Här redovisas hållbarhetsnyckeltal för produktion och miljö vid Iggesunds sågverk för de senaste fem åren.


Produktion och miljö 2017  2016 2015 2014 2013
Iggesunds sågverk,
Produktion, 1 000 ton
         
Trävaror, 1 000 m3 362   355  315  341 322
Råvaror, 1 000 ton          
Virke, milj m3fub

 0,77

 0,76  0,66  0,76 0,72
Värmeenergi, GWh          
Produktion vid bruk från
returlutar, bark och vedrester1)
121   110  103  112 98
Fossila bränslen 7,4   7,6  6,3  6,5 10,0
Elenergi, GWh          
Inköpt 20   21  19  20 20
Utsläpp till luft          
Svaveldioxid (räknat som svavel, S), ton 0,5   0,7  0,4  0,7 0,3
Kväveoxider, ton 31   28  29  36 27
Stoft, ton 3,7  5,7  7,0   2,8 5,2
Fossil koldioxid, 1 000 ton 2,1   2,1 1,7   1,8 2,6
Biogen koldioxid, 1 000 ton 45,4   41,8 39,8   42,0 29,7
Biprodukter, 1 000 ton           
Till energiproduktion, externt  186   170 129   152 1132)
Avfall, 1 000 ton          
Farligt2) 7,0   1,5 3,0   3,2 3,4

 

  1. Värmeenergi från Iggesunds bruk. Utsläpp till luft från produktionen av värmeenergin är inkluderade i tabellen.

  2. Farligt avfall tas om hand av auktoriserade återvinningsföretag.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019