Holmens egna skogar täcker drygt 60 procent av virkesbehovet. Resterande kvantiteter köps in, huvudsakligen från privata skogsägare. Holmens import av virke till Sverige är liten. Allt virke kan spåras till sitt ursprung.


Virkesanskaffning i Sverige

Merparten av Holmens skogar ligger i norra Sverige medan koncernens industrier ligger i landets mellersta och södra delar. Det gör att industrierna till stor del försörjs med virke som köps från privata skogsägare i dessa delar av landet. Tidigare har nästan allt virke från Holmens norrländska skogar sålts till lokala köpare i norra Sverige. Genom olika logistik- och bytesupplägg använder Holmen i ökande grad detta virke också för sina industrier i Mellansverige. 

Under 2015 förbrukade Holmens svenska anläggningar drygt 4,8 miljoner kubikmeter virke. Skörden i de egna skogar uppgick till cirka 3,2 miljoner kubikmeter (inklusive 0,1 miljoner kubikmeter skogsbränsle). Skördad råvara motsvarade drygt 60 procent av koncernens virkesbehov.

Virkesanskaffning i Estland

Holmen importerade 2015 cirka 290 000 kubikmeter virke, huvudsakligen från Estland. Holmens helägda dotterbolag Holmen Mets köper och transporterar virke till egna terminaler. Merparten levereras till Iggesunds bruk. Mindre kvantiteter går också till Hallsta pappersbruk, Bravikens sågverk och pappersbruk, samt till externa mottagare. 

Holmen Mets är certifierat enligt FSC:s® (FSC-ID) standard för Chain of Custody. Holmen bedömer att de system för spårbarhet som tillämpas i Estland uppfyller högt ställda krav. Återlämningen av de privata marker som konfiskerades efter andra världskriget är i stort sett avslutad. Det innebär att det nu finns färre skogar med oklara ägarförhållanden, vilket ger myndigheterna goda möjligheter att kontrollera virkets ursprung. De statligt ägda skogarna är certifierade enligt FSC®. Det motsvarar cirka hälften av den totala arealen skogsmark i landet. Andelen privatägd, certifierad skog är liten. 

Av de 290 000 kubikmeter virke som Holmen importerade under 2015 kom cirka 80 000 kubikmeter virke, från Norge, Baltikum, Ryssland och Vitryssland. Allt virke certifierat enligt FSC®:s standard för Controlled Wood.

Virkesanskaffning i Storbritannien

Kartongbruket i Workington förbrukade 310 000 kubikmeter granved och sågverksflis under 2015. En fjärdedel kommer från statligt ägda skogar i främst sydvästra Skottland och norra England. Resten köps från privata skogsägare.

FSC® Controlled Wood

Andelen certifierat virke till industrierna varierar med tillgången i området. Holmen Skogs spårbarhetscertifiering (FSC® Chain of Custody samt FSC® Controlled Wood) innebär en försäkran om att även det ej certifierade virket: 

  • inte är avverkat olagligt eller i strid med ursprungsbefolkningars rättigheter
  • inte kommer från skogar med höga bevarandevärden
  • inte är genmodifierat och
  • inte kommer från naturliga skogar som omvandlats till plantager. 

Certifierade hållbart brukade skogar i Sverige 

  Areal, miljoner hektar Andel av all produktiv skogsareal %
PEFCTM 11,3 49
FSC® 12,0 51

 

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017