Iggesund Paperboards kartongbruk i Workington ligger i nordvästra England, utanför staden med samma namn. Bruket är lokaliserat i omedelbar anslutning till kusten, som är öppen och starkt påverkad av tidvattenströmmar.


Miljöarbetet 2016

Det biobränsleeldade kraftvärmeverket har gått fortsatt bra under 2016. Alla el- och värmebehov har tillgodosetts och överskott av förnybar el har exporterats till det allmänna elnätet. Utsläppen till luft låg inom de tillåtna gränserna.

Under 2015 upptäcktes ett läckage av högtrycksånga vid ångturbinen, vilket åtgärdades i mars 2016. Under perioden i fråga stabiliserades våra ångturbinsystem, genom partiell tillförsel av processånga från externa gaspannor. Vi fortsatte att generera all elektricitet från förnybara bränslen. Kraftvärmeverket behöll kvalitetscertifieringen Good Quality CHP (GQCHP). Brukets miljötillstånd har nu ändrats, vilket innebär att naturgas får användas för att generera ånga, så att nettoproduktionen av förnybar el kan ökas under perioder av höjd inhemsk efterfrågan.

Under året har också införandet av BREF-dokumentet (referensdokument för bästa tillgängliga teknik, BAT) följts upp. Arbete behöver utföras vid bruket i Workington för att klara de nya BAT-AEL-gränsvärdena (utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik) för utsläpp till vatten. Flera förberedande studier har genomförts, däribland en bedömning av olika BAT-alternativ och en vattenbalansberäkning för bruket. Resultatet av arbetet är en drift- och investeringsplan med olika etapper som ska genomföras i syfte att uppfylla tillståndskraven. Den första etappen, som startade 2014, är ett investeringsprojekt som syftar till att minska utsläppen av såväl fibrer som bestrykningspigment i avloppsvattnet. Därefter läggs vårt fokus på vattenbalansen – för att både stabilisera och minska den totala förbrukningen – och på att modifiera blekningsprocessen. Biologisk rening kommer att införas i ett sista steg, när de interna förbättringarna har genomförts. Olika alternativ för avloppsrening håller på att utvärderas, för att identifiera en process som har bäst potential som helhet.

Tillstånd

Under året har vi arbetat med att ta fram ett miljöprogram för att uppfylla kraven i det nya BREF-dokumentet för massa- och pappersindustrin. Det dokumentet färdigställdes 2014 och sedan dess har bruket svarat på två Regulation 60-meddelanden, som är myndigheternas formella mekanism för att begära information. Det första meddelandet gällde en enkel genomgång av information och uppgifter med koppling till LCP-direktivet (stora förbränningsanläggningar). Det andra meddelandet gällde en fullständig BAT-genomgång av brukets processer och utsläpp mot bakgrund av BREF-dokumentet. Detta meddelande svarade bruket formellt på under första kvartalet 2015.

Bruket i Workington uppfyller eller överträffar de uppdaterade BAT-kraven, utom avseende vissa aspekter rörande utsläpp till vatten, där de nya gränsvärdena är mycket lägre än tidigare. Bruket har begärt mer tid för att vidta de drifts- och investeringsåtgärder som krävs för att kunna minska utsläppen till de nya gränserna enligt tillståndet. Ett miljöprogram har tagits fram för att säkerställa att de nya kraven är uppfyllda senast vid utgången av 2021.

Brukets ansökan om undantag har granskats av myndigheterna, och det reviderade tillståndet erhölls under det fjärde kvartalet 2016. Den här processen är i enlighet med EU:s industriutsläppsdirektiv (IED – Industrial Emissions Directive).

Certifiering av miljö- och energiledningssystem

Bruket vid Workington är ISO 14001-certifierat sedan 2003, och certifieringen förnyades 2015. Under 2015 ISO 50001-certifierades även brukets energiledningssystem, som är helt integrerat med det ISO14001-certifierade miljöledningssystemet. Övergången till den uppdaterade ISO 14001:2015-standarden sker under 2017.

Sedan 2005 är bruket även certifierat enligt FSC® (FSC-ID).

Det biobränsleeldade kraftvärmeverket har alla nationella certifieringar för produktion av förnybar energi.

Den 1 april 2014 införde de brittiska myndigheterna krav på att alla förnybara bränslen måste uppfylla hållbarhetskriterierna enligt EU:s direktiv om förnybar energi och brittiska Renewables Obligation Order (ROO). Det innebär att alla bränslen måste klassificeras och uppfylla bestämda krav för växthusgasutsläpp och markanvändningskriterier. Koldioxidutsläppen beräknas längs hela leveranskedjan, tillbaka till skogen, inklusive transporter och bearbetning. Uppgifterna lämnas till myndigheterna en gång i månaden. Rapporterade värden får inte överskrida fastställda gränsvärden. Enligt markanvändningskriterierna är man skyldig att visa att allt bränsle är lagligt och hållbart genom att tillämpa brittiska "Timber Standard". Det ska ske genom att en gång per år lämna in en officiell rapport, undertecknad av ett ackrediterat organ (enligt ISAE3000-standarden). Denna har godkänts av den brittiska tillsynsmyndigheten Ofgem (The Office of Gas and Electricity Markets).

