Här redovisas hållbarhetsnyckeltal för produktion och miljö vid Iggesunds sågverk för de senaste fem åren.


Produktion och miljö  2016 2015 2014 2013 2012
Intern råvaruanskaffning (Holmen)          
Skörd av egen skog, 1 000 m3fub 2 986  3 213  3 297 3 465  3 211
Elproduktion, vattenkraft/vindkraft, GWh   1 079  1 441  1 113 1 041   1 343
Iggesunds sågverk,
Produktion, 1 000 ton
         
Trävaror, 1 000 m3  355  315  341 322       308
Råvaror, 1 000 ton          
Virke, milj m3fub  0,76  0,66  0,76 0,72   0,70
Värmeenergi, GWh          
Produktion vid bruk från
returlutar, bark och vedrester1)
 110  103  112 98     97
Fossila bränslen  7,6  6,3  6,5 10,0  3,0
Elenergi, GWh          
Inköpt  21  19  20 20   21
Utsläpp till luft, ton          
Svaveldioxid (räknat som svavel, S)  0,7  0,4  0,7 0,3   0,2
Kväveoxider  28  29  36 27   27
Stoft 5,7  7,0   2,8 5,2   4,5
Koldioxid, 1 000 ton          
- Fossil  2,1 1,7   1,8 2,6   1,6
- Biogen  41,8 39,8   42,0 29,7   25,4
Biprodukter, 1 000 ton           
Till energiproduktion, externt   170 129   152 1132) -
Avfall, 1 000 ton          
Farligt3)  1,5 3,0   3,2 3,4  4,0
Deponerat (vått)  -  - -   -

 

  1. Värmeenergi från Iggesunds bruk. Utsläpp till luft från produktionen av värmeenergin är inkluderande i tabellen.

  2. Ny uppgift för 2013

  3. Farligt avfall tas om hand av auktoriserade återvinningsföretag.

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018