exempel om lämnade uppgifter om ursprung är oriktiga, har Holmen rätt att avbryta affären utan ersättning till säljaren.

Lagkrav

I Sverige måste alla slutavverkningar som är större än ett halvt hektar anmälas till Skogsstyrelsen. I anmälan specificeras också hur återväxten ska ske. Skogsstyrelsen gör stickprovskontroller hur arbetet utförs.

I Estland kontrollerar den estniska skogsvårdsmyndigheten, i likhet med den svenska, att avverkning och återväxt utförs korrekt.

FSC® Controlled Wood

Holmen Skogs certifiering för spårbarhet (FSC-ID) (FSC® Chain of Custody) samt kontroll av virkets ursprung (FSC® Controlled Wood) innebär att Holmen har och tillämpar rutiner för att säkerställa att inget virke kommer från kontroversiella källor, det vill säga att det inte är avverkat olagligt eller i strid med ursprungsbefolkningars rättigheter, inte kommer från skogar med höga bevarandevärden, inte är genmodifierat och inte kommer från naturskogar som omvandlats till plantager.

Spårbarhet (Chain of Custody)

Iggesunds bruk, Iggesunds sågverk, Bravikens sågverk, Hallsta pappersbruk och Bravikens pappersbruk har egna Chain of Custody-certifieringar för såväl PEFCTM och FSC®. Bruket i Workington har spårbarhetscertifiering enligt FSC®. Bravikens pappersbruk har ett certifikat för FSC® Mixed för produktion av tryckpapper baserad på såväl färskfiber som returpapper.

Holmens estniska dotterbolag Holmen Mets är spårbarhetscertifierat enligt FSC:s®  standard för Controlled Wood. De estniska myndigheterna har idag god kunskap om vem som äger skogarna och kontrollerar kontinuerligt att lagar och regler efterlevs. Holmen Mets genomför stickprovskontroller på det virke som köps. 

Andelen skogsbruks-certifierat virke till Holmens anläggningar 2016

Allt virke inom Holmen Skog uppfyller spårbarhetscertifiering och kontroll av virkets ursprung. Tabellen nedan visar hur mycket av virket till Holmens anläggningar som är skogsbrukscertifierat.

Iggesunds bruk Workingtons bruk Hallsta pappersbruk Bravikens pappersbruk Iggesunds sågverk Bravikens sågverk
24 % 100 % 43 % 25 % 39 % 75 %

 

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018