Holmens miljöarbete fokuserar på effektiv användning av råvaror och energi, där skogen genom sitt upptag av koldioxid spelar en nyckelroll i klimatfrågan.


Holmens miljöansvar

För Holmen är miljö- och energihänsyn en självklar del i planeringen av produktion och investeringar.  Verksamheten kännetecknas av ett resurseffektivt nyttjande av förnybar råvara och energi samt av att miljön skyddas enligt försiktighetsprincipen. Så långt det är möjligt återvinns energi, kemikalier och fibrer i syfte att minimera miljöpåverkan från produktionen. I avsnittet Riskhantering på sida 33 i Holmens årsredovisning 2017 beskrivs organisationens förebyggande arbete kring miljörelaterade risker och hur de ska hanteras.

Holmens miljöarbete kännetecknas av ständiga förbättringsåtgärder inom ramen för certifierade miljö- och energiledningssystem, vilket säkerhetsställer att lagstiftning och myndighetskrav efterlevs.

Anläggningarnas miljöpåverkan sker huvudsakligen genom utsläpp till luft och vatten. Information om produktionen och prioriterade miljöparametrar redovisas i Holmens årsredovisning på sida 76-77.

Miljömål för hållbar utveckling

Under många år har Holmen arbetat med koncernövergripande miljömål för hållbar utveckling. Ökad produktion och användning av produkter tillverkade av förnybar råvara från skogen är viktigt i ett klimatperspektiv.

Tillväxten i Holmens skogar ska öka, vilket ska ge högre framtida skörd samtidigt som mer koldioxid binds. Virkesförråd och skörd ska år 2050 vara 50 procent högre än år 2000. Virkesförrådet har hittills ökat med 15 procent samtidigt som skörden har ökat med 25 procent.

Koncernens mål för fossila bränslen är att minska användningen vid bruken med 90 procent från 2005 till 2020. Fram till och med 2017 har minskningen varit 86 procent. Omfattande investeringar för biobaserad energiproduktion vid kartongbruken, samt ändrad energistrategi vid övriga bruk har gjort att användningen av fossila bränslen minskat i väsentlig omfattning.

Det tredje klimatrelaterade hållbarhetsmålet är att öka andelen egentillverkad förnybar elenergi i förhållande till Holmens totala elanvändning. Målet till 2020 är att nå en produktion motsvarande 50 procent, vilket ska jämföras med 31 procent för basåret 2005. 2017 motsvarade egenproducerad förnybar energi 45 procent av Holmens totala elanvändning.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019