Holmens affärsområden ansvarar för transporterna av produkter från bruken till kunderna. Holmen Skog organiserar transporterna till industrierna av virke från skogen och importländerna. Virkestransporterna i Storbritannien organiseras av bruket i Workington. För transporter av övriga råvaror och förbrukningsmateriel ansvarar normalt respektive leverantör.


Långtidschartrade fartyg har under flera år stått för en stor del av det totala transportarbetet i Holmen. Lastutnyttjandet i fartygen är högt. Järnväg utnyttjas framför allt för transporterna av produkter från Sverige till södra delarna av Europa och i viss mån också för inkommande råvaror. Lastbilar är det huvudsakliga transportmedlet för virkestransporter. Mellan de europeiska hamnterminalerna och kunderna är lastbilar oftast det enda alternativet. Samma sak gäller vid korta avstånd mellan tillverkningsenheten och kunden. 

Från och med 2015 gäller att marint bränsle endast får innehålla 0,1 procent svavel. Det är den internationella sjöfartsorganisationen IMO (FN-organ) som fattat detta beslut. Regeln gäller för Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. Såväl Holmen som branschen i övrigt har vänt sig mot denna regionala regel. Den kommer att orsaka oskäliga kostnader för de svenska företagen och en ojämlik konkurrenssituation inom EU och i förhållande till aktörer utanför EU. Den globala regeln som ska gälla från 2025 på maximalt 0,5 procent svavel i marint bränsle välkomnas dock. 

Holmen Skog arbetar sedan länge med att minimera transportarbetet genom flödesoptimering och virkesbyten med andra skogliga aktörer. Moderna optimeringsverktyg används i planeringsarbetet vilket gör att transportavståndet minimeras och miljö- och kostnadseffektiva kombinationer av transportslag utreds. 

Holmen Skog arbetar i samverkan med övriga skogsbruket för en teknikutveckling som gör skogsbruket effektivare och minskar utsläppen av koldioxid. Studier med längre virkesfordon och ökade lastvikter visar att utsläppen kan minska med cirka 20 procent. Holmen Skog medverkar i det nationella ETT (EnTraveTill)-demoprojektet där tyngre virkesfordon testas i praktisk drift. Projektet syftar till att minska antalet transporter, sänka dieselförbrukningen och minska utsläppen av fossil koldioxid. Ett ytterligare syfte är att transportkostnaderna minskar. 

Under 2015 ökade den högsta tillåtna bruttovikten för lastbilar till 64 ton (från tidigare 60 ton). Regeringen väntas under 2016 fatta beslut om att eventuellt tillåta fordon upp till 74 tons totalvikt på den bättre delen av vägnätet. I fortsättningen av ETT-demoprojektet så kommer man att forska kring 90 tons lastbilar. 

Holmen Skog verkar för att överföra transporter av virke från lastbil till järnväg och avser att göra så där det är möjligt och kostnadseffektivt. 

Koncernens resepolicy inkluderar miljöaspekter på resandet med mål att minska omfattningen och därmed deras miljöpåverkan.

Minska transporternas klimatpåverkan

Holmen deltar i det branschgemensamma arbetet med att minska transporternas klimatpåverkan. Målet är att minska utsläppen av fossil koldioxid från transporterna med 20 procent till 2020 (basår 2007). Från och med 2010 gäller den svenska branschorganisationens policy för transporter och hållbarhet. I tillägg till detta finns också gemensamma hållbarhetskriterier framtagna för branschen som kan användas vid upphandling av transporttjänster på lastbil.

Transportutredning 2015

Omfattningen av Holmens transportarbete 2014/2015 samt tillhörande utsläpp av fossil koldioxid beräknades under 2015. I beräkningen ingick transporterna av råvaror och insatsråvaror till bruken samt produkter till kunderna. Det totala transportarbetet uppgick till 4 miljarder tonkm med en fördelning på transportsätten tåg 7 procent, bil 47 procent och båt 44 procent. Det totala utsläppet av fossil koldioxid uppgick till cirka 175 000 ton.

 

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017