Holmens skogar, produktionsprocesser och produkter bidrar till utvecklingen mot en biobaserad samhällsekonomi. Miljöarbetet handlar om att kontinuerligt minska miljö- och klimatpåverkan, samt säkerställa att koncernen efterlever de regler och villkor som ställs inom miljöområdet.


Holmens miljöansvar

Miljö- och energihänsyn är en självklar del i Holmens planering av produktion och investeringar. Verksamheten kännetecknas av resurseffektivt nyttjande av förnybar råvara och energi. Så långt som möjligt återvinns energi, kemikalier och fibrer i syfte att minimera miljöpåverkan från produktionen. 

Holmen följer lagstiftningens och myndigheternas krav inom miljöområdet. Detta säkerställs dels via lagstadgad myndighetstillsyn och dels genom det förbättringsarbete som bedrivs vid produktionsanläggningarna inom ramen för miljö- och energiledningssystemen.

Miljömål för hållbar utveckling 

Holmen har under flera år arbetat med koncernövergripande miljömål för hållbar utveckling. Ökad produktion och användning av produkter tillverkade av förnybar råvara från skogen är viktigt ur såväl ett produktions- som klimatperspektiv. Holmen har därför ett mål om att till 2050 öka tillväxten i Holmens skogar med 25 procent jämfört med 2007. 

Koncernens mål för fossila bränslen är att minska användningen med 75 procent från 2005 till 2020. De investeringar som gjorts för biobaserad energiproduktion inom Iggesund Paperboard samt ändrad energistrategi inom Holmen Paper har fått ett stort genomslag vad avser användningen av fossila bränslen de senaste åren. Fram till och med 2014 var minskningen 74 procent. Under 2015 inträffade en högtrycksläcka på ångturbinen vid bruket i Workington. Detta ledde till att bruket tvingades använda naturgas som bränsle för ång- och värmeproduktionen. Den nedåtgående trenden i koncernens användning av fossila bränslen bröts därmed. Åtgärder har vidtagits och för 2016 väntas koncernens användning av fossila bränslen att ha minskat med cirka 70 procent jämfört med 2005. 

Det tredje klimatrelaterade hållbarhetsmålet är att öka andelen egentillverkad förnybar elenergi i förhållande till Holmens totala elanvändning. Målet till 2020 är att nå en produktion motsvarande 50 procent, vilket ska jämföras med 31 procent för basåret 2005. 2015 motsvarade egenproducerad förnybar elenergi 52 procent av Holmens totala elanvändning. 

 Läs mer om miljömål i omvärlden och Holmens åtgärder samt resultat i relation till dessa.  

 

 

 

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017