Holmens industriella verksamhet kräver tillstånd från miljömyndigheterna i respektive land. Verksamheten kontrolleras av miljömyndigheterna. De certifierade ledningssystemen kontrolleras regelbundet av externa, certifierade revisorer.


Holmens enheter har de tillstånd som krävs för att bedriva verksamheterna. I tillägg till detta finns ett stort antal certifikat för olika typer av ledningssystem.

EUs industriutsläppsdirektiv

EUs IPPC-direktiv (Integrated Pollution Prevention Control) var under många år ett fundament i unionens miljölagstiftning. 

2013 började EUs industriutsläppsdirektiv (IED, Industrial Emissions Directive) att gälla. Den nya lagstiftningen innebär skärpningar i kraven att använda bästa tillgängliga teknik. Holmen har utrett i vilken mån verksamheterna vid massa-, pappers- och kartongbruken måste anpassas för att senast till oktober 2018 klara de skärpta utsläppsvillkoren. Brukens miljöstatus är god och alla bruk, utom det i Workington, klarar redan idag till övervägande del de nya kraven. För bruket i Workington pågår utredningar om vilka insatser som krävs för att klara villkoren för utsläpp av processvatten. 

Certifieringar

Holmen tillämpar certifierade ledningssystem för miljö, energi, kvalitet och arbetsmiljö. Miljöcertifieringar finns också inom Holmen Skog och utgör en garanti för att Holmens skogar sköts enligt godkända normer för naturvård samtidigt som de sociala och kulturella värdena värnas. 

ISO 14001, ISO 9001, ISO 50001 och OHSAS 18001 är internationella standarder för miljöstyrning, kvalitetsledning, energiledning och arbetsmiljöfrågor. 

PEFCTM (Programme for the Endorsment of Forest Certification) är ett internationellt system för miljöcertifiering av skogsbruket. 

FSC® (Forest Stewardship Council®) är en organisation som verkar för att världens skogar brukas på ett sätt som är acceptabelt miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Certifiering kan ske enligt kriterier utfärdade av FSC® (FSC-ID). 

Spårbarhetscertifieringar innebär att virke som används vid de certifierade anläggningarna kan spåras till sitt ursprung.  

Certifikat för ledningssystemen, PEFCTM, FSC® och spårbarhet finns på denna webbsida.   

Miljötillstånd för koncernens produktionsanläggningar

Iggesunds bruk1)

2013

Workingtons bruk2)

2002

Hallsta pappersbruk3)

2000
Bravikens pappersbruk4) 2002
Iggesunds sågverk4) 2014
Bravikens sågverk4) 2010

 

1) Miljöbalken. Utöver detta bedrivs anmälningspliktig verksamhet vid produktionsenheten i Strömsbruk. Hamnverksamheten (Skärnäs Terminal) i anslutning till Iggesunds bruk har sedan 1999 miljötillstånd enligt Miljöbalken. Ansökan om nytt miljötillstånd görs 2016 för Iggesunds bruk (produktionsökning). Verksamheterna vid produktionsenheten Strömsbruk samt den vid Skärnäs Terminal inkluderas i denna ansökan.

2) Tillstånd enligt IPPC.

3) Miljöskyddslagen.

4) Miljöbalken.
 

Certifieringar för ledningssystem   

Produktionsanläggningar1, 2, 3) Miljö Energi Kvalitet  Arbetsmiljö
Iggesunds bruk4)  2001 2005  1990 20165)
Workingtons bruk  2003 2015 1990 2005
Hallsta pappersbruk 2001 2005 1993 2012
Bravikens pappersbruk 1999 2006 1996 2015
Iggesunds sågverk6) 1999 2006 1997 20165)
Bravikens sågverk6) 2011 2011 2011 20165)

 

1) Certifikat finns på Holmens webbplats – www.holmen.com/certifikat

2) Miljö/ISO 14001:2004, Energi/ISO 50001:2011, Kvalitet/ISO 9001:2008, Arbetsmiljö/OHSAS 18001:2007. Årtalen anger det år då certifikatet första gången utfärdades. Certifieringarna innebär att det finns rutiner för planering, genomförande, uppföljning samt åtgärder för ständiga förbättringar i arbetet med de olika ledningssystemen.

3) Holmen Skogs verksamhet är certifierad enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2004. Vidare har Holmen Skog certifiering enligt kriterier utfärdade av PEFCTM respektive FSC. Holmen Skog har också spårbarhetscertifiering (FSC® Controlled Wood och PEFCTM Controlled Sources) vilket innebär en försäkran om att även icke certifierat virke kommer från kontrollerade källor. Samtliga anläggningar som använder virkesråvara har spårbarhetscertifikat.

4) Certifieringarna inkluderar produktionsenheten i Strömsbruk och Skärnäs terminal.

5) Certifikaten utfärdas under första halvåret 2016.

6) Certifikaten är gemensamma för de båda sågverken från och med 2011.

 

 

 

 

Holmens certifieringar

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017