Holmen använder stora mängder energi. Framförallt är tillverkningen av termomekanisk massa elkrävande. Andelen el producerad av biobränsle och vindkraft har ökat under senare år inom koncernen.


Energikostnader och sambandet mellan energianvändning och klimatpåverkan har gjort att energifrågorna är i fokus i koncernen. För den långsiktiga lönsamheten är det av största vikt att hålla såväl förbrukning som kostnader för energi så låga som möjligt.

Egen el motsvarar cirka 50 procent av behovet...

Holmen äger helt eller delvis 21 vattenkraftverk belägna i Umeälven, Faxälven, Gideälven, Iggesundsån, Ljusnan och Motala Ström. Under 2015 var produktionen i vattenkraftverken 1 302 GWh. Tillsammans med el producerad i vindkraftverk och egen elproduktion vid bruken (så kallad mottryckskraft) innebär det att Holmens produktion (2015) motsvarar cirka 50 procent av elenergibehovet. 

Vindkraftsparken i Varsvik, Norrtälje kommun, togs successivt i drift under hösten 2014. Anläggningen är den första på koncernens egen mark och även den första större vindkraftsparken i Stockholms län. Holmens andel av den elenergi som producerades under 2015 var 82 GWh. 

Holmen är delägare i BasEls vindkraftbolag VindIn. Holmens andel av den elenergi som VindIn producerade 2015 var 56 GWh.

... och resterande mängder köps

Merparten av den elenergi som behövs vid Holmens anläggningar köps externt. Koncernen är därmed en av Sveriges största köpare av elenergi. För att hantera de risker som detta innebär tecknas prissäkrade långtidskontrakt med elleverantörerna. För 2016-2018 är drygt 65 procent säkrat och för 2019-2020 är 40 procent säkrat. Säkringarna gör att Holmen inte omedelbart påverkas fullt ut av förändrade elpriser.

Bioenergi täcker en stor del av värmebehovet

Biobränslen, främst i form av bark samt vedhaltiga lutar, täcker cirka 70 procent av Holmens behov av värmeenergi. Återvunnen värmeenergi står för knappt 20 procent av den värmeenergi som krävs. Resterande mängder värme produceras främst vid och i anslutning till bruken med hjälp av naturgas, olja och gasol.

Överskottsenergi

Iggesunds bruk och Hallsta pappersbruk ligger i nära anslutning till tätbebyggda samhällen. Överskottsvärme levereras till de kommunala fjärrvärmenäten. Från bruket i Workington levereras överskottsel till nätet.

Energibesparande åtgärder

Av klimat- och resursskäl ökar ansträngningarna att förbättra energieffektiviteten och minska användningen av fossila bränslen. Holmen arbetar därför aktivt med att identifiera och genomföra energibesparande åtgärder, samt för att öka självförsörjningsgraden av energi. 

Huvudsakligen handlar det om att göra energianvändningen effektivare och öka andelen egenproducerad el samt att ta vara på mer spillvärme och öka andelen bioenergi.

Energiledningssystem

Certifierade energiledningssystem finns vid samtliga anläggningar i koncernen.

Vindkraft förbereds

Holmen är en stor markägare och har en möjlighet att utveckla markinnehavet med vindkraftsetableringar på egna områden med goda vindförutsättningar. Vatten- och vindkraften har låga driftskostnader eftersom det inte krävs kostnader i form av bränsleråvaror och produktionen är koldioxidfri. 

Uppförande av vindkraft har stannat av i Sverige på grund av svag lönsamhet. Om/när förutsättningarna förbättras ska Holmen tillhöra de som har projekt som har tillräckligt bra konkurrenskraft för att kunna genomföras. 

Tillsammans med investeringsfonden Eurofideme 2 har Holmen uppfört en vindkraftspark vid Varsvik några kilometer från Holmens pappersbruk i Hallstavik. Årsproduktionen beräknas till 165 GWh och anläggningen driftsattes under hösten 2014. Kostnaderna för uppförandet av vindkraftsparken uppgick till cirka 650 Mkr. Produktionen under första helåret 2015 uppgick till 164 GWh. Holmens andel är 50 procent, det vill säga 82 GWh. 