Ofgem utförde den första fullständiga revisionen av kraftvärmeverket under 2015. Revisionen avslutades med godkänt resultat under första kvartalet 2016.

En genomgång av överensstämmelsen med BREF-kraven för stora förbränningsanläggningar har utförts, i enlighet med EU:s industriutsläppsdirektiv. Alla åtgärder har tagits hänsyn till i det reviderade tillståndet som utfärdades 2016.

Investeringar/miljöåtgärder

Det mesta av miljöarbetet under 2016 har bestått av förberedande arbeten för de förväntade nya gränsvärden som är kopplade till BAT-dokumentet. Med utgångspunkt i omfattande processtudier och tekniskt arbete har en plan med flera etapper tagits fram. Tanken är att först minska de specifika pigment- och fiberförlusterna till avloppsvattnet och få balans i brukets vattensystem, för att slutligen satsa på biologisk rening. Planen löper över ett antal år och ligger till grund för ett tidsbegränsat undantag i tillståndet avseende brukets utsläpp till vatten.

Viktiga punkter:

 • Den första fasen för fiber- och pigmentåtervinning har slutförts och är nu en del av den normala hanteringen. Den nya returfiberanläggningen och modifieringar av bestrykningssystemet har lett till tydliga minskningar, och nu ligger fokus på att konsolidera förbättringarna. Brukets operativa rutiner och processer är avgörande här.

 • Minskade nivåer av organiskt material (COD) har uppmätts, vilket är resultatet av arbetet med att optimera blekningsprocessen. Vissa investeringar planeras i syfte att göra ändringen permanent.

 • Vattenförbrukningen per ton produkt ligger kvar på samma låga nivåer som under 2015. Ökad buffertkapacitet för vattensystemen installeras under 2017, med målsättningen att minska förbrukningen ytterligare.

 • Olika alternativ för biologisk avloppsrening i Workington har utvärderats baserat på branschpraxis och brukets pilotförsök. Resultatet av utvärderingarna har införts i den aktivitetsplan som ligger till grund för det reviderade tillståndet.

Produktionsstörningar och klagomål

De externa klagomål som framförts till bruket har framför allt gällt buller. Över 90 % av klagomålen kommer från samma avsändare och gäller framför allt lågfrekvent störande buller. En bullerhanteringsplan har tagits fram som ska hantera de misstänkta orsakerna. Åtgärderna är inriktade på en avluftningsventil som finns på brukets västra sida och surret från transformatorbyggnader som också ligger på den västra sidan. Under 2015 installerades en enhet i avluftningsventilen i syfte att ändra ljudegenskaperna och minska bullret i omgivningen. Under 2017 utförs bullermätning i samarbete med miljömyndigheterna, i syfte att identifiera fler åtgärder som skulle kunna vidtas.

Alla incidenter utreds och information återkopplas till den som framfört klagomålet. Incidenter av denna typ diskuteras också i samrådskommittén som har representanter från lokalsamhället och myndigheterna.

I fråga om drifttillståndet har 15 rapporter lämnats till myndigheterna. Av dessa handlade tio incidenter om höjda nivåer av organiskt material (COD) i samband med striktare blekningskrav kombinerat med minskad vattenförbrukning. Tre incidenter rörde tillfälliga brister vid provtagning, en incident rörde kemikalieläckage vid anläggningen och en incident rörde förhöjd ammoniaknivå i utsläppen till luft. Alla incidenter har rapporterats och utretts, och ingen miljöpåverkan har konstaterats. Incidentrapporterna har stängts.

Uppföljning av miljö- och energimål 2016

Tilldelats nytt miljötillstånd, baserat på BREF-dokument för massa- och pappersindustrin samt för stora förbränningsanläggningar.

Ökad produktion av förnybar el.

Pågående miljöaktiviteter som stöd för det nya tillståndet:

 • Slutförda pilotförsök för utvärdering av rötning av avloppsvatten (biogasproduktion)

 • Fiber- och pigmentåtervinningsprojekt slutfört.

 • Pågående aktiviteter för att befästa fördelarna från minskade nivåer av suspenderande ämnen i utsläpp till vatten.

 • Pågående arbete för att optimera och modifiera blekningsprocessen.Bibehållna nivåer av vattenförbrukning per ton tillverkad kartong, med lägre nivå än tidigare år.

 • Minskade nivåer av organiskt material (COD) i utsläpp till vatten, tack vare nya förhållanden.

 • Pågående projekt för att öka vattensystemets buffertkapacitet i syfte att minska vattenförbrukningen ytterligare.

Miljö- och energimål 2017

Fortsätta med förstudien, pilotförsöken och utvecklingsarbetet för att klara BREF-kraven.

 • Implementera projekt för att öka vattensystemens buffertkapacitet.

 • Fortsätta aktiviteterna för att minska nivåerna av organiskt material (COD) och suspenderade ämnen i utsläpp till vatten.

Fortsätta att optimera produktion och förbrukning av energi.

Avlägsna det gamla gasdrivna kraftvärmeverket och tillhörande utrustning.

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

 • Logga in
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2018