Bravikens pappersbruk är beläget vid Bråviken som är en förhållandevis djup vik av Östersjön.


Bråviken 

Recipientkontroll i Bråviken utförs av Motala Ströms Vattenvårdsförbund, vilket Bravikens pappersbruk är medlem i. Förbundet lämnar årligen en redogörelse av utförda undersökningar rörande föroreningsgrad och andra faktorer av betydelse för vattnets tillstånd inom hela vattensystemet. 

Beskrivningen av tillståndet i Bråviken nedan baseras på uppgifter från Motala Ströms Vattenvårdsförbunds sammanställning för 2014. Motala Ströms Vattenvårdsförbunds sammanställning för 2015 kommer att finnas tillgänglig på hemsidan www.motalastrom.org under maj 2016. 

Bråvikens norra kust är en förkastningsbrant med bitvis lodräta, höga klippor som störtar ner i havsviken. Den södra delen av Bråviken är betydligt flackare och utgörs till stor del av odlad mark. Längst in i viken är Bråviken tämligen grund och har en stor sötvattentillrinning från Motala ström. Vattenomsättningen är förhållandevis snabb i viken och vattenvolymen omsätts på cirka en månad. Bråvikens kustvatten är påverkat av näringstillförsel från jordbruk i de södra delarna och av intransport från hela Motala ströms avrinningsområde. 

Växtnäringsämnen

En sammanvägd bedömning enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder av kustpunkternas status vad gäller näringsämnen har gjorts. Bedömningen är gjord på tre år (2012-2014). I bedömningen ingår sommarvärden för totalkväve och totalfosfor tillsammans med vintervärden för totalkväve, totalfosfor, löst oorganiskt kväve och löst oorganiskt fosfor. Den inre delen av Bråviken, som utgör Bravikens närområde, hade otillfredsställande status under 2012-2014. Enligt Motala Ströms Vattenvårdsförbunds sammanställning för 2012-2014 var statusen generellt bättre vid de yttre provpunkterna jämfört med de inre. Statusen med avseende på totalkväve var överlag bättre, jämfört med statusen för totalfosfor. 2014 års sammanvägda statusklassning skiljdes sig inte från den som gjordes år 2013.

Syrgas

De punkter som inte vid något mättillfälle underskred det gränsvärde som anges i bedömningsgrunderna (3,5 ml/l i bottenvattnet) har klassats med hög status (ingen syrebrist förekommer). Inre Bråviken hade hög status under 2012-2014.   

Siktdjup

En bedömning av kustpunkternas status vad gäller siktdjup har gjorts utifrån bedömningsgrunderna. Den inre delen av Bråviken hade otillfredsställande status 2012-2014.  I kustvatten finns en tydlig koppling mellan siktdjup och klorofyllhalt. Under sommaren är siktdjupet oftast mindre då mängden partiklar i form av plankton i vattnet ökar. Siktdjup kan därför var en god indikator på mängden plankton i vattnet vilket i sin tur påverkas av tillförseln av näringsämnen. Om provtagning sker i närheten av omfattande sötvatteninflöde med höga halter humus och lerpartiklar på grund av hög ytavrinning kan det ha påverkan på siktdjupet.

 

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017