Holmens industriella verksamhet kräver tillstånd från miljömyndigheterna i respektive land. Verksamheten kontrolleras av miljömyndigheterna. De certifierade ledningssystemen kontrolleras regelbundet av externa, certifierade revisorer.


Holmens enheter har de tillstånd som krävs för att bedriva verksamheterna. I tillägg till detta finns ett stort antal certifikat för olika typer av ledningssystem.

EUs industriutsläppsdirektiv

2013 började EUs industriutsläppsdirektiv (IED, Industrial Emissions Directive) att gälla. Den nya lagstiftningen innebär skärpningar i kraven att använda bästa tillgängliga teknik. Holmen har utrett i vilken mån verksamheterna vid massa-, pappers- och kartongbruken måste anpassas för att senast till oktober 2018 klara de skärpta utsläppsvillkoren. De svenska brukens miljöstatus är god och de väntas klara de skärpta utsläppsvillkoren. Miljömyndigheten har gett bruket i Workington en dispens som innebär att till utgången av 2021 ska bruket ha investerat i åtgärder så att utsläppsvillkoren klaras.

Certifieringar

Holmen tillämpar certifierade ledningssystem för miljö, energi, kvalitet och arbetsmiljö. Miljöcertifieringar finns också inom Holmen Skog och utgör en garanti för att Holmens skogar sköts enligt godkända normer för naturvård samtidigt som de sociala och kulturella värdena värnas.

ISO 14001, ISO 9001, ISO 50001 och OHSAS 18001 är internationella standarder för miljöstyrning, kvalitetsledning, energiledning och arbetsmiljöfrågor.

PEFCTM(Programme for the Endorsment of Forest Certification) är ett internationellt system för miljöcertifiering av skogsbruket.

FSC® (Forest Stewardship Council®) (FSC-ID) är en organisation som verkar för att världens skogar brukas på ett sätt som är acceptabelt miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Certifiering kan ske enligt kriterier utfärdade av FSC®

Spårbarhetscertifieringar innebär att virke som används vid de certifierade anläggningarna kan spåras till sitt ursprung.  

Certifikat för ledningssystemen, PEFCTM, FSC® och spårbarhet finns på denna webbsida.   

Miljötillstånd för koncernens produktionsanläggningar

Iggesunds bruk, miljöbalken1)

2013

Workingtons bruk, IED

2017

Hallsta pappersbruk, miljöskyddslagen

2000
Bravikens pappersbruk, miljöbalken 2002
Iggesunds sågverk, miljöbalken 2014
Bravikens sågverk, miljöbalken 2010
Linghems sågverk, miljöbalken 2003

 

1) Utöver detta bedrivs anmälningspliktig verksamhet vid produktionsenheten i Strömsbruk. Hamnverksamheten (Skärnäs Terminal) i anslutning till Iggesunds bruk har sedan 1999 miljötillstånd enligt Miljöbalken. Under 2017 pågick processen om nytt miljötånd gällande prodktionsökning vid Iggesunds bruk. Verksamheten vid Skärnäs Terminal inkluderas i denna ansökan.

Certifieringar för ledningssystem

Produktionsanläggningar1) Miljö
ISO 14001
Energi
ISO 50001
Kvalitet
ISO 9001
Arbetsmiljö
OHSAS 18001
Iggesunds bruk2)  2001 2005  1990 2016
Workingtons bruk  2003 2015 1990 2005
Hallsta pappersbruk 2001 2005 1993 2012
Bravikens pappersbruk 1999 2006 1996 2015
Iggesunds sågverk3) 1999 2006 1997 2017
Bravikens sågverk3) 2011 2011 2011 2017

 

Årtalen i tabellen anger det år då certifikatet första gången utfärdades. Certifieringarna innebär att
det finns rutiner för planering, genomförande, uppföljning samt åtgärder för ständiga förbättringar i arbetet med de olika ledningssystemen. Certifikat finns
på Holmens webbplats –  www.holmen.com/certifikat

1) Holmen skogsverksamhet är certifierad enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2004. Vidare har den skogliga verksamheten certifiering enligt kriterier för uthålligt skogsbruk samt en spårbarhetscertifiering, vilket innebär en försäkran om att även icke certifierat virke kommer från kontrollerade källor. Samtliga anläggningar som använder virkesråvara har spårbarhetscertifikat.

2) Certifieringarna inkluderar produktionsenheten i Strömsbruk och verksamheten vid Skärnäs terminal.

3) Certifikaten är gemensamma för de båda sågverken från och med 2011.För Linghems sågverk, som förvärvades 2017, påbörjades arbetet under året med att inkludera verksamheten i övriga sågverks certifikat.

Holmens certifieringar

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019