Här redovisas hållbarhetsnyckeltal för produktion och miljö de senaste fem åren.


Produktion och miljö 2017 2016 2015   2014  2013
Intern råvaruanskaffning           
Skörd av egen skog, 1 000 m3fub 2 904  2 986  3 213 3 297 3 465
Elproduktion, vatten- och vindkraft,  GWh  1 169  1 079  1 441 1 113 1 041
Produktion, 1 000 ton          
Kartong  530  503  502 500 478
Tryckpapper  1 088  1 179  1 287 1 325  1 545
Marknadsmassa  54  56  56  67 50
Trävaror, 1 000 m3  827  776  734  742 710
Råvaror, 1 000 ton          
Virke, milj m3fub1)  5,63  5,36  5,10  5,16 5,25
Inköpt massa  79  70  79  75 99
Värmeenergi, GWh  6 0992)  6 375  6 288  6 230 6 451
Elenergi, GWh  3 9873)   3 949  3 994  4 067 4 420
Vattenanvändning, milj m4)  73  70  68  74 77
Plastgranulat/folieringsmaterial  2,9  2,6  2,5 2,1 2,6
Kemikalier5)  147  151  138  146 146
Fyllmedel, pigment5)  146  148  146 147 178
Utsläpp till luft6,7)          
Svaveldioxid (räknat som svavel, S), ton 48 41  52  57 91
Kväveoxider, ton 907 960  891  1 181 1 557
Stoft, ton 30 39   48  29 52
Fossil koldioxid, 1 000 ton 73  124  180  126 254
Biogen koldioxid, 1 000 ton 1 545  1 539  1 441  1 551 1 449
Utsläpp till vatten6)          
COD, (organisk substans), 1 000 ton  20,1  20,4  21,0 20,4 20,4
Suspenderande ämnen, 1 000 ton 2,8  3,2  3,3  3,6 4,3
AOX, (klorerad organisk substans) 48  51,9  56,7  54,3 46,5
Kväve 177 208  226  203 215
Fosfor 14 14,0  19,0  19,0 15,0
Biprodukter, 1 000 ton           
Energiproduktion, internt/externt  995  872  823  824 885
Nyttiggjort eller återvunnet8) 202 270 303 296 367
Tallolja9) 14  13 12 13 13
Avfall, 1 000 ton          
Farligt10) 1,9 2,2  1,8  1,6 2,4
Deponerat (vått) 1,8 16  13  5,6 12
Energileveranser           
GROT och torv, GWh11) 116 155  230 275 294
El- och värmeenergi, GWh12) 366  380  348  315 199

 

 1. För koncernen är virkesförbrukningen beräknad netto med hänsyn till interna leveranser av flis från sågverken till de närliggande bruken.

 2. Varav 4 615 GWh från produktion vid bruk från returlutar, bark och vedrester, 1 132 GWh från TMP-processen vid Bravikens pappersbruk och Hallsta pappersbruk som bildar värmeenergi som återvinns och används i produktionen samt 352 GWh från naturgas, olja och inköpt värmeenergi.

 3. Varav 2 377 GWh förnybar elenergi och 1 610 GWh kärnkraftsel. Utsläppen av fossil koldioxid från produktion av inköpt elenergi uppgick till 113 ton.

 4. Till nästan 100 procent används ytvatten från sjöar och vattendrag.
 5. 100 procent aktiv substans. Total mängd handelsvara var för kemikalier 227 000 ton och för fyllmedel och pigment
  206 000 ton.

 6. Avser utsläpp vid anläggningar.

 7. Utsläpp till luft av flyktiga organiska föreningar uppgick 2017 till 2 591 (2 552) ton för NMVOC, 26 (26) ton för CH4 samt 37 (33) ton för N2O.

 8. Biprodukter nyttjade bland annat som anläggningsmaterial, konstruktionsmaterial eller för tillverkning av jordprodukter.

 9. För leverans till kemikalieindustrin.
 10. Farligt avfall tas om hand av auktoriserade återvinningsföretag. Vissa fraktioner av avfallet återvinns. Under 2017 omhändertogs oljehaltigt avfall från båtar som angjorde två av Holmens hamnar. I uppgiften för farligt avfall finns sådant avfall inkluderat. För 2017 uppgick mängden av detta avfall till 672 ton.

 11. GROT (grenar och toppar) och torv som levererats från Holmens marker till extern energiproduktion.

 12. För 2017: 138 GWh elenergi, som levererades från bruket i Workington till närsamhället. 212 GWh värmeenergi från Iggesunds bruk och Bravikens pappersbruk till Iggesunds sågverk respektive Bravikens sågverk. Från Hallsta pappersbruk och Iggesunds bruk levererades totalt 16 GWh värmeenergi tilll närliggande samhällens fjärrvärmenät.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

 • Logga in
 • Personuppgifter (GDPR)
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2019