Iggesund Paperboards kartongbruk i Workington ligger i nordvästra England, utanför staden med samma namn. Bruket är lokaliserat i omedelbar anslutning till kusten, som är öppen och starkt påverkad av tidvattenströmmar.


Miljöarbete 2017

Det biobränsleeldade kraftvärmeverket gick fortsatt bra under 2017. El- och värmebehov blev tillgodosett och överskott av förnybar el exporterades till det allmänna elnätet. Utsläppen till luft låg inom de tillåtna gränserna. Kraftvärmeverket behöll alla nödvändiga certifieringar inklusive kvalitetscertifieringen Good Quality CHP (GQCHP). Alla certifieringar kontrollerades av myndigheterna under 2017.

Miljötillståndet för bruket i Workington förlängdes i slutet av 2016 med hänsyn till införandet av BREF-dokumentet (referensdokument för bästa tillgängliga teknik, BAT), och dess krav. Arbete pågår för att klara de nya BAT-AEL-gränsvärdena (utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik) för utsläpp till vatten. Flera förberedande studier genomfördes, däribland en bedömning av olika BAT-alternativ och en vattenbalansberäkning för bruket. Resultatet av arbetet är en drift- och investeringsplan med olika etapper som ska genomföras i syfte att uppfylla tillståndskraven. Den första etappen, som startade redan 2014, är ett investeringsprojekt som syftar till att minska utsläppen av såväl fibrer som bestrykningspigment i avloppsvattnet. Arbetet under 2017 konsoliderade de minskningar som tidigare uppnåtts, och en ny prestandanivå har satts som ligger på nästan hälften av den föregående referensnivån.

Nu ligger fokus på vattenbalansen – för att både stabilisera och minska den totala förbrukningen – och på att modifiera blekningsprocessen. En ökad lagringskapacitet för processvatten har skapats för att möjliggöra större återanvändning av vattenflödet, och på så sätt minska användningen av färskvatten.

En stegvis metod för värmeåtervinning inleddes under 2017, och det finns redan tecken på förbättringar när det gäller elproduktion och bränsleförbrukning.

Biologisk rening kommer att införas i ett sista steg, när de interna förbättringarna har genomförts. Olika alternativ för avloppsrening håller på att utvärderas, för att identifiera en process som har bäst potential som helhet.

Tillstånd

Under året har vi arbetat med att ta fram ett miljöprogram för att uppfylla kraven i det senaste BREF-dokumentet för massa- och pappersindustrin. Det dokumentet färdigställdes 2014 och sedan dess har bruket svarat på två Regulation 60-meddelanden, som är myndigheternas formella mekanism för att begära information. Det första meddelandet gällde en enkel genomgång av information och uppgifter med koppling till LCP-direktivet (stora förbränningsanläggningar). Det andra meddelandet gällde en fullständig BAT-genomgång av brukets processer och utsläpp mot bakgrund av BREF-dokumentet.

Bruket i Workington uppfyller eller överträffar de uppdaterade BAT-kraven, utom avseende vissa aspekter rörande utsläpp till vatten, där de nya gränsvärdena är mycket lägre än tidigare. Bruket har begärt mer tid för att vidta de drifts- och investeringsåtgärder som krävs för att kunna minska utsläppen till de nya gränserna enligt tillståndet. Ett miljöprogram har tagits fram för att säkerställa att de nya kraven är uppfyllda senast vid utgången av 2021.

Brukets ansökan om undantag har granskats av myndigheterna, och det reviderade tillståndet erhölls i slutet av 2016. Processen är i enlighet med EU:s industriutsläppsdirektiv (IED – Industrial Emissions Directive).

Certifiering av miljö- och energiledningssystem

Workington är ISO 14001-certifierat sedan 2003, och certifieringen förnyades 2017. Bruket slutförde också framgångsrikt övergången till den uppdaterade ISO 14001:2015-standarden.

Brukets energiledningssystem är certifierat enligt ISO 50001 sedan 2015, och det är helt integrerat med det ISO 14001-certifierade miljöledningssystemet.

Sedan 2005 är bruket även certifierat enligt FSC® (FSC-ID).

Det biobränsleeldade kraftvärmeverket har alla nationella certifieringar för produktion av förnybar energi.

Den 1 april 2014 införde de brittiska myndigheterna krav på att alla förnybara bränslen måste uppfylla hållbarhetskriterierna enligt EU:s direktiv om förnybar energi och brittiska Renewables Obligation Order (ROO). Det innebär att alla bränslen måste klassificeras och uppfylla bestämda krav för växthusgasutsläpp och markanvändningskriterier. Koldioxidutsläppen beräknas längs hela leveranskedjan, tillbaka till skogen, inklusive transporter och bearbetning. Uppgifterna lämnas till myndigheterna en gång i månaden. Rapporterade värden får inte överskrida fastställda gränsvärden. Enligt markanvändningskriterierna är man skyldig att visa att allt bränsle är lagligt och hållbart genom att tillämpa brittiska "Timber Standard". Det ska ske genom att en gång per år lämna in en officiell rapport, undertecknad av ett ackrediterat organ (enligt ISAE 3000-standarden). Denna har godkänts av den brittiska tillsynsmyndigheten Ofgem (The Office of Gas and Electricity Markets).

Ofgem utförde den första fullständiga revisionen av kraftvärmeverket under 2015. Granskningen avslutades framgångsrikt i början av 2016. Under 2017 genomfördes även revisioner gällande EU:s utsläppshandelssystem, kraftvärmeverkets kvalitetssäkring samt hållbarhetskriterier med framgångsrikt resultat.

