Hallsta Pappersbruk är beläget i Roslagen vid Edeboviken, en långsmal
vik med begränsad vattenomsättning. Edeboviken är förbunden med Galtfjärden och Singöfjärden i Östersjön.


Edeboviken och utanförliggande fjärdar

Hallsta Pappersbruk ombesörjer årligen recipientkontroll i Edeboviken och utanförliggande fjärdar. Förutom utsläpp av renat avloppsvatten från bruket belastas viken även av tillrinnande vattendrag, utsläpp från ett kommunalt avloppsreningsverk, dagvatten från Hallstavik samhälle, fartygstrafik till och från bruket samt en småbåtshamn.

Edebovikens och fjärdarnas sammanvägda så kallade ekologiska status avgörs primärt av biologiska variabler såsom växtplankton, bottenfauna och fastsittande vegetation. Vattnets innehåll av växtnäringsämnen, siktdjup och syreförhållanden används som stöd vid bedömning av status. Statusklassificering har genomförts i enlighet med gällande föreskrifter (HVMFS 2013:19). En sammanvägd bedömning visar på dålig status för Edeboviken, otillfredsställande status för Galtfjärden och måttlig status för Singöfjärden. Bedömningen är oförändrad jämfört med föregående år.

Syreförhållanden och syreförbrukande ämnen

Mätningar under perioden 2015‑2017 visar generellt på goda syrgasförhållanden och hög status i Edeboviken och utanförliggande fjärdar. Vid skiktade förhållanden sommaren 2015 uppmättes låga men inte kritiska syrgashalter i djupvattnet i Edeboviken och Galtfjärden. Syrgasförhållandena 2016 och 2017 var genomgående goda i bottenvattnet även vid skiktade förhållanden. I likhet med föregående år (2015-2016) uppmättes för ytvatten låga syrgashalter i inre Edeboviken. Hallstas andel av den totala tillförseln syreförbrukande ämnen till Edeboviken är ca 39 procent, vilket är likvärdigt med föregående år.

Växtnäringsämnen

Högst halter av fosfor och kväve uppmäts normalt i Skeboån varefter halterna avtar med ökande avstånd från Edebovikens inre del. Edeboviken framstår som det mest näringspåverkade havsområde som ingår i aktuell recipientkontroll. Viken karakteriseras av höga kvävehalter under vintern (otillfredsställande status) och höga fosforhalter under sommaren (dålig status). Singöfjärden är det minst påverkade havsområdet. Edeboviken och Galtfjärden bedöms sammantaget ha otillfredsställande status med avseende på näringsämnen. Singöfjärden bedöms ha måttlig status.

För perioden 1990-2017 kan en trend av ökande fosforhalter iakttas för Edeboviken. De utanförliggande fjärdarna uppvisade ökande fosforhalter till och med 2013. Sett till hela perioden observeras ökande kvävehalter för Edeboviken och fjärdarna. Det senaste decenniet (2008-2017) uppvisar fjärdarna avtagande fosforhalter, och i övrigt kunde inga trender beläggas. För det största tillrinnande vattendraget Skeboån som mynnar i Edebovikens inre del ses avtagande fosforhalter för hela perioden och i övrigt inga trender.

Brukets andel av den totala tillförseln av fosfor och kväve till Edeboviken är cirka 38 respektive 22 procent, vilket är något lägre än föregående år.

Bottenfauna och fastsittande vegetation

Bedömningen av situationen för bottenfauna indikerar dålig status i Edeboviken, otillfredsställande status i Galtfjärden och måttlig status i Singöfjärden. Läget är oförändrat jämfört med föregående år.

Inventering av fastsittande vegetation utförs vart tredje år med den senaste undersökningen 2017. Inventeringen indikerar dålig till måttlig status vid de tre stationer som besöktes i Edeboviken, måttlig-god status i Galtfjärden och god-hög status i Singöfjärden. Jämfört med den senaste inventeringen (2014) bedöms läget vara oförändrat.

Sediment

Undersökning av metaller och extraktivämnen i sediment utförs vart tredje år och senast 2017. Vid analys av metallhalter i sediment uppvisade en tredjedel av proverna tydligt lägre halter och tio procent tydligt högre halter jämfört med föregående undersökningstillfälle (2014). För resterande prover var halterna i stort sett oförändrade. Blyhalterna i inre Edeboviken och Singöfjärden låg på en nivå som innebär att god kemisk status inte uppnås. Metaller som uppvisade stor till mycket stor avvikelse från jämförvärden (förindustriella halter) var i inre Edeboviken bly, koppar, kadmium, krom, kvicksilver och zink, i centrala och yttre Edeboviken koppar respektive krom, i Galtfjärden krom samt i Singöfjärden bly, krom och koppar. Så kallade extraktivämnen uppvisade för samtliga stationer mycket kraftigt förhöjda halter i jämförelse med tidigare undersökningsår (2006, 2011, 2014). Halterna var lägst i inre Edeboviken och Singöfjärden, och högst i Edebovikens yttre del.

Fisk

Hälsotillståndet hos fisk undersöks vart femte år. Den senaste undersökningen genomfördes 2013 och visade på ett förbättrat hälsotillstånd för fisk i Edeboviken jämfört med hälsotillståndet vid tidigare undersökningar (2003, 2008). Nästa undersökning utförs 2018.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019