Irländska Sjön/The Solway Firth

Kusten vid Workington är öppen och under inflytande av starka tidvattenströmmar vilket gör att vattenomsättningen är hög i och kring utsläppsområdet. Vattnet längs kuststräckan påverkas också av ett reningsverk som renar kommunalt avloppsvatten och ett avlopp från en kemisk industri samt av floden Derwent som flyter ut alldeles invid kartongbruket.

Syremättnadsgrad

Alldeles utanför bruket samt vid andra mätpunkter längs kusten uppgår syrehalten i vattnet till mer än 90 procent.

Växtnäringsämnen

Kväve: Brukets andel av den totala tillförseln av kväve till Irländska sjön i området kring staden Workington är cirka två procent.

Fosfor: Brukets andel av den totala tillförseln av fosfor till Irländska sjön i området kring staden Workington är cirka sex procent.

Kommentarer

Artmångfalden och artrikedomen i området runt avloppsröret studeras och dokumenteras. De uppmätta resultaten kan variera under den långa tidsperiod som studien pågår. Förutom kvaliteten på avloppsvattnet från bruket studeras också andra faktorer som naturligt förekommande rovdjur, deposition av sand, andra industriella aktiviteter i området och generella väderförhållanden. Syftet med studien är både att dokumentera mångfalden och den allmänna artrikedomen vid strandlinjen och att undersöka om det finns indikationer på specifik toxisk miljöpåverkan.

Tillståndet för strandlinjens ekologi rapporteras vara god. Det gäller både artmångfald och olika arters hälsostatus. Det finns inga indikationer på någon specifik toxisk miljöpåverkan.

Kustmiljön i Solway Firth är relativt grund och har rörliga sandbankar. Den senaste tidens extrema och ihållande väderlek har haft en stor generell påverkan på strandlinjen längs den västra kusten. Det förväntas att strandlinjens ekologi kommer att påverkas, men denna påverkan har ännu inte kvantifierats. Konsekvensanalys diskuteras för närvarande med de lokala myndigheterna som en del av de pågående BREF-diskussionerna inom branschen.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019