En genomgång av överensstämmelsen med BREF-kraven för stora förbränningsanläggningar har utförts, i enlighet med EU:s industriutsläppsdirektiv. Alla åtgärder har tagits hänsyn till i det reviderade tillståndet som utfärdades 2016.

Investeringar/miljöåtgärder

Det mesta av miljöarbetet under 2017 bestod av förberedande arbeten för de reviderade BAT-gränsvärdena som är kopplade till BREF-dokumentet. Med utgångspunkt i omfattande processtudier och tekniskt arbete har en plan med flera etapper tagits fram. Tanken är att först minska de specifika pigment- och fiberförlusterna till avloppsvattnet och få balans i brukets vattensystem, för att slutligen satsa på biologisk rening. Planen löper över ett antal år och ligger till grund för ett tidsbegränsat undantag i tillståndet avseende brukets utsläpp till vatten.

Viktiga punkter

 • Den första fasen för fiber- och pigmentåtervinning har slutförts och är nu en del av den normala hanteringen. Mätbara minskningar har skett under fyra år, och nu ligger fokus på att konsolidera förbättringarna och identifiera nästa steg. Brukets operativa rutiner och processer är avgörande här
 • Minskade nivåer av organiskt material (COD) har uppmätts, vilket är resultatet av arbetet med att optimera blekningsprocessen. Vissa investeringar planeras i syfte att göra ändringen permanent
 • Vattenförbrukningen per ton produkt har minskats ytterligare under 2017. Ökad buffertkapacitet för vattensystemen har installerats och håller på att tas i drift. Fokus ligger nu på att identifiera tillämpningar där återvunnet vatten kan användas istället för färskvatten (ytvatten från en flod) för att på så sätt ytterligare minska förbrukningen
 • Olika alternativ för biologisk avloppsrening i Workington har utvärderats baserat på branschpraxis och brukets pilotförsök. Resultatet av utvärderingarna har införts i den aktivitetsplan som ligger till grund för det reviderade tillståndet
 • En stegvis metod för att öka värmeåtervinningen pågår med syfte att optimera energianvändningen under alla processförhållanden.

Produktionsstörningar och klagomål

De externa klagomål som framförts till bruket under de senaste åren har framför allt gällt buller. Över 90 procent av klagomålen kommer från samma avsändare och gällde framför allt lågfrekvent störande buller. En bullerhanteringsplan har tagits fram som ska hantera de misstänkta orsakerna. Åtgärderna är inriktade på en avluftningsventil som finns på brukets västra sida och surret från transformatorbyggnader som också ligger på den västra sidan. Under 2015 installerades en enhet i avluftningsventilen i syfte att ändra ljudegenskaperna och minska bullret i omgivningen. Bullermätningar i samarbete med miljömyndigheterna genomfördes under 2017 i syfte att identifiera fler åtgärder som skulle kunna vidtas. Klagomålen gällande buller var färre under 2017.

Alla incidenter utreds och information återkopplas till den som framfört klagomålet. Incidenter av denna typ diskuteras också i samrådskommittén som har representanter från lokalsamhället och myndigheterna.

I fråga om drifttillståndet har sju rapporter lämnats in till myndigheterna, vilket är en klar minskning jämfört med 2016. Av dessa gällde fem partiellt spill från avloppsreningssystemet till Solway Firth. En handlade om att den totala veckovisa mängden organiskt material (COD) överskred det tillåtna värdet, och en gällde en incident med en något hög koncentration av suspenderande ämnen. Alla incidenter har rapporterats och utretts, och ingen miljöpåverkan har konstaterats. Incidentrapporterna har stängts.

Uppföljning av miljöarbetet 2017

Pågående miljöaktiviteter som stöd för det nya tillståndet:

 • Pågående aktiviteter för att befästa fördelarna från minskade nivåer av suspenderande ämnen i utsläpp till vatten
 • Pågående arbete för att optimera och modifiera blekningsprocessen
   • Minskade nivåer av organiskt material (COD) i utsläpp till vatten har konsekvent uppnåtts tack vare nya förhållanden.
 • Bibehållna nivåer av vattenförbrukning per ton tillverkad kartong, med återigen lägre nivå än tidigare år
  • Projekt för att öka vattensystemets buffertkapacitet i syfte att minska vattenförbrukningen ytterligare
  • Identifiering av möjligheter till förbättrad vatteneffektivitet där en tydlig potential för en övergripande förbättring identifierades.

Fortsatt optimering av produktion av förnybar el.

Investeringsprojekt genomfördes för förbättrad värmeåtervinning från processen för att stödja energianläggningens effektivitet och minska vattenförbrukningen.

Avlägsnandet av det gamla gasdrivna kraftvärmeverket och tillhörande utrustning är snart slutfört, och återstående arbete är planerat för 2018.

Miljö- och energimål 2018

Fortsätta med projektarbetet för att klara BREF-kraven.

 • Färdigställa projekt för att öka vattensystemens buffertkapacitet
 • Fortsätta aktiviteterna för att minska nivåerna av organiskt material (COD) och suspenderade ämnen i utsläpp till vatten
 • Definiera framtida krav för avloppsreningsanläggningen baserat på de aktiviteter för processoptimering som redan har identifierats och genomförts.

Fortsätta att optimera produktion och förbrukning av energi.

Slutföra arbetet med att avlägsna det gamla gasdrivna kraftvärmeverket och tillhörande utrustning.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

 • Logga in
 • Personuppgifter (GDPR)
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2019