Holmen har under senare år investerat betydande belopp i processutrustning som syftar till hushållning med el- och värmeenergi. Miljöskyddskostnader redovisas enligt Statistiska Centralbyråns riktlinjer.


Miljöinvesteringar

Vid bruken integreras miljö- och energihänsyn som viktiga delar vid planering av produktion och investeringar. Enligt SCB:s riktlinjer delas investeringarna upp i direkta och integrerade investeringar samt investeringar för hushållning av energi. Miljöinvesteringar inkluderar såväl direkta (utsläppsbehandlande) som indirekta (förebyggande) investeringar.

El- och värmebesparande investeringar har varit betydande under de senaste åren.

De miljörelaterade delarna i investeringsprojekten inom affärsområdet för kartongproduktion var betydande. Vid Iggesunds bruk togs en ny sodapanna med turbin i drift 2012. Vid bruket i Workington togs en bioenergipanna med turbin i drift i början av 2013. Dessa investeringar syftade till hushållning av el- och värmeenergi. Investeringen vid Iggesunds bruk var på totalt 2,3 miljarder kronor och den vid bruket i Workington var på 1,1 miljarder kronor. Koncernens miljörelaterade kostnader för el- och värmebesparande investeringar uppgick 2012 till knappt 580 Mkr där huvuddelen utgjordes av kostnader kopplade till ovan nämnda projekt.

För 2014 uppgick kostnaderna till cirka 320 Mkr där miljörelaterade kostnader för uppförandet av vindkraftverk i Varsvik, Norrtälje kommun utgjorde huvuddelen.

De el- och värmebesparande investeringarna för 2017 uppgick till 20 Mkr.

Miljökostnader

Interna och externa miljökostnader

För att kunna bedriva ett ambitiöst miljöarbete krävs interna och externa insatser. Kostnaderna för detta inkluderar miljöpersonal, drift av reningsutrustning, avfallshantering, tillsyn, miljöutbildning, tillståndsansökningar, miljökonsulter samt kostnader för åtgärder vid avslutade verksamheter. Kostnaderna har uppgått till mellan 140 och 210 Mkr under de senaste fem åren.

Miljöskatter och avgifter

Anläggningarna erlägger skatt och avgifter såsom skatt på deponerat avfall, koldioxid-, och svavelskatt samt avgifter för utsläpp av kväveoxider.

I takt med att koncernens svenska bruk under senare år kunnat minska användningen av fossila bränslen har därmed också kostnaderna för bränslerelaterade skatter minskat. Miljöskatter och avgifter väntas minska ytterligare i takt med de omfattande energi- och klimatrelaterade investeringar som gjorts och görs vid flera bruk i koncernen.

Skogsbrukets miljökostnader

Skogsbrukets miljökostnader beräknas som värdet på det virke som av miljöskäl inte avverkas. Miljöåtgärderna i Holmens skogsbruk innebär att cirka 12 procent av den produktiva skogsmarksarealen undantas från brukande och att således knappt 12 procent av den möjliga volymen inte tas ut. Bortfallet av intäkter värderades för 2017 till 62 Mkr.

Intäkter

Holmens anläggningar deltar sedan 2005 i EU:s handel med utsläppsrätter för koldioxid. Koncernens åtgärder för att minska användningen av fossila bränslen och därmed utsläppen av koldioxid har gjort det möjligt att sälja utsläppsrätter. Det redovisade resultatet varierar över åren. Resultatet blev 21 Mkr för 2017.

Holmen har under flera år producerat förnybar el. Genom deltagande i handeln med elcertifikat har detta lett till intäkter. Det redovisade resultatet har under den senaste femårsperioden varierat mellan 30 och 435 Mkr. Det högsta resultatet motsvarar utfallet för 2015. Detta beror på intäkter från försäljning av certifikat som erhålls tack vare den biobränslepanna som togs i drift i början av 2013 vid bruket i Workington.

Försäljning av värme och biprodukter/avfall

Överskott av värmeenergi som finns vid några anläggningar säljs sedan några år till kommunala fjärrvärmenät. Från bruket i Workington säljs överskottsel till samhället.

Vid tillverkningen uppkommer olika typer av biprodukter/avfall. Stora delar av detta material kan återvinnas och nyttiggöras, till exempel som bränsle för energiproduktion. Flera anläggningar säljer sådana biprodukter till externa användare, till exempel för energiproduktion och konstruktionsändamål.

Straffavgifter

Överskridande av myndigheternas tillåtna nivåer för utsläpp kan rendera straffavgifter för det företag som orsakar utsläppet. Införda miljö- och energiledningssystem samt myndigheternas regelbundna kontroller av den industriella verksamheten gör att risker för överskridanden kan hanteras på ett bra sätt. Under lång tid har Holmen inte orsakat några utsläpp som lett till påföljd i form av straffavgifter.

Miljöskyddskostnader  2017 2016  2015  2014  2013 
Kostnader, Mkr          
Investeringar (behandlande och förebyggande)      44  55  12  26 122
El- och värmebesparande investeringar1) 20  8  18  320 300
Miljöskatter och avgifter2) 12  14  12  10 14
Interna och externa miljökostnader3) 137  182  208  169 178
Skogsbrukets miljökostnader4) 62  71  101  70 84

 

  1. De höga kostnader som anges för 2013-2014 utgörs huvudsakligen av miljörelaterade delar av uppförandet av biobränslepannor inom Iggesund Paperboard samt för vindkraftsverket i Varsvik, Norrtälje kommun.

  2. I angivet belopp ingår kostnader för avfallshantering, energiskatt som finns i Sverige på användningen av fossila bränslen, kväveoxidavgift och tillsynsavgifter.

  3. Här inkluderas kostnader för miljöpersonal, drift av reningsutrustning, avfallshantering, ledningssystem, miljöutbildning, tillståndsansökningar, miljökonsulter samt kostnader för utredningar och åtgärder vid avslutade verksamheter.

  4. Skogsbrukets miljökostnader beräknas som värdet på det virke som av miljöskäl inte avverkas. Miljöåtgärderna i Holmens skogsbruk innebär att 12 procent av den produktiva skogsmarksarealen undantas brukande och att således cirka 12 procent av den möjliga volymen inte tas ut. Det årliga bortfallet av intäkter 2017 värderas till 62 Mkr. 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019