Iggesund Paperboards kartongbruk i Workington ligger i nordvästra England, utanför staden med samma namn. Bruket är lokaliserat i omedelbar anslutning till kusten, som är öppen och starkt påverkad av tidvattenströmmar.


Miljöarbete 2015

Det biobränsleeldade kraftvärmeverket har gått fortsatt bra under 2015. El- och värmebehovet har tillgodosetts och överskott av förnybar el har exporterats till det allmänna elnätet. Utsläppen till luft låg inom de tillåtna gränserna. I mars stängdes kraftvärmeverket av inför en första större underhålls- och inspektionsåtgärd, som krävs enligt lag. Allt planerat arbete utfördes och inga särskilda problem rapporterades. Senare under året upptäcktes ett läckage av högtrycksånga vid ångturbinen. Felet åtgärdas i mars 2016. 

Under året har också införandet av BREF-dokumentet (referensdokument för bästa tillgängliga teknik, BAT) följts upp. Arbete behöver utföras vid bruket i Workington för att klara de nya BAT-AEL-gränsvärdena (utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik) för utsläpp till vatten. Flera förberedande studier har genomförts, däribland en bedömning av olika BAT-alternativ och en vattenbalansberäkning för bruket. Resultatet av arbetet är en drifts- och investeringsplan med olika etapper som ska genomföras i syfte att uppfylla tillståndskraven. Den första etappen, som startade 2014, är ett investeringsprojekt som syftar till att minska utsläppen av såväl fibrer som bestrykningspigment i avloppsvattnet. Sådana utsläpp minskade med drygt 30 procent redan under 2015. Därefter kommer fokus att läggas på vattenbalansen, för att både stabilisera och minska den totala användningen, och på biologisk rening. Olika alternativ för avloppsrening håller på att utvärderas, för att identifiera en process som har bäst potential som helhet.

Tillstånd

Under året har arbete pågått för att granska det nya BREF-dokumentet för massa- och pappersindustrin. Dokumentet färdigställdes 2014 och sedan dess har bruket erhållit två så kallade Regulation 60-meddelanden, som är myndigheternas formella mekanism för att begära information. Det första meddelandet gällde en enkel genomgång av information och uppgifter med koppling till LCP-direktivet (stora förbränningsanläggningar). Det andra meddelandet gällde en fullständig BAT-genomgång av brukets processer och utsläpp mot bakgrund av BREF-dokumentet. Detta meddelande svarade bruket formellt på under första kvartalet 2015. 

Den viktigaste aspekten för bruket i Workington är utsläppsnivåerna till vatten. Bruket har begärt mer tid för att vidta de drifts- och investeringsåtgärder som krävs för att kunna minska utsläppen till de nya gränserna enligt tillståndet. Brukets ansökan granskas av myndigheterna, och ett reviderat tillstånd förväntas under 2016. Det nya tillståndet kommer att innehålla utsläppsgränsvärden för perioden fram till 2018 (baserat på de nuvarande nivåerna) och för perioden 2018 och framåt. Gränsvärdena kommer att återspegla antingen fullständig eller begränsad överensstämmelse. Processen är i linje med EU:s industriutsläppsdirektiv (IED – Industrial Emissions Directive) och kommer att förhandlas under 2016.

Miljöcertifiering

Workington är ISO 14001-certifierat sedan 2003, och certifieringen förnyades 2015. Sedan 2005 är bruket även certifierat enligt FSC® (FSC-ID). Det biobränsleeldade kraftvärmeverket har alla nationella certifieringar för produktion av förnybar energi. 

Under 2015 ISO 50001-certifierades brukets energiledningssystem, som är helt integrerat med det ISO14001-certifierade miljöledningssystemet. 

