Här redovisas hållbarhetsnyckeltal för produktion och miljö de senaste fem åren.


Produktion och miljö 2016 2015   2014  2013  2012
Intern råvaruanskaffning          
Skörd av egen skog, 1 000 m3fub  2 986  3 213 3 297 3 465  3 211
Elproduktion, vatten- och vindkraft,  GWh   1 079  1 441 1 113 1 041 1 353
Produktion, 1 000 ton          
Kartong  503  502 500 478 492
Tryckpapper  1 179  1 287 1 325  1 545 1 658
Marknadsmassa  56  56  67 50 35
Trävaror, 1 000 m3  776  734  742 710 651
Råvaror, 1 000 ton          
Virke, milj m3fub1)  5,36  5,10  5,16 5,25 5,19
Returfiber  200  394  439 543 630
Inköpt massa  70  79  75 99 108
Värmeenergi, GWh  6 375  6 288  6 230 6 451 5 8332)
Elenergi, GWh   3 949  3 994  4 067 4 420 4 603
Vattenanvändning, milj m3  70  682)  74 77 77
Plastgranulat/folieringsmaterial  2,6  2,5 2,1 2,6 2,3
Kemikalier3)  151  138  146 146 140
Fyllmedel, pigment3)  148  146 147 178 175
Värmeenergi, GWh          
Produktion vid bruk från returlutar,
bark och vedrester
4 606  4 289  4 532 4 156 2 880
Återvunnet i TMP-processen4) 1 171  1 083  1 068 1 117 1 171
Naturgas, olja, inöpt5) 599  916  630 1 178 1 783
Elenergi, GWh          
Egen vattenkraft  958  1 302  1 048 1 008 1 343
Egen vindkraft  121  138  65 33 10
Produktion vid bruk  784  781  740 769 563
Inköpt, netto6)  2 086  1 773  2 214 2 610 2 687
Utsläpp till luft7), ton          
Svaveldioxid (räknat som svavel, S) 41  52  57 91 116
Kväveoxider 960  891  1 181 1 557 1 664
Stoft 39   48  29 52 84
Koldioxid, 1 000 ton          
- Fossil8)  124  180  126 254 330
- Biogen  1 539  1 441  1 551 1 449 1 064
Utsläpp till vatten, ton           
COD, (organisk substans), 1 000 ton   20,4  21,0 20,4 20,4 18,9
Suspenderande ämnen, 1 000 ton  3,2  3,3  3,6 4,3 3,2
AOX, (klorerad organisk substans)  51,9  56,7  54,3 46,5 47,7
Kväve 208  226  203 215 242
Fosfor 14,0  19,0  19,0 15,0 15,7
Biprodukter, 1 000 ton           
Energiproduktion, internt/externt   872  823  824 885 865
Tallolja9)  12,8 11,9 13,2 13,0 12,3
Avfall, 1 000 ton          
Nyttiggjort eller återvunnet10) 270  303  296 367 380
Farligt11) 2,2  1,8  1,6 2,4 2,4
Deponerat (vått) 16  13  5,6 12 16
Energileveranser           
GROT och torv, GWh12) 155  230 275 294 297
El- och värmeenergi, GWh13)  380  348  315 199 202

Holmen Paper Madrid avyttrades vid halvårsskiftet 2016. I tabellen ovan är Holmen Paper Madrid inkluderad för första halvåret 2016.

 1. För koncernen är virkesförbrukningen beräknad netto med hänsyn till interna leveranser av flis från sågverken till de närliggande bruken.

 2. Korrigerad uppgift.

 3. 100 procent aktiv substans. Total mängd handelsvara var för kemikalier 229 000 ton och för fyllmedel och pigment
  207 000 ton.

 4. Av använd el vid TMP-tillverkningen vid Bravikens pappersbruk och Hallsta pappersbruk bildas värmeenergi som återvinns och används i produktionen.

 5. Redovisningen inkluderar data för gasförbrukningen och tillhörande utsläpp kopplade till Holmens andel, cirka 240 GWH, av det av det till halvårsskiftet 2016 hälftenägda gaskombikraftverket (COGEN) vid Holmen Paper Madrid. Uppgiften inkluderar också naturgas och olja som använts vid bruken.

 6. Den inköpta elenergin är fossilfri.

 7. Utsläpp till luft av flyktiga organiska föreningar uppgick 2016 till 2 250 (2 150) ton för NMVOC, 26 (26) ton för CH4 samt 33 (50) ton för N2O.. 

 8. Utsläppen 2016 från det vid halvårsskiftet avyttrade bruket i Madrid uppgick till cirka 47 000 ton.

 9. För leverans till kemikalieindustrin.

 10. Biprodukter nyttjade bland annat som anläggningsmaterial, konstruktionsmaterial eller för tillverkning av jordprodukter.

 11. Farligt avfall tas om hand av auktoriserade återvinningsföretag. Vissa fraktioner av avfallet återvinns. I hamnar vid tre av Holmens bruk omhändertas oljehaltigt avfall från båtar som angör hamnarna. I uppgiften för farligt avfall finns sådant avfall inkluderat. För 2016 uppgick mängden av detta avfall till 591 ton.

 12. GROT (grenar och toppar) och torv som levererats från Holmens marker till extern energiproduktion.

 13. För 2015; 155 GWh elenergi, som levererades från bruket i Workington till närsamhället. 217GWh värmeenergi från Iggesunds bruk och Bravikens pappersbruk till Iggesunds sågverk respektive Bravikens sågverk, 8 GWh värmeenergi från Hallsta pappersbruk och Iggesunds bruk till närliggande samhällens fjärrvärmenät.

   

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

 • Logga in
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2017