Holmens affärsområden ansvarar för transporterna av produkter från bruken till kunderna. Holmen Skog organiserar transporterna till industrierna av virke från skogen och importländerna. Virkestransporterna i Storbritannien organiseras av bruket i Workington. För transporter av övriga råvaror och förbrukningsmateriel ansvarar normalt respektive leverantör.


Långtidschartrade fartyg har under flera år stått för en stor del av det totala transportarbetet i Holmen. Lastutnyttjandet i fartygen är högt. Järnväg utnyttjas framför allt för transporterna av produkter från Sverige till södra delarna av Europa och i viss mån också för inkommande råvaror. Lastbilar är det huvudsakliga transportmedlet för virkestransporter. Mellan de europeiska hamnterminalerna och kunderna är lastbilar oftast det enda alternativet. Samma sak gäller vid korta avstånd mellan tillverkningsenheten och kunden.

Minska transporternas klimatpåverkan

Holmen Skog arbetar sedan länge med att minimera transportarbetet genom flödesoptimering och virkesbyten med andra skogliga aktörer. Moderna optimeringsverktyg används i planeringsarbetet vilket gör att transportavståndet minimeras och miljö- och kostnadseffektiva kombinationer av transportslag utreds.

Holmen Skog arbetar i samverkan med övriga skogsbruket för en teknikutveckling som gör skogsbruket effektivare och minskar utsläppen av koldioxid. Studier med längre virkesfordon och ökade lastvikter visar att utsläppen kan minska med cirka 20 procent. Holmen Skog medverkar i det nationella ETT (EnTraveTill)-demoprojektet där tyngre virkesfordon testas i praktisk drift. Projektet syftar till att minska antalet transporter, sänka dieselförbrukningen och minska utsläppen av fossil koldioxid. Ett ytterligare syfte är att transportkostnaderna minskar.

Under 2016 fortsatte arbetet med att öka lastvikterna med stöd av den höjda bruttovikten för lastbilar, 64 ton (från tidigare 60 ton). Regeringen gav under 2016 också tydliga signaler om att ett införande av 74-tons lastbilar kommer att ske under 2017, vilket är en stor framgång för skogsbranschen. Det inledande vägnätet för 74-tons bilar som Trafikverket föreslår är dock mycket begränsat. Det medför att Holmen inte kan dra någon nytta av det under de första åren, fram till dess att ett större vägnät öppnas. Under 2016 började Holmen Skog följa upp utsläpp av fossil koldioxid mot det nya miljömålet. För perioden 2014-2016 har utsläppen minskat med cirka 5 procent till följd av en högre inblandning av förnyelsebara bränslen (främst HVO).

Holmen Skog verkar för att överföra transporter av virke från lastbil till järnväg och avser att göra så där det är möjligt och kostnadseffektivt.

Koncernens resepolicy inkluderar miljöaspekter på resandet med mål att minska omfattningen och därmed deras miljöpåverkan.

Holmen deltar i det branschgemensamma arbetet med att minska transporternas klimatpåverkan. Målet är att minska utsläppen av fossil koldioxid från transporterna med 20 procent till 2020 (basår 2007). Från och med 2010 gäller den svenska branschorganisationens policy för transporter och hållbarhet. I tillägg till detta finns också gemensamma hållbarhetskriterier framtagna för branschen som kan användas vid upphandling av transporttjänster på lastbil.

Transportutredning 2016

Omfattningen av Holmens transportarbete 2015 samt tillhörande utsläpp av fossil koldioxid beräknades under 2016. Syftet med utredningen var att kartlägga de utsläpp av fossil koldioxid, som varje producerande enhet inom koncernen ger upphov till vid transporter inom Europa av färdiga produkter till kunder samt vid inleveranser av ved, massa, returpapper och kemikalier. Med Europa avses EU27 enligt branschorganisationen Skogsindustriernas metodbeskrivning för beräkning av utsläpp inom svensk skogsindustri.

Det totala transportarbetet uppgick till cirka 4 miljarder tonkm med en fördelning på transportsätten tåg 9 procent, bil 46 procent och båt 45 procent. Transportarbetet utgörs till 72 procent av utleveranser av produkter och till 20 procent av inleveranser av ved. Resterande 8 procent utgörs av inleveranser av returpapper, kemikalier samt massa och kartong.

Det totala utsläppet av fossil koldioxid uppgick för 2015 till 173 000 ton. Holmen avyttrade vid halvårsskiftet 2016 anläggningen i Madrid. Baserat på utsläppen för 2015 innebär detta att utsläppen från transporterna under 2016 bedöms vara cirka 165 000 ton.

Av dessa utsläpp utgör 44 000 ton utsläpp från vedtransporter till de svenska bruken.

Holmen Skog har satt ett miljömål som innebär att utsläppen av fossil koldioxid från drivning och virkestransporter ska minska med 20 procent till 2020 jämfört med 2014.

En kompletterande utredning har gjorts vad gäller utsläpp av koldioxid från varutransporter utanför EU. Utsläppen från så kallade översjötransporter har beräknats till cirka 72 000 ton.

Totalt innebär detta att Holmens utsläpp av fossil koldioxid från transporter av insatsvaror och färdiga produkter uppgick till drygt 235 000 ton under 2016.

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018