Hallsta pappersbruk är beläget i Roslagen vid Edeboviken, en långsmal vik med begränsad vattenomsättning. Edeboviken är förbunden med Galtfjärden och Singöfjärden i Östersjön.


Edeboviken och utanförliggande fjärdar

Hallsta pappersbruk ombesörjer årligen recipientkontroll i Edeboviken och utanförliggande fjärdar. Förutom utsläpp av renat avloppsvatten från bruket belastas viken även av tillrinnande vattendrag, utsläpp från ett kommunalt avloppsreningsverk, dagvatten från Hallstavik samhälle, fartygstrafik till och från bruket samt en småbåtshamn.

Edebovikens och fjärdarnas sammanvägda så kallade ekologiska status avgörs primärt av biologiska variabler såsom växtplankton, bottenfauna och fastsittande vegetation. Vattnets innehåll av växtnäringsämnen, siktdjup och syreförhållanden används som stöd vid bedömning av status enligt gällande föreskrifter (HVMFS 2013:19). En sammanvägd bedömning visar på dålig status för Edeboviken, otillfredsställande status för Galtfjärden och måttlig status för Singöfjärden. Förändringen sedan föregående år är att situationen i Galtfjärden bedöms sämre, detta till följd av ett försämrat tillstånd för bottenfaunan i detta område. Bedömnings-index för bottenfauna låg för Galtfjärden nära gränsen till högre statusklass vilket gör klassningen något osäker för detta havsområde.

Syreförhållanden och syreförbrukande ämnen

Mätningar under perioden 2013‑2016 har visat på goda syrgasförhållanden och hög status i både Edeboviken och utanförliggande fjärdar. Syrgasförhållandena var 2016 genomgående goda även vid skiktade förhållanden. Hallstas andel av den totala tillförseln syreförbrukande ämnen till Edeboviken är cirka 33 procent.

Växtnäringsämnen

Sett till de senaste decennierna kan en trend av ökande fosforhalter iakttas för Edeboviken och till och med 2013 även för utanförliggande fjärdar. Under samma period har ökande kvävehalter observerats i dessa vattenområden. För det största tillrinnande vattendraget Skeboån som mynnar i Edebovikens inre del ses tvärt om avtagande kvävehalter för den senaste tioårsperioden. Högst halter av fosfor och kväve uppmäts normalt i Skeboån varefter halterna avtar med ökande avstånd från Edebovikens inre del. Viken karakteriseras av höga kvävehalter under vintern (otillfredsställande status) och höga fosforhalter under sommaren (dålig status). Singöfjärden är det minst påverkade havsområdet. Edeboviken och Galtfjärden bedöms sammantaget ha otillfredsställande status med avseende på näringsämnen. Singöfjärden bedöms ha måttlig status. Brukets andel av den totala tillförseln av fosfor och kväve till Edeboviken är cirka 41 respektive 26 procent.

Bottenfauna och fastsittande vegetation

Bedömningen av situationen för bottenfauna enligt gällande föreskrifter (HVMFS 2013:19) indikerar dålig status för Edeboviken, otillfredsställande status för Galtfjärden och måttlig status för Singöfjärden. Jämfört med föregående år innebär detta en försämring av status för Galtfjärden och ett oförändrat läge för Edeboviken och Singöfjärden. Bedömningsindex för Galtfjärden ligger nära gränsen till högre statusklass (måttlig) vilket gör klassningen något osäker.

Under 2014 genomfördes en inventering av fastsittande vegetation, vilken utförs vart tredje år. Inventeringen indikerar dålig till måttlig status vid de tre stationer som besöktes i Edeboviken, god status i Galtfjärden och hög status i Singöfjärden. Jämfört med den senaste inventeringen (2011) innebär detta en förbättring av status för de båda fjärdarna.

Sediment

Under 2014 genomfördes en undersökning av metaller och extraktivämnen i sediment. Analys av metallhalter visar liksom tidigare år (2006, 2011) på stora till mycket stora avvikelser från naturliga halter för några ämnen och stationer. Jämfört med förra undersökningstillfället (2011) uppvisade en femtedel av proverna en högre halt. Av resterande halter var hälften oförändrade och hälften lägre. De bedömningar som utförts indikerar att halterna av koppar, zink, bly och kadmium i inre Edeboviken är förhöjda till nivåer där toxiska effekter riskeras för ekosystemets organismer. För koppar förefaller halten vid samtliga stationer, även de i Galtfjärden och Singöfjärden, ligga på en nivå där effekter riskeras åtminstone vid långtidsexponering. Samma riskbedömning kan göras för kvicksilver i Singöfjärden. Fastställda gränsvärden för metaller i sediment saknas och bedömningen bör ses som indikativ. Halterna av extraktivämnen mer än halverades i inre Edeboviken jämfört med föregående undersökning (2011). Övriga stationer uppvisade tvärtom en kraftig ökning. Högst var halterna i centrala och yttre Edeboviken.

Fisk

Undersökning av hälsotillståndet hos fisk utförs vart femte år. Nästa undersökning utförs under 2018.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018