Holmens affärsområden ansvarar för transporterna av produkter från bruken till kunderna. Holmen Skog organiserar transporterna till industrierna av virke från skogen och importländerna. Virkestransporterna i Storbritannien organiseras av bruket i Workington. För transporter av övriga råvaror och förbrukningsmateriel ansvarar normalt respektive leverantör.


Långtidschartrade fartyg har under flera år stått för en stor del av det totala transportarbetet i Holmen. Lastutnyttjandet i fartygen är högt. Järnväg utnyttjas framför allt för transporterna av produkter från Sverige till södra delarna av Europa och i viss mån också för inkommande råvaror. Lastbilar är det huvudsakliga transportmedlet för virkestransporter. Mellan de europeiska hamnterminalerna och kunderna är lastbilar oftast det enda alternativet. Samma sak gäller vid korta avstånd mellan tillverkningsenheten och kunden.

Minska transporternas klimatpåverkan

Holmen Skog arbetar sedan länge med att minimera transportarbetet genom flödesoptimering och virkesbyten med andra skogliga aktörer. Moderna optimeringsverktyg används i planeringsarbetet vilket gör att transportavståndet minimeras och miljö- och kostnadseffektiva kombinationer av transportslag utreds.

Holmen Skog arbetar i samverkan med övriga skogsbruket för en teknikutveckling som gör skogsbruket effektivare och minskar utsläppen av koldioxid. Studier med längre virkesfordon och ökade lastvikter visar att utsläppen kan minska med cirka 20 procent. Holmen Skog medverkar i det nationella ETT (EnTraveTill)-demoprojektet där tyngre virkesfordon testas i praktisk drift. Projektet syftar till att minska antalet transporter, sänka dieselförbrukningen och minska utsläppen av fossil koldioxid. Ett ytterligare syfte är att transportkostnaderna minskar.

2017 innebar en stor framgång för skogsbranschens arbete för tyngre fordon när regeringen beslutade att införa en ny vägklass, BK4, som tillåter 74-tons lastbilar. Det inledande vägnät som Trafikverket under 2018 kommer att öppna för 74 ton är dock mycket begränsat. Holmen kommer därför inte omedelbart att kunna dra nytta av den nya vägklassen, men vi arbetar via Trafikverkets bärighetsgrupper för att detta ska kunna ske så fort som möjligt.

Holmen Skog verkar för att överföra transporter av virke från lastbil till järnväg och avser att göra så där det är möjligt och kostnadseffektivt. Vi kräver också att våra transportörer ska använda drivmedel med inblandning av fossilfria bränslen.

Holmen Skog har satt ett miljömål som innebär att utsläppen av fossil koldioxid från drivning och virkestransporter ska minska med 20 procent till 2020 jämfört med 2014. För perioden 2014-2017 har utsläppen för drivning minskat med cirka 15 procent och för transporter med cirka 10 procent.

Transportutredning

Omfattningen av Holmens transportarbete 2015 samt tillhörande utsläpp av fossil koldioxid beräknades under 2016. Syftet med utredningen var att kartlägga de utsläpp av fossil koldioxid, som varje producerande enhet inom koncernen ger upphov till vid transporter inom Europa av färdiga produkter till kunder samt vid inleveranser av ved, massa, returpapper och kemikalier. Med Europa avses EU27 enligt branschorganisationen Skogsindustriernas metodbeskrivning för beräkning av utsläpp inom svensk skogsindustri.

Det totala transportarbetet uppgick till cirka 4 miljarder tonkm med en fördelning på transportsätten tåg 9 procent, bil 46 procent och båt 45 procent. Transportarbetet utgörs till 72 procent av utleveranser av produkter och till 20 procent av inleveranser av ved. Resterande 8 procent utgörs av inleveranser av returpapper, kemikalier samt massa och kartong.

Det totala utsläppet av fossil koldioxid uppgick för 2015 till 173 000 ton. Holmen avyttrade vid halvårsskiftet 2016 anläggningen i Madrid. Baserat på utsläppen för 2015 innebar detta att utsläppen från transporterna under 2016 bedömdes vara cirka 165 000 ton. Av dessa utsläpp utgjordes 44 000 ton utsläpp från vedtransporter till de svenska bruken.

En kompletterande utredning gjordes vad gäller utsläpp av koldioxid från varutransporter utanför EU. Utsläppen från så kallade översjötransporter beräknades till cirka 72 000 ton.

Totalt innebar detta att Holmens utsläpp av fossil koldioxid från transporter av insatsvaror och färdiga produkter uppgick till drygt 235 000 ton under 2016.

Baserat på utredningen från 2015 och beräkningarna för 2016 har utsläppen från transporterna för 2017 beräknats till 241 000 ton.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019