Bravikens sågverks sanitära avlopp är anslutet till Bravikens pappersbruks reningssystem. Dagvattenutloppet sker till åkerdiken som
omger industriområdet vilka i sin tur utmynnar i Bråvikenfjärden.
Dagvattennätet belastas även av vatten från torkprocessen.


Vatten för bevattning av timmerlagret tas från Bravikens pappersbruks industrivattensystem och lagras i en 2 000 m3 stor bassäng. Via en pumpstation pumpas vattnet ut till bevattningsstolpar som är utplacerade i det sorterade och osorterade timmerlagret. Genom diken återförs vattnet till en siktanläggning där returvattnet mekaniskt renas innan det återförs till bassängen. Bevattningssystemet är klimatstyrt och nyttjas under sommarperioden. Bassängen töms vid behov efter
bevattningsperioden. Fråga om det är möjligt att släppa vattnet till Bråvikenfjärden hanteras av tillsynsmyndigheten.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019