Iggesunds sågverk är anslutet till det kommunala avloppsvattennätet. Dagvattenutloppet sker i Iggesundsåns nedre del som i sin tur utmynnar i Iggesundsfjärden. Dagvattennätet belastas även av vatten från
torkprocessen i kammartorkarna samt från bevattning av virke i mellanlager.


Vatten för bevattning av timmerlagret tas från Iggesunds bruks industrivattensystem och lagras i en 600 m3 stor bassäng. Via en pumpstation pumpas vattnet ut till bevattningsstolpar som är utplacerade i det sorterade och osorterade timmerlagret. Genom markavloppet återförs vattnet till en siktanläggning där returvattnet mekaniskt renas innan det återförs till bassängen. Bevattningssystemet är klimatstyrt och nyttjas under sommarperioden. Bassängen töms efter bevattningsperioden och pumpas till Iggesunds bruks luftade damm. 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019