Här redovisas hållbarhetsnyckeltal för produktion och miljö de senaste fem åren.


Produktion och miljö     2017  2016  2015  2014  2013
Bruket i Workington,
Produktion, 1 000 ton
         
Kartong 203  174  192  201 170
Råvaror, 1 000 ton          
Virke, milj m3fub  0,31  0,29  0,31  0,33 0,30
Inköpt massa 72,0  66,0  71,9  70,9 73,7
Vattenförbrukning, milj m3 6,7 6,4   6,8  7,3 8,2
Kemikalier1) 24,5 22,3   22,6  27,0 24,1
Fyllmedel, pigment1) 23,8  21,5  23,2  23,4 23,0
Värmeenergi2), GWh          
Produktion vid bruk, biobränsle 1 674  1 640  1 456 1 543 1 076 
Naturgas och olja 171  178  299  42 233
Elenergi, GWh          
Produktion vid bruk 362  372  351  327 262
Utsläpp till luft          
Svaveldioxid (räknat som svavel, S), ton 6,7  6,3  3.7  6,2 7,4
Kväveoxider, ton 190  194  143  161 110
Stoft, ton 0,6  1,0  3,5  4,4 2,6
Fossil koldioxid, 1 000 ton 29,5  31,8  55,4  7,9 41,0
Biogen koldioxid, 1 000 ton 571  514  499  505 385
Utsläpp till vatten, ton           
COD, (organisk substans) 9,7 9,7  10,5  10,0 9,8
Suspenderande ämnen, ton 1 320 1 620  1 860  2 300 2 770
Kväve, ton 25 59  32  30 15
Fosfor, ton 4,1 4,1  4.3  6,7 2,7
Biprodukter, 1 000 ton          
Till energiproduktion, internt 21,7  15,7  19.4 4,7 -
Nyttiggjorda eller till återvinning2) 21 20 19 22 39
Avfall, 1 000 ton          
Farligt3) 0,3  0,43  0,01  0,02 0,01
Deponerat (vått) 0,05 0,13  0,05  0,03 0,04

 

  1. 100 procent aktiv substans. Total mängd handelsvara var för kemikalier 
    37 960 ton och för fyllmedel och pigment 30 350 ton.

  2. Biprodukter nyttjade bland annat som anläggningsmaterial, konstruktionsmaterial eller för tillverkning av jordprodukter.

  3. Farligt avfall tas om hand av auktoriserade återvinningsföretag.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019