Vid Blodrotberget och Blackfjället i Örnsköldsviks kommun erhölls under 2013 miljötillstånd för cirka 70 vindkraftsverk med en årsproduktion på ca 500 GWh. Under 2015 erhölls ledningskoncession för anslutningsledningar vilket innebär att projektet är byggklart. 

Holmen och E.ON tecknade i början av 2011 avtal om att tillsammans utveckla vindkraftsparker i Örnsköldsvik kommun. I slutet av 2012 erhölls miljötillstånd för två av de tre aktuella områdena. Med cirka 70 vindkraftverk fördelade på tre områden, huvudsakligen på Holmens marker, skulle årsproduktionen kunna bli cirka 475 GWh vid full utbyggnad. 

Vindmätningskampanjer har under senare år gjorts på Holmens marker i Västernorrland. För två av projekten har tillståndsansökan avseende miljötillstånd och ledningskoncessioner inlämnats. Detta gäller projektet Blåbergsliden med ca 30 vindkraftverk med en årlig produktion på ca 300 GWh. Komplettering av rennäringsanalys utförs som en sista åtgärd innan beslut kan fattas avseende miljötillståndet. Det förväntas ske under 2016. Under 2015 lämnades en ansökan in till myndigheterna för 30 vindkraftverk på Blisterliden. Vindmätning och miljökonsekvensbeskrivning pågår på Högaliden 2 som i storlek motsvarar de övriga projekten. 

Miljömyndigheterna avslog i slutet av 2015 ansökan om uppförande av vindkraftverk vid bruket i Workington. Utsikterna att få till stånd en överprövning bedöms som små. Samtidigt har möjligheterna att få lönsamhet i vindkraft radikalt försämrats på grund av beslut i den brittiska regeringen. Detta sammantaget gör att projektet läggs ned. 

Genom delägarskap i VindIn AB (18 procent) ägs vindkraftparken Trattberget i Örnsköldsviks kommun samt Skutskär i Skutskärs kommun. Under 2014 togs ytterligare en vindkraftspark i drift, Svalskulla, som ligger i Österbotten, Finland. Totalt är det nu 40 kraftverk som levererar el för Holmen och övriga ägarbolag. Sammantaget har VindIns anläggningar en förväntad årsproduktion på ca 305 GWh/år varav Holmens ägande i dagsläget motsvarar en produktion på ca 55 GWh/år. Vindkraftsproduktionen under 2015 var mycket god med en årsproduktion på 317 GWh varar 56 GWh utgör Holmens andel.

Mer biobränsle

Holmen tar ut biobränsle i de egna skogarna och har aktiverat sig som köpare och säljare på biobränslemarknaden. Till följd av Holmens långsiktiga skogsskötselarbete ökar det samlade virkesförrådet. Tillsammans med ytterligare tillväxthöjande åtgärder blir det därför på sikt möjligt att öka uttagen av både virke och biobränsle.

Biprodukter/avfall

Arbete pågår inom koncernen för att förbättra möjligheterna att utvinna energi ur biprodukter/avfall. Det handlar om att med olika metoder höja värmevärdet på materialen. 

Genom koncernfunktionen New Business Development initieras forskning kring innovation och produktutveckling. Bland annat undersöks hur avfallet och biprodukterna från bruken kan vidareförädlas till exempelvis baskemikalier för kunder inom kemiindustrin.

Torvtäkt

För Holmen är torv ett intressant komplement till biobränsle. Torv räknas som en långsamt förnybar resurs som gör det möjligt att förädla vissa av de marktillgångar inom Holmen som inte utgörs av produktiv skogsmark. En avslutad torvtäkt kan återställas som en våtmark eller planteras med skog. 

Holmens torvtäkt utanför Örnsköldsvik togs i bruk 2009 och skördas årligen för energiändamål. Till skillnad från 2014 präglades 2015 av en regnig sommar vilket bidrog till en sämre årsskörd motsvarande 74 (93) GWh elenergi. Under 2015 fortsatte Holmen Energi att utreda möjligheterna att använda torv som råvara till produktion av jordförbättringsmedel. Arbetet har skett i samverkan med Holmen Skogs plantskolor och resultaten under året visar att torv har stor potential inom detta användningsområde.

 

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017