Den 1 april 2014 införde myndigheterna krav på att alla förnybara bränslen måste uppfylla hållbarhetskriterierna enligt EU:s direktiv om förnybar energi och brittiska Renewables Obligation Order (ROO). Det innebär att alla bränslen måste klassificeras och uppfylla bestämda krav för växthusgasutsläpp och markanvändningskriterier. Koldioxidutsläppen beräknas längs hela leveranskedjan, tillbaka till skogen, inklusive transporter och bearbetning. Uppgifterna lämnas till myndigheterna en gång i månaden. Rapporterade värden får inte överskrida fastställda gränsvärden. Enligt markanvändningskriterierna är man skyldig att visa att allt bränsle är lagligt och hållbart genom att tillämpa brittiska "Timber Standard". Det ska ske genom att i juni varje år lämna in en officiell rapport, undertecknad av ett ackrediterat organ. Kravet uppfylldes 2015, och fortsättningsvis ska rapporten lämnas in varje år. 

Tillsynsmyndigheten, OFGEM (The Office of Gas and Electricity Markets), utförde den första fullständiga revisionen av kraftvärmeverket under 2015. 

Under slutet av 2015 erhölls ett uppdaterat tillstånd. Det innehåller de senaste kraven enligt LCP-direktivet (stora förbränningsanläggningar).

Investeringar/miljöåtgärder

Huvuddelen av miljöarbetet under 2015 bestod av förberedande arbeten för de förväntade nya gränsvärden som kommer att vara kopplade till BAT-dokumentet. Med utgångspunkt i omfattande processtudier och tekniskt arbete har en plan med flera etapper tagits fram. Tanken är att först minska de specifika pigment- och fiberförlusterna till avloppsvattnet och få balans i brukets vattensystem, för att slutligen investera i en biologisk reningsanläggning. Planen kommer att genomföras under de närmaste åren. Som ett inledande steg har arbete påbörjats på återvinningssystemet för pigment och fibrer. Noggrann genomgång har gjorts och görs av brukets processer och rutiner. Det finns även en investeringsplan för att under 2016 installera en ny anläggning för fiberåtervinning och uppsamling av bestrykningspigment. 

Ökad buffertkapacitet för vattensystemen installeras under 2016, med målsättningen att minska förbrukningen per ton tillverkad kartong. För närvarande undersöks olika alternativ för biologisk avloppsrening i Workington. Utvärderingarna baseras på branschpraxis och brukets pilotförsök.

Produktionsstörningar och klagomål

De externa klagomål som framförts till bruket har framför allt gällt buller. Över 90 % av klagomålen kommer från samma avsändare och gäller framför allt lågfrekvent störande buller. En bullerhanteringsplan har tagits fram som ska hantera de misstänkta orsakerna. Åtgärderna är inriktade på en avluftningsventil som finns på brukets västra sida och surr från transformatorbyggnader som också ligger på den västra sidan. Under 2015 installerades en enhet i avluftningsventilen i syfte att ändra ljudegenskaperna och minska bullret i omgivningen. 

Alla incidenter utreds och information återkopplas till den som framfört klagomålet. Incidenter av denna typ diskuteras också i samrådskommittén som har representanter från lokalsamhället och myndigheterna. 

I fråga om drifttillståndet har 18 rapporter lämnats till myndigheterna. Av dessa handlade sex incidenter om höjda nivåer av lösta organiska ämnen i samband med striktare blekningskrav. Fem incidenter rörde tillfälliga brister vid provtagning, två incidenter rörde små direktutsläpp till havet vid klarning och höjt pH i avrinningsvatten. Två incidenter var interna och påverkade inte utsläppet. Alla de nämnda driftproblemen har rapporterats och utretts. 

Det finns också en öppen rapport rörande onormala driftförhållanden i kraftvärmepannan, som väntas vara åtgärdade i mars 2016.

Uppföljning av miljö- och energimål 2015

 • ISO 50001-certifiering har uppnåtts.
 • Resultat av BREF-genomgången har skickats till miljömyndigheterna.
 • Miljöförbättringsplan har utvecklats.
 • Ett projekt för fibrer- och pigmentåtervinning (etapp 1 i förbättringsplanen) har genomförts.
 • Utvärdering av rötning/biogas har inletts.

Miljö- och energimål 2016

 • Erhålla ett nytt tillstånd i enlighet med BREF-kraven.
 • Fortsätta med förstudien, pilotförsöken och utvecklingsarbetet för att klara BREF-kraven.
 • Slutföra utvärderingen av rötning/biogas.

 

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 • Logga in
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2017