Holmens miljöarbete fokuserar på effektiv användning av råvaror och energi, där skogen genom sitt upptag av koldioxid spelar en nyckelroll i klimatfrågan.


Holmens miljöansvar

Miljö- och energihänsyn är en självklar del i Holmens planering av produktion och investeringar. Verksamheten kännetecknas av ett resurseffektivt nyttjande av förnybar råvara och energi samt att miljön skyddas enligt försiktighetsprincipen. Så långt möjligt återvinns energi, kemikalier och fibrer i syfte att minimera miljöpåverkan från produktionen. I avsnittet Riskhantering på sida 37 beskrivs Holmens förebyggande arbete kring miljörelaterade risker och hur de hanteras.

Holmens miljöarbete kännetecknas av ett ständigt förbättringsarbete vilket bedrivs inom ramen för de certifierade miljö- och energiledningssystemen. Detta leder till att lagstiftningens och myndigheternas krav följs vilket säkerställs via den lagstadgade myndighetstillsynen.

Anläggningarnas miljöpåverkan sker huvudsakligen genom utsläpp till luft och vatten. Information om produktionen och prioriterade miljöparametrar redovisas på sida 80-81.

Miljömål för hållbar utveckling

Holmen har under flera år arbetat med koncernövergripande miljömål för hållbar utveckling. Ökad produktion och användning av produkter tillverkade av förnybar råvara från skogen är viktigt ur såväl ett produktions som ett klimatperspektiv. Holmen har därför ett mål om att den årliga tillväxten i Holmens skogar år 2050 ska vara 25 procent högre jämfört med 2007.

Koncernens mål för fossila bränslen är att minska användningen vid bruken med 75 procent från 2005 till 2020. Fram till och med 2016 har minskningen varit 75 procent. Omfattande investeringar för biobaserad energiproduktion vid kartongbruken, samt ändrad energistrategi vid övriga bruk, har fått ett stort genomslag vad avser användningen av fossila bränslen. Vid halvårsskiftet 2016 avyttrades anläggningen i Madrid. Energiproduktionen vid bruket är baserad på naturgas, ett fossilt bränsle. I och med att bruket nu är avyttrat har detta resulterat i att Holmens utsläpp av fossil koldioxid minskat ytterligare. Med anledning av detta har målet reviderats från och med 2017 och innebär att användningen av fossila bränslen ska minska med 90 procent från 2005 till 2020.

Det tredje klimatrelaterade hållbarhetsmålet är att öka andelen egentillverkad förnybar elenergi i förhållande till Holmens totala elanvändning. Målet till 2020 är att nå en produktion motsvarande 50 procent, vilket ska jämföras med 31 procent för basåret 2005. 2016 motsvarade egenproducerad förnybar elenergi 45 procent av Holmens totala elanvändning. Tillgången på vatten för vattenkraftverken var något sämre 2016 än för 2015 vilket ledde till lägre elproduktion.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018